Papru
KURINTIUNMAYA̱ SHUARAN
Ataksha papin aar akuptukma
1
Kurintiunmaya̱ Yus-shuaran Papru áatramiania nu
Wi Pápruitjai Jesukrístu akatramu. Yus nuna wakerakui ni akatramuri̱ anaikiamuitjai. Ii yachi̱ Timiutéuja̱i̱ Yus-shuar Kurintiu péprunam íruntrumna nuna áatjarme. Kame ashí Akaya nuṉkanam Yusna ajasurmena nunasha áatjarme. Apa Yussha, ii Uuntri̱ Jesukrístusha shiir enentáimturma ásar imiatkinchanum tuke shiir pujustinian yáinmakarat tusan wakerajrume.
Papru wáitsamuri̱
Ii Uuntri̱ Jesukrístu Apari̱, ii Yusri̱ ana nuna naari̱ uunt awajsatai. Niisha ii Aparí̱nti. In waitnentramaji. Tura Niisha ii Yúsri̱nti. Tuma asa in tuke atsaṉtamji. Ii wáitiajnia nui̱ Yuska in atsaṉtamji. Tura in atsaṉtamjinia nútiksarik iisha chíkich shuar wáitiainia nuna atsaṉkrarat tusa túrutmaji. Warí, Kristu wáitsamuri̱ núkap pachiinkiaitjinia núnisrik ni atsaṉkramuri̱n núkap pachiinkiaitji. Tuma asamtai, wáitiajnia nu, Yusa uwemtikrampratniuri̱ tura ni atsaṉkratniuri̱ atumsha takustarum tusar wáitiaji. Tura Yus in atsaṉtampramjinia nu, Yusa uwemtikrampratniuri̱ tura ni atsaṉkratniuri̱ átum takustarum tusar atsaṉkramuitji. Wats, átum uwemtikramu tura atsaṉkramu asarum, ii wáitsajnia nútiksarmek wáitiayatrum shiir enentáimsarum katsuntramniaitrume. Tura “túrattawai” tu enentáimtajrume. Warí, átum iiji̱a̱i̱ métek wáitsaitrume. Núnisaṉ iiji̱a̱i̱ métek Yus atsaṉtamtsurmek.
Yatsurtiram, iikia Asia nuṉkanam ti itiurchat wáinkiamjinia nu nekaatarum tusar wakeraji. Imiá itiurchat wáinkiar iikia katsuntratin jeachmaji. Nu itiurchatnumia̱ “iwiaaku jíinkishtatji” tu enentáimsamji. Túrasha “iikia tujinchaitji” tu enentáimtumatsuk, antsu jakamunmaya̱n inianniua nú Yúsan enentáimtusarat tusa nu túrunamji. 10-11 Jakamnia itiurchatnumia̱ Yuska uwemtikrampramji. Tura yamaisha uwemtikrampratajtsa pujurtamji. Tura atumsha in Yus áujtakrumniṉkia “Yuska tuke uwemtikramprattaji” taji. Tura untsurí̱ shuar Yus aujsa asakrumin, ii uwempra asakrin untsurí̱ shuar Yúsan yumiṉsartatui.
Kurintiunam wau wéchatniun Papru ujakmiania nu
12 Yatsurtiram, ju̱ nekaatarum tusar wakeraji. Ju̱ nuṉkanam pujusar tura nekaska atumja̱i̱ pujusar anaṉtsuk tura Yus umirkar wekaimji. Aya ii nekatairi̱ji̱a̱i̱ṉ wekaichamji. Antsu Yus in waitnentrama asa péṉker wekasatniun yainmakmaji. Nu nekaar shiir enentáimji. 13 Áatjarmena nu páantaiti. Átum áujsarum nekaatin jearmena nunak aarjai. Chikichan nekaachminian aatsjai. Péṉker nekaatarum tusan wakerajrume. 14 Ishichik nékayatrumek nú núkap tuke nekaki wetarum tusan wakerajrume. Nuiṉkia Jesukrístu tátinia nú tsawantai̱ átum winia shiir enentáimtursattarme. Tura átum péṉker wekasa asakrumin shiir enentáimtustatjarme. 15 Tura ii shiir enentaimtuniaj nuna nékakun ataksha Yusa̱ waitnenkartutairi̱ nekapsak tusan ataksha atumi̱i̱n irastinian wakerimjai. 16 Masetúnia nuṉkanmaani wéakun íirkuta naṉkaikitjiarum tusan enentáimmiajai. Tura wáketkuncha ataksha íistajrum tusan wakerimjai. Túramtai wi Jutía nuṉkanam weakui átum yáintkiatarum tusan atumin íistinian wakerimjai. 17 Nuiṉkia ¿urukamtai túrachmaj? ¿Péṉker enentáimtsukek “wetajai” tímiaj? ¿Wi Yus-shuarcha nunisaṉ, jimiará chichamtiniaiti, tú enentáimtursarumek? 18 Núchaiti. Yus tana nuna tímiatrusaṉ umíana nútiksarik iikia ii chichame̱ umiktai tusar wakeraji. Jú̱ chichamaik, “Ee, atsá” tátsuji. 19 Wisha Serpanuja̱i̱ Timiutéuja̱i̱ Yusa Uchiri̱ Jesukristunun ujakmajrume. Niisha jú̱ chichamaik, “Ee, atsá” tíchaiti. Antsu nii tana nuna tuke umíawai. 20 Niiji̱a̱i̱sha Yus tana nu tímiatrusaṉ uminiui. Tuma asamtai Jesukrístu enentáimtakur “nii tana nuna nekas túrattawai” tu enentáimji. Tu enentáimsar Yusa naari̱ shiir awajeaji. 21 Atumniasha incha ikiakátmajnia nu Yúsaiti. Krístunu ajasu asakrin túrutmaji. Tura anaitiamak Niiniu awajtamji. 22 Tura ukunam ii achiktatjinia nuna, nekas amastatjai tusa Yus ni Wakani̱n ii enentái̱n apujturmaji. Nuja̱i̱ Níiniuitji tusar paant nékaji.
23 Atumí̱i̱n itiurchatan wáinkia̱i̱j tusan nakitiakun atumí pépruri̱n Kurintiunam jeachmajai. Wáitrakuiṉkia “Yus iirsati” tajai. 24 “Aya wi tájana nútiksarmek Yus enentáimtustarum” waantu enentáimtumasar nu titin nakitiaji. Yus nekas enentáimtusmaaja̱i̱ kaka̱a̱rme. Antsu nekas warastarum tusar wakeraji.