Jir Ajwár Zyun-à
LUKA
Ba Sig
Luka í mpìr adàb dor. Jír-à Luka ba sig níng ri tàg yi rag Yesu shí nì àsàin-à má pinn zu mpìrká, kwá pinn zu fig íri Yahudawaká bàna, kwá pinn zu mpìrká kádà níng tìnn. Tarkada-à hi ri tìya yi rag Yesu ri zìm mpìr ashiká, ma mpìrká zyun-à ri wa shwìn. Tarkada-à hi ri tàg yi barà yá vig Shìdun, ma barà Shìdun má yafa ya mpìrká. Tarkada-à hi ri tàg yi jír áshinn Awun Shìdun ni. Luka í àsàin-à ba sig tarkada “Swam Yann Aswamká”.
1
Jír-à Luka Ba Sig Wà Jijag
Yesu sa sig bu nìnànn nímá sai-à ku shi sig á dunyaru. Mpìrká nìnànn nímá ba sig bu á shinn bu-à ku sa sig. Big myàng hing bu káníng sai-à ku sa jag sig. Big dinya hing yi bu káníng. Yi fig hing tai á shinn bu káníng ni. Mì má ǹ bib byann hing tai-à níng í jír àjai. N fig hing tai bar buká ku sa jag sig. I bu-à sa ǹ dang rag, má ba má dinya wù bu káníng, Tiyofalas. Má wànn dinya wù bu káníng bidìm pár. Mì ri sa àdòníng, jirà á yì jír àjaiká big tàg sig wù.
Big Dang Rag, Bá Mà Yohanna Asàin-à Awau Dìr Batisma
Sai-à Hirudus rì na sig kùr Yahudawaká, mpìr zyun shi sig áni, ku í mpìr-à ri twìb swànn bu á pyànn Shìdun ni, big ri bar ku zìnnwá í Zakariya. Ku í mpìr-à áyau mpìr Abiya, ku zìg sig uwà zyun í yiwai Haruna. Zìnn uwà hi í Alisabatu. Zakariya ma wàwá big ri sa bu-à Shìdun ri zìm, big ri wib jir Shìdun ma bu-à Shìdun ma dang rag abig sa, big ri yàng dang fig jír bàna, big ri sa ma pìkyinn ńzyun. Ama big bàna ma wùn kó ńzyun, jir kai bàna Alisabatu í gbág. Big pyànà bidìm pár big íri àwàutím tìnn.
Ayúnn kyau swàm Zakariya á lu Shìdun ni fòr, Zakariya shi sig mà lu Shìdun ni, mi ri sa swam. A bu sù swàm àgbamká ri twìb swànn bu á lu Shìdun ni, big ta kuriya bi pànn á shinn Zakariya, aku sa swàm á lu Shìdun, ma aku bìm bu bìm-à. 10 Sai-à ku ri bìm bu bìm-à níng, mpìrká sar sig á myann big ri vig Shìdun, àràg barà big ri sa kyann wà bá bìm bu bìm-à. 11 I byar-à hi wùn aswam Shìdun mìr gbìb zu á pyànn Zakariya ni, águnn vìm nuwá á byar-à ku bìm sig bu bìm-à níng. 12 Barà Zakariya myàng wàníng àdòníng, sái zinn pànn rìg ku, dìrwá zwab. 13 Ama wùn aswam Shìdun dinya ku rag, “A shàr zinn bàna, wù Zakariya. Shìdun fig rìghing bu-à à vig sig níng. Wàwú Alisabatu má yìm finn. Kwá mà ya wù wùn, wá bar ku zìnnwá í Yohanna. 14 Pìkyinnwú má kyàr, wá fig àjwár, mpìrká nìnànn nímá bá fig àjwár ma wùn-à kwá mà níng tìnn. 15 Shinn Luyí má myàng ku rag ku í mpìr ùwài. Kwá wa fig shin bàna, kwá wa fig bu-à má pyann ku bàna. Tun daka ku shi sig má mà finn nàwá ni, Awun Shìdun má wìr mònn ku pìkyinnwá. 16 Ku í àsàin-à má zìg kàng bi mpìr Israilaká nìnànn nímá á byar Shìdunbá ni. 17 Kwá kà jag Shinn Luyí á pyànn í nì. Kwá shi ma gbam àràg Iliya wàrì. Kwá bar jùn kwonn àgbamká ma yanká í byar ńzyun. Kwá sìnn kàng mpìr bibaiká abig kàng bi á byar Shìdun. Kwá sìnn kwonn mpìrká bu Shìdun abig shi kir Asàin Luyí.”
