2
Ti neka apach Jesusan e̱a̱karmiania nu
Jutía nuṉkanam Piriṉ pépru ana nui̱ Jesus akiiniamiayi. Nui̱sha nú nuṉka akupniuri̱ Irutisauyayi. Akiiniamtai ti neka apach nantu tátainmaaniya̱ Jerusaréṉ péprunam táarmiayi. Taar inintruiniak “¿Israer shuara úunt akupniuri̱ tui̱ akiiniait? tiarmiayi. Nantu tátainmaani pujaati ni yaari̱ wáinkiamji. Tura tikishmatratai tusar winiaji” tiarmiayi.
Irutis nuna antuk nusháa enentáimpramiayi. Tuma asamtai ashí Jerusaréṉnumia̱ shuarsha antukar nusháa enentáimprarmiayi. Irutis nuikia ashí Israer-patri uuntri̱ncha tura yaunchu akupkamun jintinniuncha untsukarmiayi. Tura Kristu akiiniatniuri̱n inintrusmiayi. Tutai chichainiak “Jutía nuṉkanam Piriṉ pepru ana nui̱ akiiniatniuiti, tiarmiayi. Yaunchu Yúsnan etserin tu áaruiti:
“Jutía nuṉkanam, Piriṉ pepru, ishitiápchich ana nuyá nekas uunt akupin winittiawai. Nii ashí Israer shuaran, Wíi shuar ásarmatai, péṉker wáinkiattawai,” tawai Yus.” Tu tiarmiayi.
Nuna tuíniakui Irutis ti neka apachin ú̱u̱saṉ, urutía yaa emka wáinkiamarum tusa aniasarmiayi. Nuyá Piriṉnum akupeak “Nui̱ werum uchi péṉker inintrusrum wáinkiatarum. Tura wáinkiarum ujatkatarum. Wisha werin tikishmátuutaj” tímiayi.
9-10 Tutai ti neka apach wearmiayi. Tura yaa, yajaya̱ wáinkiarmiania nu, tuke eem wémiayi. Tura yaan wáinkiar ti wararsarmiayi. Tura nú yaa uchi pujumia nui̱ ejeniarmiayi. 11 Je̱á waya̱war uchincha ni nukurí̱ Mariji̱a̱i̱ wáinkiarmiayi. Tura uchin tikishmatrarmiayi. Nuyá ni kajuntrí̱ya̱n kurincha, mirá kuṉkuinniasha, chíkich kuṉkuinniasha súsarmiayi. 12 Nuyá mesekranam Yus “Irutisa̱i̱ni weerap” tutai chíkich jintianam waketkiarmiayi.
Ejiptunam pisaamu
13 Ti neka apach waketramtai Yusa suntari̱ mesekranam Jusen ujakmiayi. “Nantakim uchi ni nukurí̱ji̱a̱i̱ Ejiptu nuṉkanam jukim nui̱ pujustá. Irutis uchin máataj tusa e̱a̱ktatui. Tura ukunam aṉkant ajasmatai ujaktajme” tímiayi.
14 Tutai Jusé kurat shintiar nú káshik uchincha nukurí̱ji̱a̱i̱ Ejiptunam jukimiayi. 15 Irutis jáatsa̱i̱ṉ nui̱ pujusarmiayi. Ejiptunam pujusmatai Yus yaunchu timia nu uminkiamiayi. Iis, Yúsnan etserin aak tímiayi:
“Ejiptunmaya̱n winia Uchirun untsukmajai.”
Tu áarmiayi.
Irutis uchin máawarat tusa akupkamu
16 Irutissha ti neka apach nin anaṉka yajá waketran nekáa ti kajekmiayi. Ti kajek ashí áishmaṉchin Piriṉnumsha tura yantamach pujuarmia nunasha maawaarat tusa akupkamiayi. Ti neka apach ujakmia nuna enentáimias ashí jimiará uwin takakun tura nú uchichin máawarat tusa akupkamiayi. 17 Nuka Yusnan etserin Jeremías aarmia nu uminkiamiayi. Juna áarmiayi:
18 “Ramá nuṉkanam ti úutainiak uur ajainiawai. Raker ti uutu asa atsaṉkrachminiaiti ni uchirí̱ jákarmatai.” Tu áarmiayi.
19 Tura Irutis jakamtai Yusa suntari̱ mesekranam Jusen ujakmiayi. 20 “Uchin máataj tiarmia nuka jákarai. Yamaikia ataksha uchi ni nukurí̱ji̱a̱i̱ jukim Israer nuṉkanam waketkitia” tímiayi. 21 Tutai Jusé nantaki uchincha nukurí̱ji̱a̱i̱ jukin Ejiptunmaya̱ Israer nuṉkanam waketkimiayi. 22 Túrasha Irutisa uchirí̱ Arkiráu Jutía nuṉkanam uunt akupin ajasun nekáa nui̱ wétinian aránkámiayi. Mesekranmasha ujakma asa nui̱ pujutsuk Kariréa nuṉkanam wémiayi. 23 Nui̱ jeá Nasarét péprunam pujusmiayi. “Nasarétnumia̱ átatui” Yusnan etserin yaunchu tu etserkamu nuja̱i̱ uminkiamiayi.