Ephesians
1
Bulus, Manzo u Yesu Kristi ni kpa ny'me Rhji ni ndi bi klu si sri Rhji wa ba heni Asisa. ndi di u tinmu ni Bachi mu Yesu Kristi. Ki gbre Baci timu Yesu san wa a ti lulu ni tawu rhi ni bubu u son ma ni shu. Irhji cuta bi wa ki kpa ny'me niwu zhini baci mu, duta son ndidi me ni shishi ma. Irhji kpata n'y'me na duta kati mrlima nide Yesu Kristi. Ati nayi dubi niwu don kpe wa anison. A katati mrli ma na kpa bgre san nitu wadi a son kpupkpome. Ki fe kpa cuwolatrembu ni miyi Yesu Kristi. A nuta ziziyi ni to ma wawuu. Irhji trota kpe janji wa bari du kpe wabi niwu'a tsro ni tu Kristi. 10 Iton wa a nita klen duma, Irhji nijikpe wa bashe nishurni meme ye ni mi de Yesu. 11 Ba cuta nimi bacirji duta kati kpe u godo u baci-rji. A ti wayi rji ni bacimu, wawu niti kpe ni tu mren ma. 12 A cuta naduta kashe sese kase kita yi ki bi mumla nimi Kristi, kihebi wa ba gbrerji san. 13 Ni Kristi, biyi wa biwo tre janji, itre u kpata gbujubu, be kpar ny'meniwu wa kayi ni brji ma tsatsra. 14 Wa wu yi nu kon u gado, dundema fe gbresan. 15 Nitu kimayi, miwo kbonji trebi nimi Baci yesu ni son bi ni bihu rji wawuu. 16 Mina kpa rhisi niyo ndebi ni tre ni Bachi na. 17 Mi bre Bacimu yesu Kristi, itie u daraja ni nuyi ibrji tsratsra ani niyu to uma. 18 Me tre nirji du shishimbi bwu ni duyi ta kpe wa a'yoyi'a ni wa'a niti yuwuu ni mi bihu rji'a 19 Mi tie aduwa nduyi to ki ekle ngbengble ma u kakle wa ahe ni mimbu wa kie ny'me ni wu'a. 20 A hi mbye mbyle kimahi wa rji du Kristi lunde na son niwo rli ma ni shu. 21 A nu nikon nimgbengble ni tu kogye, nide wawu'u Kristi ni ti chu ni ziza ni ton uye. 22 Irji ya koge ni wo Kristi na du kati nikonu chuci. 23 Chuci'a hi kpa ma, a hi niko wawuwu.