Yohana
1
ni mumla itre a he u tre he ni ba chi u tre a hi bachi iwayi a he rji ni mumla ni bachi koge ba tie ni wa wuti ba na tie kpe ri na sei ni wawuyi ni uahi nou ivri he u viri a ka tie ipan ni indi wawu ipan a lan ni mi bwu i bwu na ka ipan na indi ri he wa bachi ton ndu wa ba yo di yahaya aye toh na hla tre ikpan ni ndu indi wawu kpa yenme ni tu ma a na yahaya ahi kpan na ama ndu ye toh kpan na hla ikpan i njanji wa a no kpan ni indi wawu ani ye ni gbungbula 10 a he ni gbungbulu yi ba mei gbungbulu ni tuma indi bi gbungbulu bana toh na 11 aye ni bama u bima bana kpaa na 12 abi wa ba kpa na kpayenme ni indi ma abiki migen ano ba ikon ndu ba yo ba tie imiri rji 13 wa ba na grji ni kon irji u yina ana nitie u kpa na ana tie u ndi na a hi tie rji 14 ilan tre ka tie nma kpa na son mi mi buu wa aye rji ni irji na sh ni iko ni njaji 15 yahaya a hla ni tu ma da ni yo indi kpan kpan me nanihla ahe wayi i mi tre indi wa ani ye ni kogon mu a za me a he ri mi ka ye 16 ni tsara ma yi kikpa alheri ni tu alheri 17 doka tre yi ye rji ni musa alheri ni njaji baye rji nikonyesu Amasihu 18 ba iton wa idiori taba sa shishi ni irji indi wa ahi wawu yi kangrjima a hi nji iwa a kuyer ni kbu bachi rji wawuyi tsro u 19 yahudawa ba lude ton ba ni firistici ni lawiyawa he niwu ni ni tu ba son miyen ahi wu nhan? 20 wa nhla ni bawu gerger ana kpa tron na wa si sa bawu adie ana imeyi me Almasihu na 21 u ba miyen a hi wu nahn? ahi wu yi iliya? iwa tisan ana mena u tra ahi wuyi wu anabi? wa ti san aa 22 ba miyenu a hi wu nha ki son ki hi hla ni biwa ba ton ta? u hla ta wu di geri ni tu me? 23 wa hla mi lantre wa a bi tie ni kon irji nawa wandi anabi ishaya hla a 24 bandi waba ton ba rji tarisawa ba he niba u ba miyen andi 25 u ge mba sa u yin btsima ise una Almasihuna u na iliyana ko annabin? 26 yahaya se tre a bawu andi mi yi batsima ni ma indi ri k rli ni mibi wa bina toh na 27 wawu yi ni ye ni kogon wa rjirji lagban ma nii kuyiron wa mi siwua 28 kpi biyi ni Bethany u ngbala rima u Jordan wa Yahaya a sia ti batisma mble 29 ni bele ni virima yahaya toh yesu niwa natre yamba ige vreb nkrju irji iwa aban lah tre gbungbulua 30 iwayi ahi iwa mi bla ni yiwu ndi ndi wa asiye a zanme ahe guci nimu 31 mina toh na ama bana hla tsre ilawa ye miye ni yi batisma ni ma 32 yahaya shedai andi mi toh ruhu asi grji na ingyu da ye niwu nituma 33 mina gani niwu na indi wa a tih me miyi batsima ni mima a hla nimu ko ahi nhan u toh ruhu a grji kuson niwu nituma ahi wawu yi a yin batisna ni ruhu u nja ji 34 mitoh ni sheda ahi wawuyi vrena rji 35 kan vi nibela u ha ma u yahaya a kri ni hari ni mi almajeran ma 36 u ba toh yesu a ka vuyaba ni hi u yahaya atre toh ba inge vren krju irji 37 u almajeran ma hari bawo naki da luwu yesu 38 u yesu kban ya da toh basiwu u wa a miye a ge bi son? u ba yo rabbi andi lu soro ni tseyi 39 a hla bawu ye ni ye toh ubaye na ye toh bubu wa ani son u ba ka kuson niwu che chuku ni karfi wollon 40 iri ni miba biwa ba wo tre yahaya hi androwus vayi siman Bitrus 41 a lude da wa vayi ma simanna hla niwu ki ka toh Almasihu 42 a nji ye ni yesu yesu ya da tre ahi wuyi u siman ivren yahaya? ba yo di kefas 43 ni vikima wa yesu luni shirin u kugon hi nigalili u waka toh filibus da hla niwu luhume 44 Filibus ivren i jiji baitsida gbu ba andrawus ni bitrus 45 filibus ka same ni nata na ilu da hla niwu ki same niwu wa musa a nhan yo nimi attaura ni annabawa yesu ivren yusufu ba nazarat 46 natan ilu a hla niwu ba ya na fe kperi u ndi ndi ma ni Nazarat? filibus tre ye ni ye toh 47 u yesu a toh matana ilu si ye niwa u wa tre tre nituma toh ba isra ilyi wa ana mirtan indi na he niwuana 48 natana u lu miyen u tie ni he mba ni toh me? u yesu a hla niwu mi toh ri u filibus yo u niwa a son ni chin mbuwa 49 natana ilu yo ni rabbi u vren irji u chu israila ko 50 yesu tre ni wa ni hla ndi me toh u ni chin mbuwa a kpayenme? u toh kpii wa ba nawayi babran 51 na hla njajimu njaji misi hla niwu utoh shulu bwu kri wuho malaku irjii ba si hon nani grji nitu vren indi