Wasika-à Bulus Ba Ya Sig Mpìrká Mà
ROMA
Bulus bib kà mpìrká mà Roma, ká ri bàg Yesu. Ku dinya big rag ku ri vig Shìdun á shinnbá ni, ku dinya big rag ku ba sig wasika-à níng jirà aku dinya big abig yì byann jir àjwár-à níng. Ku dinya big barà jir àjwár-à níng ri gbar jùn kwonn mpìrká ma Shìdun á jir pìkyinn bir á byar Yesu ( Rom 1:7). Jírká ku ba ya sig Romawaká níng ri tàg rag mpìr Yahudawaká ma ká zyun-à í Yahudawaká bàna big shi sig áyau bu pyìr sa. Wà ba bir hing pìkyinn á byar Yesu, í wà bá jùn kwonn ma Shìdun. Mpìr-à ma bir hing pìkyinn á byar Yesu, kwá shi mpìr ǹsàn á zu Shìdun ni. Shìdun má zìg zu ku áyau bu pyìr. Kwá dìg pyù barà kwá shi shu mpìr Yesu. Pìkyinnwá má na tag. Bulus tàg sig á wasikawá ni rag, Awun Shìdun í àsàin-à ri sa mpìrká zyun-à bir sig pìkyinn á byar Yesu ni abig shi shu àràg barà Shìdun ri zìm.
1
Mì í Bulus fàu Yesu Kristi, wùn aswam Shìdun zyun-à Shìdun bar bi sig, jirà ń dinya mpìrká jir àjwár.
Jir àjwár-à níng nonn hing wà Shìdun gib sig nu rag kwá dwim ya bi yi. Ku gib sig nu á byar mpìrká ri dang kyann jírwá, àràg barà big ba sig á jir Shìdun. Jir àjwár-à níng í á shinn wùnwá Yesu Kristi Shinn Luyí, zyun-à á wi dìr-à ni, ku í wùn ada Dawuda, ama agunn Awun Kyìkyàr, ku tìya sig yi rag ku í Wùn Shìdun á shinn barà ku dù nann zu mà amir-à ni ma yonki níng. A jir shinnwá ni, Shìdun ya sig yi pyù ayi kàng yann aswamwá àjirà ayi dinya mpìrká á jànn-à ni bidìm pár abig wib jírwá ma abig bir pìkyinnbá áni. Ning mpìrká á finn swann Roma, ning má, ning shi sig áyau mpìrká zyun-à Shìdun bar bi sig jirà abig shi mpìrká bu Yesu Kristi.
Mì ri ba ya ning, ning mpìrká á Roma bidìm pár, ká Shìdun ri zìm wàni, ǹ bar bi sig ning jirà aning shi mpìrká buwá.
Mì ri vig Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig sìnn ning ǹsàn, ma abig ya ning pìkyinn na tag.
Bulus Ri Kyab Barà Kwá Yag Mà Roma
Wà jijag, mì ri sa ya Shìdun ísoko á jir shinn ná ni, á zìnn Yesu Kristi, jir kai bàna mpìrká á jànn-à ni bidìm pár ri fig barà ning bir sig pìkyinn á byar Shìdun. Mì ri wib Shìdun ma pìkyinn ńzyun, mì ri dinya mpìrká jir àjwár á shinn wùnwá ni. Shìdun yì hing wà mì ri vig kyann ku á dò shinn ná ni kó ákaun bidìm pár. 10 Mì ri vig ku aku zìm, ma aku ya rag mì pyù barà má yag mà byarná ni. 11 Mì ri zìm ń myàng ning àjirà ń tàg ning jír á shinn Yesu Kristi ni, àjirà aning sar gbam á gbìb Shìdun. 12 Bu-à mì ri zìm bàna, mì ri zìm ayi kwonn shinn í byar ńzyun, ma ayi sar gbam á pìkyinn biryí ni, àjirà ń dìg gbam á byarná ni, ning má, aning dìg gbam á byarmí ni tìnn.
13 Wunzàmí big, mì ri zìm aning yì rag kó ákaun bidìm pár mì ri zìm ń yag mà byarná ni, ń bib kà ning, ama bu zyun kan dim rìghing mì wà yíyag. Mì ri zìm ń dinya mpìrká á byarná ni níng jir àjwár, àjirà abig bir pìkyinn áni, àràg barà ǹ dinya sig mpìrká zyun-à big má big í Yahudawaká bàna níng tìnn. 14 Swàm shi sig á shinnmí ni àràg í tonn, wà má sa ya mpìr Helenawaká ma mpìr asa bukiká, mpìr yarká ma ká zyun-à yar fig bàna. 15 I bu-à sa mì ri sa àtùtwài àjirà ń dinya ning jir àjwár-à níng tìnn, ningká ning shi sig mà Roma.
