Mateo papel tepyaca Jesucristo po'ó
1
Dios jas tjejyama Jesucristo nosis nt'a jis capj la p'acj judiopan. Papel niná nin vele püna tapatja jis lá, Jesucristo ne yupj sin popa p'iyá, püs naya tüpü'ü jupj. David popa watsja jupj. Abraham popa watsja.
Abraham Isaac popay waytsja.
Isaac Jacob popay waytsja.
Jacob Judá popay waytsja, Judá jüpülücpan jis popay watsja.
Judá Fares popay waytsja, Zara popay watsja jupj. Tamar yupj sejamay waytsja.
Fares Esrom popay waytsja.
Esrom Aram popay waytsja.
Aram Aminadab popay waytsja.
Aminadab Naasón popay waytsja.
Naasón Salmón popay waytsja.
Salmón Booz popay waytsja. Booz jamay Rahab lotsja.
Booz Obed popay waytsja. Obed jamay Rut lotsja.
Obed Isaí popay waytsja.
Isaí David popay waytsja. David jépatsja jupj Israel mo'ó püná.
David Salomón popay waytsja. Salomón jamay Urías jats'om waytsja jupj.
Salomón Roboam popay waytsja.
Roboam Abías popay waytsja.
Abías Asa popay waytsja.
Asa Josafat popay waytsja.
Josafat Joram popay waytsja.
Joram Uzías popay waytsja.
Uzías Jotam popay waytsja.
Jotam Acaz popay waytsja.
Acaz Ezequías popay waytsja.
10 Ezequías Manasés popay waytsja.
Manasés Amón popay waytsja.
Amón Josías popay waytsja.
11 Josías Jeconías popay waytsja, Jeconías jüpülücpan jis papay watsja jupj. Josías tüpü'ü na, Babilonia mo'o tapatja tjiquil, la tapalan yupj israelpan jis lal. Jis tsupapj, tjaman Babilonia nt'a.
12 Babilonia nt'a tsupapj tjil na, p'a wa sin popa jis tepyala.
Jeconías Salatiel popay waytsja.
Salatiel Zorobabel popay waytsja.
13 Zorobabel Abiud popay waytsja.
Abiud Eliaquim popay waytsja.
Eliaquim Azor popay waytsja.
14 Azor Sadoc popay waytsja.
Sadoc Aquim popay waytsja.
Aquim Eliud popay waytsja.
15 Eliud Eleazar popay waytsja.
Eleazar Matán popay waytsja.
Matán Jacob popay waytsja.
16 Jacob José popay waytsja. José niná María voyum waytsja. María Jesús jamaytsja. Jesús, Cristo ló wa jupj; Dios tjevele ca jas majamas jupj, gente jis capj la p'acj, mpes nin ló jupj.
17 Nin jis latsja püna tapatja, Jesucristo ne yupj sin popa p'iyá, püs naya tüpü'ü jupj. Pjü way jis lá sin pac na Abraham ló mpe David ló nt'a, catorce way yupj. Nin p'iyá, pjü way jis lá sin pac na David ló mpe israelpan Babilonia nt'a tsupapj tjil nas, catorce way yupj 'ots'ipj. Nin p'iyá, pjü way jis lá sin pac na yupj tjil na mpe Jesucristo ló nt'a, catorce wa yupj.
Jesucristo tjac'.
(Lucas 2.1-7)
18 Jesucristo niná Yomen Dios jas tjejyamá qjuis capj la p'acj. Papel niná nin vele 'oyn nyuca tjemya'na Jesucristo nosis nt'a. Jamay María lotsja. Tsjücjüim na tjevéletsja José lal ca jupj lal mwayim. Custjay ma tjowaya p'in, way tsjicj já'asatsja jupj Dios Cjües mpes. P'a nequem jin tulucj tepyala jupj. 19 José ma jus nléyatsja tsjan mpes María way tepyala. Malala la tjiji jupj, jólatsja José. Mpes quelel véletsja María lal ma mwayim jupj lal. Jupj lal p'in quelel véletsja. Ma quelel véletsja la p'a jis lal María malala la tjiji. José 'üsüstsja Dios lal, ne nin. 20 Nasa quelel véletsja na niná María lal, Dios ángel pjaní lay tepyala José nt'a. José tjejyá na tjinyuca jupj. Ángel tjevele José lal: “José, David püna tüpü'ü popa p'iyá jipj. Po ma lecj meyan mwayim María lal. Dios Cjües mpes p'in way tsjicj tepyala jupj. Ma malala la tjiji. 21 Yom tsjicj ca ma'nus jupj, María, ne jipj ca ló nt'an, Jesús ló nsem. Jesús mpes ca Dios perdonar lis mijis israelpan, malala nyuca la tjajay, ne ma ca jis capj ntülüs yupj. Nin mpes ca nin ló nsem jupj”, nin tjevele ángel José lal.
22 Nin tepyala ca pjü t'üc' mpalas Dios tjevele püná. Pajal püna Dios profeta pjaní tjevele ca nin mpalas. Tjevele:
23 “Tsjücjüim way tsjicj ma'ajam, ca yom tsjicj ma'nus.
‘Emanuel’ ló ca nsem jupj.”
Jupj ló cupj qjuis tin “Dios Cupj Qjuis Lal” velecj cupj.
24 José jola tepyala na, nin la tjiji Dios ángel tjevele jinwá. Lal tjac' María jupj wo nt'a ne jupj jats'om tepyala jupj. 25 Custjay ma ne'aj tjemya'na jupj, María tsjicj tjemya'na nas. José tsjicj ló t'ya Jesús ló nsem, ángel tjijyü'ta jin.