PÍTIUR
Ataksha papin áarar akupkamu
1
Pitiur Yus-shuaran áatramiania nu
Wikia ju̱ papin aajna ju̱ Semuṉ Pítruitjai. Jesukrístu akatramu asan ni takarniuri̱ntjai. Ii Yusri̱ tura in Uwemtikramin Jesukrístu umirumna nuna atumniasha ju̱na áatjarme. Niisha ashí áentsun métekrak enentáimtin asamtai atumsha iiji̱a̱i̱ métek Niiniu ajasurme. Nuka ti peṉkeraiti. Yus, tura ii Uuntri̱ Jesussha nékarmena nú núkap nekaki wéakrumin, Yuska atumin ti nukap yáinmaktatrume tura ti nekas imiatkinchanum pujustinian suramsattarme. Nuna nekaan tuke núnisaṉ atí tusan wakerajrume.
Yusa̱i̱ páchitkia atin
Yus uunt asa tura ashí túramnia asa, umirtukat tusa achirmakuitji. Nii neka asar atsumajnia nu wáinkiaitji. Yus-shuarti wekasatniusha, tura Nin aneatniusha ii atsumajnia nuna Yuska kakaram asa suramsaitji. Niisha uunt asa tura tujinkiachu asa ni chichame̱n suramsaitji. Nu chichamsha ti kakarmaiti tura ti peṉkeraiti. Nu chichamja̱i̱ atumsha atumí aya̱shi̱ yajauch wakerana nuyá uwemprarum, Yusa̱i̱ páchitkia átinian suramsaitrume. Yus umirkarme. Yamaikia ju̱na túrataj tusarum kaka̱rtiniaitrume. Ti peṉker wekasatniuitrume. Nuyá Yusna nekaatniuitrume. Nuyá yayauch túrashtin íimiastiniaitrume. Nuyá katsuntratniuitrume. Nuyá Yus shiir enentáimtusrum wekasatniuitrume. Tura nuyá ashí shuar shiir enentáimtustiniaitrume. Tura nu naṉkaamas ashí shuar aneatniuitrume.
Ashí nu túrakrumka, tura tuke túrukrum wéakrumka, nakiarchattarme. Túrarum ni takatri̱ émamkesrum takastatrume. Tura ii Uuntri̱ Jesukrístu nekas nekaattarme. Tura nuna túruiniatsna nuka, kusurua áanin áiniawai. Jesukrístu wakeramuri̱n enentáimtuiniatsui. Ni tunaari̱ya̱ uwemprarmia nuna kajinmatainiawai. 10 Tuma asamtai yatsurtiram, Yus atumin anaitiamak achirmakurmena nu tuke enentáimsarum wetarum. Túrakrumka peṉké iniarchattarme. 11 Tura ii Uuntri̱ Jesukrístu uwemtikramprajnia nu, Nii tuke akupeana nui̱, nakittsuk shiir awaintiamattarme.
12 Tuma asamtai nékarminiṉ tura Yusna nekas ana nuyá kanaatsrumniṉ tuke enentáimtikratjarme. 13-14 Nekaatarum. Winia jákatniurun jeatema nuna ii Uuntri̱ Jesukrístu ujatkayi. Tuma asamtai iwiaaku pujajna ju̱i̱k atumin tuke enentáimpratarum tusan jintintratniuitjarme, tu enentáimsajai. 15 Tura wi jakamtai, wi aajna ju̱na tuke kajinmatki̱i̱rum tusan, wi jeajna nuna túrattajai.
Kristu waantu ajasun wáinkiarmia nu
16 Ii Uuntri̱ Jesukrístu kakarmari̱ tura ni táratniuri̱ etserkamajnia nu, aya áentsnumia̱ ántar chichamchauyi. Antsu imia ii ji̱i̱ji̱a̱i̱ Uunt Jesukrístu waantu ajasu wáinkia asar ujakmajrume. 17 Tura Apa Yus Jesukrístun shiir waantu awajsamia nui̱, ni imiá shiir pujutairi̱ya̱ chichaak tímiayi, “Ju̱ka winia ti aneamur Uchiruiti. Nin ti wararjai.” 18 Iisha naint “Yusna” tájinia nui̱ Niiji̱a̱i̱ pujá asar nu nayaimpinmaya̱ chichaamu paant antukmaji.
19 Tura nuna naṉkaamas ti nekasa nu, Yúsnan etserin yaunchu etserkarmia nusha nékaji. Ju̱ étserma ju̱sha, tsawant tsawa̱a̱tsa̱i̱ṉ kiritniunam ji keak tsáapin awajeana áintsaṉ asamtai, péṉker enentáimta asarum péṉker túrarme. Tura Kristu taa, yáṉkuam etsantea núnisaṉ atumí enentái̱n ashí paant awajsattawai. Tura nu tsawant jeatsa̱i̱ṉ nu étserma tuke pénker enentáimtustarum. 20 Tura ju̱ emka nekaatarum. Shuar aya ni enentáimmiari̱ji̱a̱i̱ṉ, Yusa Wakaní̱ji̱a̱i̱nchu, Yus-Chicham urukamtai tu chicháa nuna nekaatniun jeatsui. 21 Warí, Yúsnan etserin yaunchu etserkarmia nu, aya ni wakeramuri̱ji̱a̱i̱ṉ tícharmiayi. Nu áishmaṉkan enentái̱n Yus pujursarmiayi. Tuma asa ni tiarmia nuna Yusa Wakaní̱ jintintiam tiarmiayi.