18 I byar-à Zakariya dinya wùn aswam Shìdun rag, “Má yì áshinn wà bu-à hi má sa àjai rà? Ndá mì í àwàutím, wàmí í àwàutím tìnn.”
19 I byar-à wùn aswam Shìdun-à níng dinya ku rag, “I mì Jibrailu zyun-à ri sar á pyànn Shìdun ni. Big swam bi sig mì ń dinya wù jir àjwár. 20 Ama à wib fig jírmí bàna. Jír-à hi má sa àjai àyúnn su zyun. Barà à wib fig jírmí bàna níng, wá dang sar fig jír bàna. Wá shi àdòníng sái àyúnn-à bu-à ǹ dinya sig wù níng ma sa hing àjai.”
21 A byar-à níng hi, mpìrká ri shi kir Zakariya níng, big ri kyab bu-à sa sig, ku nonn sig mà lu Shìdun ni níng. 22 Barà ku zu bi àdòníng ku dang sar fig rag jír ma mpìr káníng bàna. I byar-à big myàng yì n dang rag, “Wùn aswam Shìdun zyun mà wai dang hing jír ma ku mà lu Shìdun ni.” Ku dang sar fig jír ma káníng bàna. Bu-à kwa dinya káníng, ku tàg rág ma vù.
23 Barà àyúnn-à swàmwá á lu Shìdun ni vinn àdòníng, sái ku í kàng yag rìg-à mà luwá ni. 24 I byar-à na nonn fig bàna, sái wàwá Alisabatu yìm finn. Ku zu fig á lu-à ni bàna hár sònn swana. 25 I byar-à Alisabatu dang rag ku fig hing àjwár á pyànn Shìdun ni. Wàníng sa shang hing ku, n zìg zu rìghing ku á zunái á pyànn mpìrká ni.
Big Dang Rag, Bá Mà Yesu Wùn Shìdun
26 Alisabatu shi sig ma finn sònnwá sùnnjin. Shìdun swam bi wùn aswamwá Jibrailu á jànn Galili, á finn swann Nazarat. 27 Ku shi sig ma jír zyun-à ku ri zìm aku dinya wùn uwà sáb zyun, zìnn wàníng í Maryamu. Wùn uwà-à níng hi yì fig ma wunù bàna. Wunù zyun, zìnnwá í Yusufu, má sìr ban ma ku. Yusufu í wùn ada kùr Dawuda. 28 I byar-à wùn aswam Shìdun yag mà byar Maryamu, n dinya ku rag, “N bi sig ń bib kà wù, wù í zyun-à big shig zu sig, Shìdun shi sig ma wù.”
29 Sai-à Maryamu myàng wùn aswam Shìdun-à níng, pìkyinnwá na tag wann fig bàna. Ku kyab jír á pìkyinnwá ni n rag í kai rà? 30 Ama wùn aswam Shìdun dinya ku rag, “Kada á shàr zinn bàna Maryamu, à dìg hing bu ǹsàn á pyànn Shìdun ni. 31 Wá yìm finn, má mà wùn, má bar ku zìnnwá YESU. 32 Kwá shi àgbam. Bá bar ku Wùn Shìdun mà wai. Shìdun má gbar dù ku àràg kùr bu yàkúwá Dawuda rì níng. 33 Kwá na kùr á shinn yann adaká bu Yakubu, hár kinn kinn. Kùrwá má vinn fig ávinn bàna.”
