Papru
KARASEANMAYA̱ SHUARAN
Papí aar akuptukma
1
Karaseamaya̱ Yus-shuaran Papru áatramiania nu
Wi Pápruitjai, Yus akatramu. Yúsak winia akatturuiti. Shuarka akatturchamai. Yussha chíkich shuáran akupturak akatturchamai, antsu Nuṉki, Yus Apa, Jesusan jakamunmaya̱ iniantkimia nu, tura Jesussha winia akatturarmai Yusa shiir chichame̱n etserkatniun. Wisha, ashí Yus-shuar wiji̱a̱i̱ pujuinia nusha, ju̱ papí akupeaji. Ashí Yus-shuar Karasea nuṉkanam pujarmena nu áujsatarum tusan ju̱ papin akuptajrume.
Yus Apa tura ii Uuntri̱ Jesukrístusha waitnentramainia ásar yainmakarti imiatkinchanum tuke shiir pujustinian. Yus ii Aparí̱ nuna wakera asamtai, Jesus ni aya̱shi̱n surumak wáitsamiayi ii tunaari̱ asakártinian. Nuna tura ashí tunáa ju̱ nuṉkanam ana nuyá̱ aṉkant awajtamsatai tusa in yáinmaji. Tuma asamtai tuke Yus shiir atí. Ayu.
Chíkich uwempratin chichamka atsawai
Maa, nekasaash timiá wárik Yus ikiukmiarum. Kristu in ti anenma asamtai Yus ni shuari̱ ajastinian in anaitiamkamji. Urukamtaitsuk nuikia imiá wárik ni chichame̱ inaisamarum nusháa chicham umikrum uwemprataj tusarum. Wátsek, nekas chíkich chicham peṉké atsawai shuar umikiar uwempratin. Antsu yajaya̱ shuar atumí̱i̱n taar péṉkercha awajtamainiawai. Tura nusháa chichaman etserkar Yusa shiir chichame̱n yapaji̱latniun wakeruinaiwai. Tuma asamtai Yus nin yajauchiniam yumiṉkrattawai. Wisha Yus-Chicham yapaji̱ámun etserkamtaiṉkia Yus winia yumiṉkrurtatui. Nayaimpinmaya̱ suntarsha nusháa chichaman wi etserkachmaj nuna étserkuiṉkia nunsha yumiṉkrattawai. Paant ujakjarme túmaitiatnak ataksha ujaajrume: Náṉkamas shuar niisháa uwempratin chichaman, wi etserkachmaj nuna étserkuiṉkia Yus yumiṉkrattawai.
10 Ti kakaram chichaatsjak. Nuna chichaakun shuar shiir enentáimtursarti tusan chichaatsjai. Antsu Yus shiir enentáimtursati tusan nuna tajai. ¿Shuar wakeruinia nuna enentáimsan chichaajak? Nuna enentáimkiunka Kristu wakera nuna umirkachaintjai.
Papru jú̱nis Yus akatramu ajasmiayi
11 Antsu nekaatarum, yatsuru. Uwempratin chichaman wi étserjana nuka áentsnumia̱nchuiti. 12 Aentska ujatkachmai. Unuitiutnasha unuitiurchamai. Antsu Jesukrístuk winia paant jintintruamai.
13 Tura wi yáunchu ti yajauchin túramiaj nuka antukchakaitrum. Israer-shuar Yúsnan takainia nútiksanak wisha takasmajai. Tuma asan Yus-shuaran ti kajerkan tuke pataatukmajai amuktaj tusan. Nusha nékarme. 14 Tura kakaram ajasan, ii uuntri̱ yaunchu tiarmia nuna yawe̱tsuk umiktinian ti enentáimpramjai. Tura untsurí̱ shuaran wiji̱a̱i̱ métek uunt armia nuna naṉkaamas Yúsnan takasmajai. Túmaitiatan aya winia úuntrun chichame̱n ti umirniuyajai. 15 Túrasha wikia akiintsai̱ṉ Yus winia achirkamiayi, tura ti aneṉkratmari̱ji̱a̱i̱ winia anaitiukmiayi. 16 Nuikia shiir enentáimiuk ni Uchirí̱n paant nekamtikruamai. Tura Israer-shuarchanum ni shiir chichame̱n etserkat tusa akuptukmiayi. Tuma asamtai chíkich shuaran aniaschamjai. 17 Uunt péprunmasha, Jerusaréṉnumka, wéchamjai winí emkaru Yus akatramuja̱i̱ chichastinian. Antsu wárik Arapia nuṉkanam wémajai. Tura nui̱ Yúsan enentáimtasuan atak Tamasku péprunam waketkimjai. 18 Tura menaintiú uwí naṉkaamasmatai, nuyá Pítruja̱i̱ áujmattsataj tusan Jerusaréṉnum jeamjai. Tura jimiará semanachik pujusmajai Pítrujai. 19 Tura Jakupuncha, ii Uuntri̱ Jesusa yachi̱a nuna, wáinkiamjai. Nú arantka chikichnaka Yus akatramunka wáinkiachmajai. 20 Yus iirui. Wi tájana nu nekasaiti, wáitchaiti.
21 Nú ukunmasha Siria nuṉkanmasha, Sirisia nuṉkanmasha wémajai. 22 Tuma asamtai ashí Yus-shuar Jutía nuṉkanam pujuarmia nu winia nekaracharmai. 23 Aya antukarmai. “Yaunchu in ti áintrammiaj nu yamaikia Yus-Chichaman étseruk wekaawai. Yáunchuka in amutmaktinian wakeriniaitiat yamaikia iniaisaiti” tiarmai. 24 Túrawar winia enentáimtursar Yúsan shiir yumiṉsarmai.