24
Jesus nantakmiania nu
(Mateu 28.1-10; Márkus 16.1-8; Juaṉ 20.1-10)
Tumiṉtin káshik kuṉkuinian iwiaramun júkiar nu nuwa̱ Jesus iwiarsamunam weriarmiayi. Tura chíkich nuwa̱sha atampriarmiayi. Tura iwiarsamu kaya atutkamu urani aan wáinkiarmiayi. Tura waya̱war uunt Jesusa aya̱shin wáinkiacharmiayi. Wáinkiachu ásar ashamkarmiayi. Tura “itiurkatjik” tiarmiayi. Tumai̱ jimiará áishmaṉkan pushin wincharpatniun entsaru nin aya̱a̱mach wajainian wáinkiarmiayi. Nuna wáinkiar ti sapijmiainiak tsuntsumawarmiayi. Túmakui nu áishmaṉ chicharainiak “¿Iwiaakusha urukamtai jakaanumsha e̱a̱rum? tiarmiayi. Ju̱i̱ pujatsui. Antsu nantakni. Nékatsrumek. Niisha Kariréanam tuke pujus “Wi, Aents Ajasuitjiana nu, yajauch aentsnum surunkattajai. Túran krúsnum mantamnattajai. Tura menaintiú tsawantai̱ nantaktiatjai” turamchamkarum” tímiayi.
Nuna takui Jesus timian enentáimprarmiayi. Tura iwiarsamunmaya̱ waketki taar, Jesusa unuiniamuri̱n auntse armia nuna tura chikichnasha ashí nu túrunamun ujakarmiayi. 10 Jesusa unuiniamuri̱n ujakarmia nu ju̱ áiniawai: Maktaranmaya̱ Marí, Juánasha, Jakupu nukurí̱ Marisha, tura chíkich nuwa̱ja̱i̱. 11 Tura Jesusa unuiniamuri̱sha nuwa̱ tuíniakuisha nekasaiti tu enentáimtsuk “wáuruk tuíniawai” tiarmiayi.
12 Túrasha Pítrusha jiinki Jesus iwiarsamunam tsékeṉki werimiayi. Jeá, init iis, aya tárachik tepenan wáinkiamiayi. Tura túrunamia nuna ti enentáimiar ni je̱e̱n waketkimiayi.
Emaús wetai jíntianmaani túrunamia nu
(Márkus 16.12-13)
13 Nu tsawantai̱k Jesusa nemarniuri̱ jímiar Emaús péprunam wéarmiayi. Emaúska Jerusaréṉnumia̱ auntse kirumitru jeá pujawai. 14 Túrunamia nuna chichaki wearmiayi. 15 “Itiurkit” tu aujmatki weenai̱ imia Jesus taa nui̱ páchiniak niiji̱a̱i̱ wearmiayi. 16 Tura wáinkiariat nekaashtin asamtai yait nekaacharmiayi.
17 We-wénakua Jesus chicharainiak “Jintiasha ¿warí áujmatkirum wéarum? ¿Urukamtai kúntuts enentáimprum?” tímiayi.
18 Chikichik, Kreupas náartin chicharuk “Jerusaréṉnum túruna nuna ashí nékainiawai. ¿Ámeka amekek túrunamia nu nékachu páchitkiam?” tímiayi.
19 Tutai Jesus tímiayi “¿Warí urukait?”
Tutai tiarmiayi “Entá, Nasarétnumia̱ Jesusa túrunamuri̱ taji. Niisha Yúsnan etserin asa Yusa kakarmari̱ji̱a̱i̱ chichasmiayi tura nuna kakarmari̱ji̱a̱i̱ takasmiayi. Núnaka ashí aents nékainiawai. 20 Tura ii Pátriri̱ uuntri̱ tura ii pépruri̱ uuntri̱ “tunáa jakamnia túrayi” tusar “krúsnum mantamnati” tiarmiayi. 21 Tura ii Israer-aentstin uwemtikrampratin tu enentáimsamji. Tura ni maamusha menaintiú tsawant naṉkaamasai. 22-23 Túrasha ii nuwa̱ ni iwiarsamunam yamaí káshik weriar ni aya̱shin wáinkiacharmai. Tura “Yusa suntari̱ wáinkiaji tura “Jesus iwiaakuiti” túramji” tiarmai. Nuna tu ujatmakakrin ti enentáimpraji. 24 Nuyá íi shuar iwiarsamun weriar, nuwa̱ tiarmia tímiatrusaṉ wáinkiarmiayi. Tura Jesusnaka wáinkiacharmai.” Tu ujakarmai Jesusan.
25 Nuyá Jesus nin chicharainiak “Enentáimchaitrume. Ashí Yúsnan etserin tiarmia nu wau enentáimtatsrume. 26 ¿Yusa anaikiamuri̱, Kristu tutai, shiir awajnatsuk ti wáitsashtinkiait?” tímiayi.
27 Tura nuyá Yus-Papinium Muisáis aarmia nuyá jukin ashí Yúsnan etserin ni túrunatniuri̱n áararmia nuna jintintiatasa naṉkamamiayi.
