Papru
JIRIMIÚṈKAN
papí áatramu
1
Papru Jirimiúṉkan papin áatramiania nu
Wi Papru ju̱ papin áaran akuptajme ámin, Jirimiuṉká. Ii yachi Timiutéusha ju̱na akupturmawai. Wi Jesukrístu takaru asan sepunam pujajai. Ame iiji̱a̱i̱ tsaniṉkia takáa asakmin ju̱ papin akuptajme. Núnisaṉ ame je̱e̱mi̱i̱n Yus-shuar irunainia nunasha tura ii umai̱ Apiancha tura Arkipiuncha iiji̱a̱i̱ ti kakaram takasu asamtai ju̱ papin akuptajrume. Yus ii Apari̱ tura ii Uuntri̱ Jesukrístu shiir enentáimturma ásar yainmakarti imiatkinchanum tuke shiir pujustinian.
Jirimiúṉ péṉker Yus-shuar ámiayi
4-5 Ame Uunt Jesus shiir enentáimtakum ashí Yus-shuar ainia nusha aneamun antukjai. Nuna antukan ámin ti shiir enentáimtakun Yúsan áujeakun yúmiṉkiajai. Áujeakun chíkich shuarsha ámiji̱a̱i̱ métek Yúsan nekas enentáimtuiniak ashí péṉker ana nuna ti paant nekaawarat tusan seajai. Ashí péṉker ana nuka Jesukrístu shiir awajsamuja̱i̱ takakji. Wisha ame aneṉkratmaja̱i̱ ti shiir enentáimtakun waraajai. Yatsurú, ámiji̱a̱i̱ ashí Yus-shuarsha shiir enentáimiainiawai.
Papru Unisemun waitnentratniun Jirimiúṉkan seamiani nu
Nu asamtai kakaram tátsujme. Kame wakeraknaka Kristu akatramu asan “Ju̱ túrata” tíminiaitjiame. Antsu aneakun aya jú̱nisan tájame. Wi Papru úuntach asan tura Krístun takarkun sepunam pujakun 10 Unisemu waitnentrai tusan seajme. Niisha wi ujakmaja̱i̱ Yus-shuar ajasu asa winia uchirua áintsaṉkete. Sepunam pujayatan ni aparí̱ya áintsanak ajasjai.
11 Nuikkia Unisemu ántrauyi antsu yamaikia aminiisha winiisha yáimniuiti. 12 Ataksha awaṉtajme. Wi ti peṉker aneamu asamtai péṉker itiaata. 13 Wi Yus-Chichaman étserkun sepunam pujajai. Túmakun ame yajá pujakum yáintkiatin tujintiakmin nii antsu wiji̱a̱i̱ pujus yáintkiat tusan wakerimjai. 14 Túrasha ámin ujatsuk túrachmin enentáimpramjai. Kame ame wakerakum útsukchamuja̱i̱ “pujustí” tákumniṉkia maak. 15 Jú̱nissha enentáimpramniaiti. Unisemu ishichik tsawant meṉkakamai tura yamaikia waketki ámiji̱a̱i̱ tuke pujustatui. 16 Kame yamaikia emetachma antsu ame aneamu yátsumea áinis átatui. Nuka ti péṉkerchakait. Wisha nin ti aneajai. Tura yainmakmin asamtai tura Krístunam ame yatsum ajasu asamtai winia iniankattsam aneashtapash.
17 Wisha ti peṉker amikrumchakaitiaj. Tuma asam winia itiaarua nútiksam shiir awayáta. 18 Yajauch awajtamkaitkiuiṉkia tura ámiji̱a̱i̱ tumashitkiuisha wi akiktatjai. 19 Wi Papru nekas winia uwejruja̱i̱ ju̱na áaran ti nekas akiktatjame tájame. Túrasha winia tumashitmena nuna páchittsujme. Kame wi ujakam Yus-shuar ajaschamkum. 20 Wátsek, yatsurú, amesha Yus-shuar asam wi seajme jú̱ túrutata. Kristu enentáimtakum shiir enentáimtikrurta.
21 Ti peṉker uminiaitme nuna nékakun jú̱nisan áatjame. Tura wi seajmena nuna naṉkaamas túrattamna nuna nékajai. 22 Ayu. Átum Yus áujturkurmin Yus winia tsaṉkatruktatui atumi̱i̱n iiraitniun. Tuma asamtai wi nui̱ jean pujustin iwiarturata.
Amikmaamiania nu
23 Épaprassha niisha Jesukrístunu étseruk sepunam wiji̱a̱i̱ pujus amikmaatmarme. 24 Núnisaṉ Márkussha Aristárkusha Témassha tura Rúkassha Yus-Chichaman etserkatniun yáintiainia nusha amikmaatmainiawai.
25 Ii Uuntri̱ Jesukrístu atumniasha ti shiir yainmakarti.
Nuke atí.