PÍTIUR
Emka papin aar akupkamu
1
Pítiur Yus-shuaran áatramiania nu
Wisha ju̱ papin aajna nu Pítruitjai. Wisha Jesukrístu akatramurintjai. Israer-shuar Yus-shuar árum nuna atumin aṉkant aṉkant tsakiṉmakarum chíkich chíkich nuṉkanam matsatrumna nuna áatjarme. Puntu nuṉkanmasha, Karasea nuṉkanmasha, Kapatúsea nuṉkanmasha, Asia nuṉkanmasha, Pitinia nuṉkanmasha pujarmena nuna áatjarme. Yaunchu Apa Yus, “uwemtikrataj” tímia núnisaṉ achikmaitrume. Tura, Winia ajasat tusa ni Wakani̱ji̱a̱i̱ akantamkamiarme. Umirtukat tusa nuna túramiayi. Tura Jesukrístu numpe̱ja̱i̱sha atumí enentái̱n atsajkir chamir awajturmasmiarme. Wats, Yus tuke waitnentramar ti shiir awajtamsarat tusan wakerajrume.
Shiir enentáimsar pujustin
Wats, Yus, ii Uuntri̱ Jesukrístu Apari̱ ana nuna naari̱ shiir awajsatai. Yussha ti waitnentrama asa, atak akiiniatniun suramsaitji. Jesukrístu jakamunmaya̱ nantakin asamtai, iikia atak akiiniar tuke iwiaaku pujustiniaitiajnia nu arutramji. Tura nayaimpiniam ikiurtamsamu ana nuna achikmintrum tusa Yus wakerawai. Nu ikiurtamsamu meserchamnia amuukachminiaiti. Tura nusha yajauchichuiti. Yus nekas enentáimta asakrumin ni kakarmari̱ji̱a̱i̱ wearmarme. Tura tuke uwemtikrampratniun, nuṉka amuuamunam paant iniakmastatna nu achikmintrum tusa tuke tsawant ni kakarmari̱ji̱a̱i̱ wáitmarme.
Nu enentáimsarum wararme. Kame ju̱ nuṉkanam pujakrum itiurchat wáinkiashtarmeash. Tura ju̱ nuṉkanam pujustin ishichkichukait. Ukunam péṉker pujustaj tu enentáimsarum wararme. Enentáimsatarum. Shuar kurin wakerana núnisaṉ atumniasha umirtukat tusa Yus wakerutmarme. Aents kurin jinium áesainiawai, aya kurik juakat tusar. Kurin ti wakeruinia ásar, amuukamnia ai̱ṉ túruiniawai. Atumsha, itiurchat wáiṉkiarmena nuja̱i̱, Yusan nekas enentáimtusartimpiash tusa nekapsamuitrume. Nu enentáimtamu kuriji̱a̱i̱ naṉkaamas péṉkeraiti. Ukunam, Jesukrístu támatai, Yuska atumin “péṉker túraitrume” turamtajtsa wakerittiawai. Tura “Ashí shuar nuna nekaawar winia naarun uunt awajsarat” tusa túrutmattarme. Nu tuma asamtai ju̱ nuṉkanam nekapsamuitrume, itiurchat wáintrumna nuja̱i̱.
Jesukrístu wáinchaitiatrum anearme. Tura yamái wáinchiatrumek nekas enentáimtarme. Tuma asarum ti wararme. Nu warastin nayaimpiniam warastatjinia núniskete; nuka paant titin jeatsji. Iimiatarum. Uwemtikrurat tusarum Yus umirkachurmek. Nu uwempratin wainiu asarum waraarme.
