1 Teselonikawa
1
Bulus, Silvanus, mba Timoti hi ni Chochi ni Tasalonika wandi a hi tietie ni Baci mbu Yesu Kristi. Do Irji zo yi du yiki piam me Kisi ngiri ni Irji kpukpome, dini yoyi ni suron, kita ki bre Irji chachu ni tu mbi. Ki ta ri-mmre indú, ni kři ngangban mbi ni nkon Irji, mba ndu son ni vu suron, mba yo suron ni Baci mbu Yesu Kristi. Mmri vayi wa Irji son yi, ki toh Irji chuyi, nitu andi lan tre ma a ye ni yi ana ni gbengble megen na, ama ni ibrji yeyere wu Baci wandi ani nota sisuron. Bi yi me bi toh ko ki ndi bibirime, ni bibi son mbu niyi 6-7 Bi ka hu za mbu ni za Bachi mbu ngyerengyere ndi kpa tre Irji mba yá wa ndi ani hu gonma ni sisuron. Ni tu kima, bi yoh injo ndindima kaagon Masidoniya mba Akaya nitu lantre wa ndi bi kpa nyeme niwu. Itre Bachi mbu zren kaagon rji ni yi nda ka rini Masidoniya mba Akaya, u kri gbamgba mbi ni nkoh Irji aka rini ko nintse. Bachi mbu a zren kaagon gbagban mu. Ni tu kima, kita kina he ni-kpe wa ki hla nitu mbi ngana. Babã me ba bla ndi bi-kpa ba ni wo-hah ni ƙma suron mbi rji ni hu brji ye ni hu Irji ni shulu, 10 nitu kima bisi gben Ivren Irji wa-ndi ani rji ni shulu, wa Irji a chu-u rji nimi ɓe nda nou vri - Yesu, wawu mba kpa ta chuwo rji ni-nfu Irji.