Jir Ajwár Zyun-à
MATIYU
Ba Sig
Tarkada zyun-à Matiyu ba sig níng, tarkada-à hi ri dinya yi jír á shinn barà Yesu shí nì àsàin-à má pinn zu mpìrká. Yesu í wà zyun-à Shìdun rì gib sig nu rag kwá swam bi á dunyaru. Ku í wùn Shìdun. Matiyu ri dang jír á shinn barà big mà sig Yesu, ma barà big sa ku batisma, ma barà Shaitan màg màg fig ku, ma barà ku tàg mpìrká bu nìnànn nímá, ma barà Yahuda Iskariyoti ya tafinn ku, ma barà big gban ku, ma barà Shìdun gbar dù nann zu ku ma yonki. Bu káníng í bu-à tarkada Matiyu ri tàg yi.
1
Swai Mpìrká Bu Yesu
(Luk 3:23-38)
Wàníng í tarkada á shinn yàkúká bu Yesu Kristi wùn Dawuda, Dawuda í wùn Ibrahim.
Ibrahim mà Ishaku, Ishaku mà Yakubu, Yakubu mà Yahuda ma shunwàuwá big ma wunzàwá big. Yahuda mà Parisa ma Zaraha, zìnn nàbá í Tamara. Parisa mà Hasaruna, Hasaruna mà Arama. Arama mà Aminadabu, Aminadabu mà Nahashuna, Nahashuna mà Salmuna, Salmuna mà Buaza, zyun-à nàwá í Rahab. Buaza mà Obida zyun-à nàwá í Rautha. Obida mà Yassa, Yassa mà kùr Dawuda.
Dawuda bó mà Sulemanu zyun-à nàwá í wà ki Uriya. Sulemanu mà Rahabama, Rahabama mà Abiya, Abiya mà Asa. Asa mà Yahushafata, Yahushafata mà Yurama, Yurama mà Uzzaja. Uzzaja mà Yuthama, Yuthama mà Ahaza, Ahaza mà Hizkiya. 10 Hizkiya mà Manassa, Manassa mà Amuna, Amuna mà Yushiya. 11 Yushiya mà Yakunya ma wunzà wàníng big, á sai-à big gbar zìg yag sig mpìr Israilaká ma gbam mà Babila.
12 Barà big zìg yag big mà Babila, ásim Yakunya bi mà Shaaltila, Shaaltila mà Zarubabila. 13 Zarubabila mà Abihuda, Abihuda mà Aliyakima, Aliyakima mà Azura. 14 Azura mà Saduka, Saduka mà Ahima, Ahima mà Aliyuda. 15 Aliyuda mà Aliazara, Aliazara mà Mattana, Mattana mà Yakubu. 16 Yakubu mà Yusufu nù Maryamu, Maryamu zyun-à mà sig Yesu wà big ri bar rag í Almasihu.
17 Bu-à pànn sig á zamanu Ibrahim hár bi fòr Dawuda í zamanu dwib agban yina. Bu-à pànn sig á zamanu Dawuda hár bi fòr á sai-à big zìg yag big mà Babila, í zamanu dwib agban yina tìnn. Bu-à pànn sig á sai-à big zìg yag big mà Babila hár big mà sig Yesu, í zamanu dwib agban yina tìnn.
Barà Big Mà Yesu Kristi
(Luk 2:1-7)
18 Wàníng í barà big mà sig Yesu Kristi áni. Nàwá Maryamu ma Yusufu big rag bá sìr ban, ama á sai-à ku kà fig ma á lu wunù-à hi ni bàna, ku shi sig ma finn zyun-à bi sig mà byar Awun Shìdun. 19 Yusufu í mpìr ǹsàn, ku zìm fig aku sa pànn Maryamu àzunái áyau bìr mpìrká ni bàna. A byar-à hi ku kyab barà kwá bònn ta fim rìg wàníng, kada mpìrká abig yì bàna. 20 Barà ku ri kyab àdòníng, sái wùn aswam Shìdun mà wai bi á byarwá ni á la-à ni n rag, “Yusufu yiwai Dawuda, á shàr zinn wà wá zìg wàwú Maryamu bàna, jir kai bàna ku yìm fig í finn sa bàna, ama finnwá bi sig á byar Awun Shìdun. 21 Kwá mà wùn wunù, wá bar zìnnwá Yesu, jir kai bàna wàníng má zìg zú nì mpìrká buwá á bu pyìrbá ni.”
22 Bu káníng sa sig àjirà bu-à mpìr adang kyann jir Shìdun dang sig sai-à rì níng, aku shi àràg barà ku rì dang sig. 23 Ku dang rag, “Aning myàng, uwà sáb zyun yì fig wunù bàna má yìm finn, má mà wùn wunù, bá bar zìnnwá Immanuel.” (Yìr zìnn Immanuel í “Shìdun shi sig ma yi.”)
24 Barà Yusufu dù nann zu á na-à ni, ku sìr ban ma wàwá Maryamu àràg barà wùn aswam Shìdun dinya sig ku. 25 Ama ku yì fig wàníng í uwà bàna hár wàníng bi mà wùnwá. Ku bar zìnn wùn-à hi rag Yesu.