Krístuja̱i̱ ii uwempratniun yaunchu etserkarmiayi
10-11 Yus áentsun waitnenta asa, uwemtikrataj tusa tuke wakerimiayi. Núnaka Yúsnan etserin etseriarmiayi. Kristu Wakani̱ ni enentái̱n pujuriarmia nu, túruntsa̱i̱ṉ Kristu wáitsatniuri̱n jintíarmiayi. Tura ukunam ni ti shiir pujustintri̱ncha etseriarmiayi. Túrasha “tuu áishmaṉkait Kristu tutai, tura urutiák túrunat” tusar nu etserin émamkesar anintrusarmiayi. 12 Tura nii pujuiniai̱ṉkia túrunashtinian, antsu ti ukunam, ii pujajnia jui̱ túrunatniun Yus nekaamtikiamiayi. Núnaka Yusa shiir chichame̱n ujatmakarmia nú shuar nekaprutmarme. Nú shuar Yusa Wakani̱, nayaimpinmaya̱ akupkamu ana nuna nekatairi̱ji̱a̱i̱ ujatmakurme. Maa, nu uwempratniun tájana nuna, nayaimpinmaya̱ suntar nekaatai tusar wakeruiniawai, túrasha tujintiainiawai.
Péṉker wekasatin
13 Tuma asamtai, péṉker enentáimsarum tura péṉker íimiasrum wekasatarum. Tura Jesukrístu ukunam wantiniak waitnentramprattana nu yawe̱tsuk nákastarum. 14 Umin uchi áintsarmek yaunchu nékachu asarum wakerimiarmena nu iniaisarum Yus umirin atarum. 15 Ashí túramurmi̱ji̱a̱i̱ timiá peṉker wekasatarum. Yus, untsurmakuana nu, péṉker asamtai, átumka ni shuari̱ asarum péṉker wekasatarum. 16 “Wi péṉker asamtai atumsha péṉker wekasatarum” Yus tana nu ni Papiri̱i̱n áarchamukait.
17 “Yus winia Aparuiti” tárumna nu aneartarum. Ashí aentsu túrutairi̱n métek Yus nekaattawai. Nu neka asarum, ju̱ nuṉkanam pujarmena jui̱ Yus ashamkatarum. 18 Warí, ántra wekasatniun atumí uuntri̱ jintintramarmena nuyá Yus uwemtikramprarme. Túrasha kurisha kuitcha amuukamnia ainia nuja̱i̱ uwemtikrachmaitrume. 19 Antsu Kristu numpe̱ ti shiira nuja̱i̱ uwemtikramuitrume. Nu nékarme. Yaunchu, shuar tunáa túrakui, Yus tímiayi, “murik yajauchichu tunamarcha maarum, Yus sútainiam ikiustarum. Nuna numpe̱n wáinkian, atumí tunaari̱n tsaṉkurattajai” tíniuyayi. Núnisaṉ Kristu in jarutramka asa ii tunaarí̱nia̱ uwemtikrampraitji. 20 Nuṉkan nájantsuk áentsun jaruktinian Krístun anaikiamiayi Yus. Tura wárik akupkachmiayi. Antsu yamái tsawantin, átum pujarmin, péṉker pujusúk tusa wakerak, atumin jarutramkat tusa Krístun akupkamiayi. 21 Niiji̱a̱i̱ átumka Yus umiirume. Yuska Krístun jakamunmaya̱n iniantki naṉkaamantu awajsamiayi. Yus nekas enentáimtakrum, aya péṉkernak túrawai titiarum tusa túraiti. 22 Yus nekas tana nuna, Yusa Wakani̱ yainmakui, umirka asarum atumí wakani̱i̱n péṉker ajasuitrume. Yus-shuarja̱i̱ yajauch enentáimtunaitsuk mai anenai ajatai tusarum tura asarum, nekas shiir enentáimtunaisrum mai anenai ajatarum. 23 Nekaatarum. Yusa chichame̱ umirka asarum atak akiiniaitrum nuka ju̱ nuṉkanmaya̱nchuiti. Antsu Yusa chichame̱ iwiaaku tuke amuukachmin ana nú chichamja̱i̱ tuke iwiaaku átiniaitrume.
24 Ju̱ aya̱sh tuke pujuschamniaiti. Yusa Papiri̱i̱n ju̱nis áarmaiti:
Ashí aentsti nupáa áaniuitji. Ii péṉkeri̱sha kuku̱ji̱a áaniuiti. Nupa wárik kaawai. Kuku̱jsha núnisaṉ wárik iniaawai. 25 Tura Yusa chichame̱sha tuke amuukachminiaiti.
Nu Chichamja̱i̱ uwempramnia asamtai atumin etsernakuiti.