2
Nuatnaikiatin jísat Kaná péprunam ámiania nu
Menaintiu tsawant naṉkaamasmatai nuatnaikiatin jísat Kaná péprunam ámiayi. Kaná péprusha Kariréa nuṉkanmauyayi. Jesusa nukurí̱sha nui̱ pujumiayi. Jesussha ni unuiniamuri̱sha nu nuatnaiyamunam ipiaamu ármiayi.
Umutai amuukamtai Jesusa nukurí̱ tímiayi “Umutai amuukai. Peṉké takakainiatsui.”
Tura Jesus tímiayi “Nukuá, ¿urukamtai Winia túrutam? Iniáitiústá. Winia kakarmar iniakmastin jeaatsui.”
Nuyá umutain wáinmainia nuna ni nukurí̱ tímiayi “Ashí ni tana nu umiktárum.”
Nui̱ kayaja̱i̱ najanamu yumi-yaraatai sais (6) ámiayi. Nu yaraatainmaya̱ Israer-shuar ni ewejé̱ncha ni nawe̱ncha nijiamau ármiayi Yus shiir enentáimtursatí tusar. Chíkich chíkich yaraatainium uchenta (80) rítrusha, siaṉ (100) rítrusha yumi waya̱mniauyayi.
Nuyá Jesus umutain wáinmaun “Ju̱ yaraatai áimpratarum” tímiayi. Takui mete áimprarmiayi. Áimprarmatai Jesus tímiayi “Pai, ishichik shikikrum námper chicharu suutarum.” Tutai nútiksaṉ túrawarmiayi.
Jista chicharusha nu umutai ajasun nekáprámiayi. Yaraatainmaya̱ yumi jusamun nekaachmai niisha tura umutai ajamau jusaru ásar nékarmai. Jista chicharusha nuwa̱tun untsuk 10 tímiayi “Jístanmaṉka péṉker umutain emka suíniatsuk. Tura jémararmataiṉkia tímianchan suiniatsuk. Túrasha ámeka péṉker umutai ikiusam yamái jí̱i̱kchamek” tímiayi.
11 Jesus túramu Kananum Kariréa nuṉkanam túrunamiayi. Nú̱ja̱i̱ṉkia Jesus emka ni kakarmari̱n paant iniaktusmiayi. Nuna íisar ni unuiniamuri̱sha Nin enentáimtusarmiayi.
12 Nuyá Kapernáum péprunam wémiayi. Ni nukurí̱sha ni yachi̱sha ni unuiniamuri̱sha nemariarmiayi. Nui̱sha untsurí̱ tsawant pujusarmiayi.
Yusa Uunt Je̱e̱n suruktinian Jesus surimkiamiania nu
(Mateu 21.12-13; Márkus 11.15-18; Rúkas 19.45-46)
13 Israer-shuara namperi̱, paskua tutai, ishichik ajasmatai Jesus Jerusaréṉnum wémiayi. 14 Nui̱ jeá Yusa Uunt Je̱e̱n súruinian wáinkiámiayi. Turuncha murikniasha yampitsnasha súrin ármiayi. Chikichcha ni misari̱n pujusar kuítian yapají̱niancha wáinkiámiayi.
15 Nuna wáiniak yaraṉken chapikmar asutkiartutain najana nuja̱i̱ ashí waakartiuk murikrintiuk a̱a̱ jíi̱rmiayi. Kuítian yapajniu misari̱ncha ayantar ni kuítrin nuṉká utsaṉkarmiayi. 16 Yampitsan súrinniasha tímiayi “Nuka ju̱yá jí̱i̱tiarum. Winia Aparu Je̱e̱n surutai je̱a̱ najanawairap” tímiayi.
17 Nuna íisar ni unuiniamuri̱ yaunchu Yus-Papinium áarman enentáimprarmiayi. Ju̱ áarmaiti:
“Ame Je̱e̱m shiir atí tusan ti wakerukuitjai.”
18 Nuikia Israer-shuara uuntri̱ Jesusan aniasarmiayi “Ju̱na túramniaitjai tusam ¿warí kakarmak iniakmastatam?”
19 Jesussha tímiayi “Ju̱ Je̱a̱ sáa̱kiakrumin menaintiú tsawantaí̱ iniantaittiajai Wikia.”
20 Israer-shuarsha tiarmiayi “Kuarentisáis (46) uwitin ju̱na jeamtinian pujursarmiayi. Amesha menaintiú tsawantai jeamtámeash.” 21 Kame Jesus “Je̱a̱” chichayat ni aya̱shi̱n tímiayi. 22 Tuma asamtai Jesus ukunam jakamunmaya̱ nantakmiatai ni unuiniamuri̱ ni timian enentáimprar ni chichame̱ncha tura yaunchu Yus-Papinium áarmancha “Nekasaiti” tu enentáimtusarmiayi.
Jesus ashí shuara enentái̱n nékawai
23 Paskua námpertin ti untsurí̱ Jerusaréṉnum pujuarmia nu, Jesus aents tujintiamun túramtai, nuna wáinkiar Nin nekas enentáimtusarmiayi. 24 Tuma aiṉ Jesus ashí neka asa ninkia enentáimtuscharmiayi. 25 Niṉki ashí shuara enentái̱n neka asa chíkich ujatkat tusa atsumchamiayi.