28 Ayu, nii wearmia nú peprunam jeawarmiayi. Tura Jesuska nui̱ naṉkaamaki wétaj tau ajamiayi. 29 Tura niisha chicharainiak “Weep. Iiji̱a̱i̱ pujustá. Warí, nantu akaikiyi, kirit ajatemsai” tiarmiayi.
Tutai Jesus niiji̱a̱i̱ pujustaj tusa waya̱miayi. 30 Tura niiji̱a̱i̱ irunar misanam pujus, yurumkan achik, Yúsan yuminkias nincha puuk súsarmiayi. 31 Nu chichamaik, ni ji̱i̱ uranniua núnikiarmatai Jesusan nekaawarmiayi. Tura Niisha nú chichamaik meṉkakamiayi. 32 Tura nu shuarsha mai tunai ajainiak “Jintia winis Niisha Yus-Papin jintintramuk nekas ii enentái̱n shiir enentáimtikramprachmakajⁱ” tiarmiayi.
33 Nuyá, Emaúsnumia̱ wárik jíinkiar Jerusaréṉnum waketkiarmiayi. Nui̱ Jesusa unuiniamuri̱n auntse armia nuna tura chíkich shuar Jesusan nemariarmia nunasha iruntrar pujuinian wáinkiarmiayi. 34 Auntse armia nusha tiarmiayi “Uunt Jesus nekas nantakni. Semuṉ Nin wáinkiaiti.”
35 Tutai niisha jintiá túrunamun ujakarmiayi. “Jesus yurumkan ajaamakui nui̱ nekaamji” tiarmiayi.
Ni unuiniamuri̱n Jesus wantintiukmiania nu
(Mateu 28.16-20; Márkus 16.14-18; Juaṉ 20.19-23)
36 Nuna áujmatuk pujuiniai̱ Jesus aya aneachma ajapén wajas “Shiir enentáimsatarum” tímiayi.
37 Nuna antukar, ti sapijmiakar, wakanchashit, enentáimsarmiayi. 38 Tura Jesus chicharainiak “¿Urukamtai sapijmiakrum wakanchashit, tu enentáimsarum? 39 Winia uwejrusha, nawersha íirtustarum. Wíkiitjai. Takarsa íirsatarum. Warí, wakancha aya̱shtinkiait, ukunchtinkiait” tímiayi.
40 Nuna tinia ni uwejé̱ncha nawe̱ncha iniaktusarmiayi. 41 Warainiayat sapijmiainia ásar, Niimpiashit tu enentáimtusarmiayi. Tuma asamtai, nin chicharainiak “¿yurumak takakrumek?” tímiayi. 42 Takui, namaknasha, míshkincha súsarmiayi. 43 Tura Jesus nuna achik niisha íimiainiamunmaṉ yuamiayi. 44 Tura nin tiarmiayi “Winia túrutawarma nuna, Wi atumja̱i̱ nuik pujusan tímiajrume. Nekas uminkiatniuyayi. Iis, wi túrunatniurun Muisáis aarmia nusha, Yúsnan etserin aarmia nusha, tura Sarmu papinium aarma ana nusha ashí uminkiatniuyayi” tímiayi.
45 Nuyá Yus-Papinium aarman jintintiawarmiayi. 46 Jintintiuk ju̱na tímiayi: “Yusa anaikiamuri̱ Kristu tutai jaka menaintiú tsawantai̱ jakamunmaya̱ nantaktinia nu yáunchuk áarmauyayi. Tura Wi nú Krístuchukaitiaj. 47 Winia náarun pachisar, Jerusaréṉnumia̱ naṉkama ashí nuṉkanam nu chicham etsernaktinia nu áarmauyayi. Shuar ni tunaari̱ tsaṉkurnarat tusar enentái̱n yapaji̱átniuiti. Tura tu etserkatniua nusha yaunchu áarmauyayi. 48 Tura wi túrunamu neka asarum etserkatniuitrume, tímiayi. 49 Tura winia Apar, winia Wakantrun susartatjai, turammarumna nuna akuptuktatjarme. Tura nayaimpinmaya̱ táatsa̱i̱ṉ ju̱i̱ Jerusaréṉ péprunam pujústárum. Taa ni kakarmari̱n suramsattarme.” Tu tímiayi.
Jesus nayaimpiniam wakamiania nu
(Márkus 16.19-20)
50 Nuyá Jesus Jerusaréṉ péprunmaya̱ júkiar Petania péprunam ejeniarmiayi. Tura nui̱ ni uweje̱ takuí, “Yus yáinmakarti” tímiayi. 51 Nuna tu pujus, nii̱ya̱ kanakmiayi. Tura nayaimpiniam junakmiayi. 52 Ni unuiniamuri̱sha Nin imiá shiir enentáimtusarmiayi. Tura nuyá ti warasar Jerusaréṉnum waketkiarmiayi. 53 Tura Yusa Uunt Je̱e̱n pujusar Yusa náari̱n shiir awajú pujuarmiayi. Áukete.