JUAṈ
Ataksha papin aar akupkamu
1
Nekasa nunasha tura anenaitniuncha ujaawai
Wi Juaṉ Yus-shuara uuntri̱ asan ii umai Yus achikma nuna tura ni uchiri̱ncha ju̱ papin áateajai. Wisha nekasan atumin aneajrume. Tura aya wíkichu antsu ashí Yus-shuar ainia nusha nekas chichaman nekaawaru ásar atumin anenmarme. Nekas-chicham tuke amuutsuk ii enentái̱n pujá asamtai aneajrume. Yus ii Apari̱sha tura ii Uuntri̱ Jesukrístusha, Yus Apa Uchiri̱ asa, atumin anenmak imiatkinchanum shiir pujustinian waitnentramak yainmakarti. Nuja̱i̱ nekas-chicham nekaarum anenaittiarme.
Ame uchiram Yus Apa akupkamuja̱i̱ métek umiiniakui nuna nekaan ti shiir enentáimprajai. Nekas-chichaman umin áiniawai. Yamaikia, umaru, tájame: mai anenai ajartai. Yamaram akupkamun áattsujme antsu yámaṉkamtaik antukmiaj nunak tájame. Nekas aneṉkartinia nú shuar Yus akupkamun uminiaiti. Tura Yus akupkamuka “aneṉkartin tuke atarum” tawai. Nusha yámaṉkamtaiknumia̱ antukuitrume.
Anaṉkartincha írunui
Ju̱ nuṉkanam anaṉkartincha ti írunui. Jesukrístu nekas aents ajas akiiniamia nuna enentáimtuiniatsui. Nu shuar anaṉkartin ásar Kristu nemasri̱ áiniawai. Nu shuarja̱i̱ aneartarum. Yajauch shuar ántar yaya̱krumin Yus átum takasman métek akirmakchamniaiti. Antsu aneara takasakrumin Yus métek akirmakarmi.
Ashí shuar Kristu jintíamun iniais “naṉkaamas nékajai” tana nu, Yúsnachuiti. Antsu Kristu jintíamun umíana nu shuar Yus Apaja̱i̱sha tura ni Uchiri̱ji̱a̱i̱sha mai tsaniṉ pujawai. 10 Shuar Kristu chichame̱n jintíachu atumí je̱e̱n írmástaj tusa jeakui awa̱yáwairap tura “shiir taume” tiirap. 11 Kame nu shuar “shiir taume” tákumka nu shuar yajauch jintíamu jímiareame.
Umíamu chicham
12 Ti nukap atumja̱i̱ áujmatsatniun wakerajai. Túrasha ju̱ papinium mashi áatrashtatjarme. Antsu imia wiki atumin iyakun jeátjái. Nuyá naka chichasar ti shiir warastatji.
13 Ame kaim Yus achikma nuna uchiri̱ amikmaatmainiawai.
Nuke atí.