JUAṈ
Emka papin áarar akupkamu
1
Tuke iwaaku átinia nérentin Chicham ana nu
Ashí naṉkamamia nú yaunchu Yusa Uchiri̱ tuke pujuuyayi. Nusha iisha anturkaitji. Nekas ii ji̱i̱ji̱a̱i̱ wáinkiaitji. Wáinkiarsha ii uwejé̱ja̱i̱sha antiṉkiuitji. Niisha Yúsan ti paant awajeakᵤ, Chícham tíminiaiti. Tura tuke iwiaaku átinia nérennuiti. Nuna áateajrume. Iwiaaku átinia nérenniusha paant nekanamiayi, nusha Jesukrístuiti. Iisha Nii wáinkia asar nu étsereaji. Tura tuke iwiaaku átinia nérenniuri̱ asa tuke Yus Apaja̱i̱ pujuyayi. Tura yamaikia i̱i̱ni paant ajatramsakrin atumniasha ujaajrume. Ii Yus Apaja̱i̱sha ni Uchiri̱ Jesukrístuja̱i̱sha tsaniṉkiar nekas chikichík ajaji. Tura atumsha núnisrumek iiji̱a̱i̱ chikichík ajasuk tusar wáinkiamajnia nuna anturkamajnia nunasha ujaajrume. Ti shiir warastarum tusan ju̱na áatjarme.
Yus tsáapniniaiti
Yus imiá tsáapnin asamtai kiritin Ni̱i̱nkia peṉké atsawai. Nu chichaman Jesukrístu in unuitiamprakrin nuna atumniasha ujaajrume. “Niiji̱a̱i̱ tsaniṉkia pujaji” táyatar kiritniunam pujustinia áintsar tunaanum pujakrikia wáitraji tura nekas péṉker ana nu túratsji. Yuska tuke tsáapninium pujuwiti. Iisha núnisrik tuke tsáapninium pujakrikia nuámtak nawamnaikiar pujuiniaji. Túrakrin Yus ni Uchiri̱ Jesukrístu numpé̱ja̱i̱ ashí ii tunaari̱ japirtamji.
“Wi tunaan túrichuitjai” tákurkia ímia iik anaṉmamaji. Nekas ana nu nékatsji. Antsu ii tunáari̱ Yus paant ujakrinkia Yuska tsaṉkurtamprattaji. Tura ii tunaari̱n asakátramprattaji. Yuska ti peṉker asa Nii tana nuna tímiatrusaṉ umikmin asa túrattawai. 10 Kame “Tunaan túrichuitjai” tákurkia nuja̱i̱ “Yus wáitriniaiti” taji. Ni chichame̱sha ii enentái̱n pujurtamtsuji.