34 I byar-à Maryamu dinya wùn aswam Shìdun rag, “Sáshinn má shi àdòníng rà? Hár barà ǹ yì fig ma wunù bàna.”
35 I byar-à wùn aswam Shìdun zìm n dinya ku rag, “Awun Shìdun má wìr mònn wù, gbam Shìdun má shi á shinnwú ni tìnn. Jir kai bàna wùn-à wá mà níng í wùn kyìkyàr bu Shìdun. Bá bar ku Wùn Shìdun. 36 A kyab pànn yiwaiwú Alisabatu. Big dang rag ku í gbág, kwá mà fig wùn bàna. Ama ku shi sig ma finn sònn sùnnjin tàma-à níng, kó barà ku í àwàutím níng. 37 A myàng, bu-à Shìdun má sa sar fig bàna níng, bàna.”
38 Maryamu dang rag, “Mì í fàu Shìdun, aku shi á shinnmí ni àràg barà à dang níng.” I byar-à wùn aswam Shìdun í ku í fim rìg-à.
Maryamu Yag Mà Byar Alisabatu
39 Ayau su pyànà káníng ni Maryamu dù, n yag mà swann zyun ni, swann-à hi shi sig á dìr shinnkwìnn mà jànn Yahuda. 40 Ku kà yag á lu Zakariya ni aku bib kà Alisabatu. 41 Barà Alisabatu fig nài bib-à Maryamu bi bib kà ku níng, í byar-à wùn àjann-à á finnwá ni níng ding dìrwá. I nànn-à hi Shìdun wìr mònn rìg Alisabatu ma Awun Kyìkyàrwá. 42 Alisabatu dang jír ma gbam n dang rag, “Maryamu, wù í uwà zyun-à Shìdun shig zu sig áyau uwàká ni bidìm pár. Wùn-à á finnwú ni níng, í wùn zyun-à Shìdun shig zu sig tìnn. 43 Mì bó, ǹ fòr síg kai, hár na Shinn Lumí má bi á byarmí ni aku bi bib kà mì rà? 44 Hár barà ǹ fig à bib kà mì níng, wùn àjann-à á finnmí ni níng fig àjwár, n ding dìrwá.
45 “A bir hing pìkyinnwú á jir Shìdun-à big swam bi sig á byarwú ni níng. I bu-à sa wá fig àjwár níng. Jírwá má sa àràg barà ku dinya sig wù níng.”
Maryamu Dài Swam Yan Shìdun
46 I wà Maryamu dang rag,
“Pìkyinnmí ri swam yan Shìdun.
47 Pìkyinnmí ri fig àjwár, jir kai bàna Shìdun zìg zu rìghing mì.
48 Jir kai bàna ku kyab pànn hing ashimí, mì í fàu átai.
Tun daka tàma-à níng mpìrká má bar rag mì í mpìr afig àjwár.
49 Shìdun shi sig ma gbam, jir bu ùwàiká ku sa ya sig mì níng.
Zìnnwá í zìnn kyìkyàr.
50 Shìdun ri myàng ashi mpìrká ri wib ku, kó mpìrká tàma-à níng kó mpìrká wàrì.
51 Ku shi sig ma gbam.
Ku kan tafinn rìghing mpìrká ri gbar dù shinn níng.
Ku zìg zu rìghing bu-à big ri kyab á pìkyinnbá ni.
52 Ku gbar tìg rìghing kùrká á kùrbá ni,
ku gbar dù nann zu rìghing mpìrká ri gbar dù fig shinn bàna níng.
53 Ku ri pyag mpìrká ri fig amor ma buju-à ǹsàn,
ama mpìr bàiká ku kan kàng yag rìghing káníng vù áyonn.
54 Shìdun sa shang rìghing mpìrká buwá mpìr Israilaká,
àràg barà ku gib sig nu tun sai-à á ninonn,
ku rag kwá myàng ashi káníng.