Jir Ajwár Shi Sig Ma Gbam
16 Mì ri sa fig zunái jir àjwár Kristi bàna, jir kai bàna jir àjwár-à níng í gbam Shìdun, àjirà aku zìg zu mpìrká bidìm pár ká má bir hing pìkyinn. Yahudawaká shi síg nì mpìrká bir jag sig pìkyinn, í wà ká zyun-à í Yahudawaká bàna ásim. 17 Jir àjwár-à níng dinya kyàr vinn rìghing yi rag, í jir pìkyinn bir, í bu-à sa Shìdun ri sìnn kà mpìrká abig shi sìsàn á pyànnwá ni. Jir Shìdun dang sig rag, mpìr-à ma kàng hing mpìr sìsàn á jir pìkyinn bir, kwá dìg yonki kinn kinn.
Shìdun Ri Nànn Agùnn Ma Mpìrká Jir Bu Bibai-à Big Ri Sa
18 Shìdun mà wai ri nànn àgùnn ma mpìrká ká ri sa bu pyìr ma bu-à bibaiká bidìm pár, jir kai bàna bu pyìrbá ri kan dim mpìrká wà bá yì gbìb àjai. 19 Bu-à mpìr ma yì á shinn Shìdun, shi sig á yiyar-à ni, jir kai bàna Shìdun tìya byann rìghing big. Ama big ngàng jírwá. 20 Tun bar sai-à Shìdun rì màm sig dunyaru níng, mpìrká yì byann hing wà gbamwá má kìnn kà fig bàna, big yì hing wà ku í Shìdun kó barà mpìrká myàng fig Shìdun ma gbamwá á zu bàna níng, ama big yì hing wà ku í Shìdun á jir buká ku màm sig. Jír wàníng big bàna big pyù wà bá dang rag big yì fig ku bàna. 21 Big yì hing Shìdun, ama big ri wib fig ku bàna, mi ri sa fig ku ísoko bàna. Bu-à big ri kyab kyann bàna, sái jir àning. Pìkyinnbá mònn sig mà bu-à bibai. 22 Big ri sìnn kàng shinnbá àràg big í mpìr yar, ama big yì fig wà big í àning bàna. 23 Big ngàng wà bá wib Shìdun zyun-à shi sig hár kinn kinn, big ri wib sòr bu-à big màm sig àràg í mpìr jíkwìnn, ayinnbu, wiká, ma buká zyun-à ri ngang kyann á jìnn ni.
24 Jir wàníng, í bu-à sa Shìdun gbar wàm zu vùwá áyau mpìr káníng ni, n fim big abig sa bu-à bibaiká pìkyinnbá ri zìm, ma abig sa bu zunái ma ba dìrbá. 25 Wà barà big nìm má bir pìkyinn á jir Shìdun zyun-à í àjai níng, big ngàng, mi ri bir sòr pìkyinn á jir ǹsáng. Big ri wib buká Shìdun màm sig. Big ngàng wà bá wib Shìdun àsàin-à màm sig bu káníng hi, zyun-à yá swam yan ku hár kinn kinn. Aku shi àdòníng.
26 Jir wàníng í bu-à sa Shìdun gbar wàm zu vùwá áyau mpìr káníng ni, n fim big áyau àzunái. Uwàká kà mi ri na ma bar dìrbá uwàká, ma wà big nìm má na ma nùbá. 27 Wunùká má, àdòníng tìnn, big ri fim wàbá, mi ri na bar dìrbá wunù. Big ri sa bu zunái-à níng ma bar dìrbá. Jir wàníng, Shìdun má sìnn kà big á shwìn.
28 Barà big zìm fig abig yì Shìdun bàna níng, Shìdun gbar wàm zu vùwá áyaubá ni, big bàna ma pìkyinn-à wà bá kyab jír ǹsàn. Ku fim big abig sa bu-à bibai-à pìkyinnbá ri zìm. 29 Pìkyinnbá mònn sig ma bu-à bibai àràg sunu sa, ma abau wà, ma akyib sa, ma ki gban, ma ngain ngang, ma mpìr tonn gban, ma mpìr zib, ma mpìr zìnn swau, 30 ma zyu bar mpìr gib, ma Shìdun zib, ma yawari sa, ma shinn gbar dù nann zu, ma àshí gbar, ma bu-à bibai kyab. Big ri sa tabá ma nàbá yawari. 31 Big bàna ma shinn, big ri bàg fig nu-à big gib sig ma jàubá bàna, big ri tàg fig kyinn ajun bàna, big ri myàng fig ashi mpìr bàna. 32 Big yì hing jir Shìdun dang rag, mpìr-à ma sa hing bu káníng, kwá kà lu pyìr. Ama á byarbá ni, íri wà big ri sa níng bàna, big ri zìm a mpìrká kim kim sa àdòníng tìnn.