55 Shìdun sa rìghing buká ku rì dinya sig tayí big ma Ibrahim ma swai mpìr Ibrahim big.”
56 I byar-à Maryamu ma Alisabatu shí zyun hár sònn sara. I wà ku í kàng yag rìg-à mà luwá ni.
Big Mà Yohanna Asàin Awau Dìr Batisma
57 To, í byar-à àyúnn-à Alisabatu má mà áni í fòr-à, ku bi mà wùn wunù. 58 Sái ayor luwá big ma yiwaiwá big fig tai jír bu-à Shìdun sa ya sig ku níng, big fig àjwár wàni á bìr-à ni.
59 Su awinyin fòr. I wà big kyag wùn-à jur, big ri zìm abig bar ku zìnn tawá Zakariya. 60 Ama nàwá dang rag, N ń, abig bar ku zìnnwá í Yohanna.
61 I wà big dinya ku rag, “Ai ning bàna ma yiwainá zyun-à shi sig zìnnwá àdòníng.” 62 I byar-à big bib tawá jír ma vù, n dang rag kwá bar zìnn wùnwá í kai rà?
63 I byar-à ku tàg ma vù àjirà abig ya ku bu-à kwá ba ma kàhi, í wà ku ba zìnn wùnwá rag í Yohanna. I byar-à kó ni màhàn wim gbam rìg big mamaki. 64 I byar-à hi Zakariya shinn anamwá í fìnn finn rìg-à, ku dìg pyù-à n dang rag jír, mi ri swam yan Shìdun. 65 Mpìrká ku ma káníng shi kwonn sig zyun níng, zinn pànn rìg big, tai bu káníng kàng kwìb vinn rìg agunn shinnkwìnnká á Yahudiya. 66 Mpìrká fig tai jír káníng n bib jír á shinnwá ni, n rag, “Wùn-à níng má shi í kai rà?” Bu-à sa big dang àdòníng, big myàng hing gbam Shìdun shi sig ma ku.
Bu-à Zakariya Fig Ajwár n Dang Sig
67 Zakariya ta Yohanna Awun Shìdun shi sig ma ku. Ku dang jir Shìdun, n rag,
68 “Ayi swam yan ning Shinn Luyí Shìdun bu Israilaká,
ku bi aku sa shang mpìr káníng
aku zìg zu big áyau shwìn.
69 Ku ya hing yi àgbam mpìr-à má zìg zu yi,
mpìr-à hi í wùn ada Dawuda fàuwá,
70 àràg barà ku rì dang sig á nu mpìrká ri dang kyann jírwá.
71 Ku dang rag kwá zìg zu yi á vù mpìr azíbyí big ni,
àràg mpìrká ri zìm fig yi bàna níng.
72 Ku rì dang rag kwá myàng ashi yàkúyí big,
ku màm jànn fig bu-à ku rì dang sig rag kwá sa níng bàna.
73 I ki-à ku rì tun ya sig yàkúyí Ibrahim n rag,
74 kwá zìg zu rìg yi á vù mpìrká ri zib yi,
jirà ayi sa swàm Shìdun, ayi shàr zinn bàna,
75 jirà ayi shi mpìr kyìkyàr ma shu ǹsàn á pyànnwá ni
áyau su shuyí ni bidìm pár.
76 Wù wùn-à níng, bá bar wù, wùn aswam Shìdun.
Wá kà jag Shinn Luyí á pyànn í nì.
Wá wàu kyàr ya ku gbìb-à kwá bàg áni.
77 Wá dinya mpìrká jir Shìdun,
má dang rag, Shìdun aku zìg zu big á bu pyìrbá ni.
Kwá zìg zu big, kwá yafa ya big.
78 Shìdun ri myàng ashi mpìr.
Kwá swam bi hing jir àjwárwá má shi àràg àyar ri yar wann bi mà wai.
79 Ayar-à má wann bi níng, má kan rìg fi,
má kan rìg ki tìnn, má kan rìg zinn á pìkyinn mpìrká ni,
má tìya yi gbìb-à ǹsàn, jirà pìkyinnyí aku na tag.”
80 Wùn-à níng hi wài gbam mi ri wib Shìdun. Ku shi sig mà awúnn-à ni hár àyúnn-à ku zu bi á byar Israilaká, í byar-à ku kà rag hing swàmwá sa.