Papru
JIRIPIUSNUMIA̱ SHUARAN
papí akuptukma
1
Papru sepunam pujus Jiripiusnumia̱ Yus-shuaran áatramiania nu
Wi Papru Timiutéuja̱i̱ Jesuskrístu takari̱n asar ashí Yus-shuar Jiripius péprunam pujarmena nu ju̱ papí akuptaji. Yus-shuaran wainin árumna nusha tura Yus-shuaran yain árumna nusha ashí Yus-shuarsha nunisaṉ Yusna asarum tura Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkiu asakrumin ju̱ papí áateajrume. Yus ii Aparí̱sha Jesukrístu ii Úuntri̱sha atumin waitnentramainia ásar imiatkinchanum tuke shiir pujustinian yainmakarti.
Papru Yus-shuaran Yúsan áujtawai
Ashí tsawant atumin enentáimtakun Yúsan tuke shiir yúmiṉkiajai. Yúsan áujeaknasha ti warasan seatjarme. Kame iikia yámankamtaiknumia̱ Yus-Chicham métek yáiniáikiar iniaitsuk takasuitji. Yus atumí̱i̱n ti péṉker awajsatniun naṉkama asa núnisaṉ Jesuskrístu táatsa̱i̱ṉ tuke shiir awájtámki nekas péṉker najatmattarme. Nuka ti nekasaiti. Atumin ashí ti aneajrume. Kame wi sepunam pujakun Yus-Chichaman akasmatkun tura Yus-shuar kakararti tusan takaakui átum yáintiarme. Yus ti aneṉkartin asa nu túratniun mai metek tsaṉkatrámkaitji. Tuma asamtai atumin jú̱nisan enentáimtustin ti peṉkeraiti. Jesukrístu aneṉkrattairi̱ji̱a̱i̱ wi atumin aneamun Yussha paant nékarui. Yúsan áujeakun anearmena nú naṉkaamas aneak tusan seatjarme. Tura nú̱ja̱i̱sha ti neka ajasrum 10 ashí péṉkera nu achikiuk tusan Yúsan áujtajrume. Atumin nu túrunamtaiṉkia yamaisha tunáaja̱i̱nchu pujustatrume tura Kristu támatai sumamashtatrume. 11 Núnisaṉ Jesukrístu kakarmari̱ji̱a̱i̱ ashí péṉker túrin átatrume. Tura núja̱i̱ ashí shuar Yúsan ti shiir enentáimturartatui.
Wi ju̱ nuṉkanam aya Krístunak enentáimtakun pujajai
12 Winin túrunamu itiurchat ai̱ṉ nuja̱i̱ uwempratin chicham nekas pampaawai. Nu nekaatarum tusan wakerajrume, yatsuru. 13 Iis, uunt akupniu suntari̱sha tura ashí shuarsha wi Krístunun etseru asan sepunam pujamun paant nékainiawai. 14 Ti untsurí̱ Yus-shuar wi sepunam eṉketman nekaawar ii Uuntri̱ Jesusan nekas enentáimtusar sapijmiatsuk Yus-Chichaman etserainiawai.
15 Kame shuar awai winia kajertuiniak tura naṉkaamantu enentáimtumainiak Krístun páchiniawai. Antsu chíkich shuarka nekas enentáiji̱a̱i̱ Krístun etserainiawai. 16 Yajauch shuarka Krístun shiir enentáimtutsuk antsu ashí shuar ní chichame̱nak anturkar wíi shuar ajasarat tusar etserainiawai. Túruiniak wisha sepunam pujakui nu arant itit awajtustinian wakerutainiawai. 17 Antsu péṉker shuar Krístun nekas aneenak etserainiawai. Nu uwempratin chicham imiá peṉkeraiti wi titin asamtai winiasha anentainiak shiir etserainiawai. 18 Wats, mai metek chíkich yajauch enentáiji̱a̱i̱ tura chíkich shiir enentáiji̱a̱i̱ Krístun etserainiakui shiir enentáimjai.
Tura nuna naṉkaamas shiir enentáimprattajai. 19 Kame Yus áujtursa asakrumin tura Jesukrístu Wakaní̱sha yaintiu asamtai ti péṉker uwempran jiinkittiajai. 20 Nekas ju̱na wakerajai: Natsa̱mtsuk uunt akupniun Jesukrístun paant ujakartinian wakerajai. Nuja̱i̱ winí Kristu kakarmari̱ pujamu ti paant nekanattawai. Mántuiniakuisha tura mántuiniachkuisha ashamatsjai. Aya Kristu kakarmari̱n winí naṉkaamas nekaawarat tusan wakerajai. 21 Wíji̱a̱i̱ṉkia ju̱ nuṉkanam iwiaaku pujakun aya Krí̱stunak enentáimtakun pujajai. Tura jákatniusha ju̱i̱ pujajnia nuna naṉkaamas péṉkeraiti. 22 Ju̱ nuṉkanam pujakun Uunt Jesusnan takasminiaitjai. Nu asamtai tunatsuk achiktaj nékatsjai. 23 Wíji̱a̱i̱ṉkia itiurchataiti mai achiktin. Jákatniuncha wakerajai Krístuja̱i̱ tsaniṉkian pujustaj tusan. Wíji̱a̱i̱ṉkia nu imiá péṉkeraiti. 24 Túrasha atumin yáiṉtaj tusan tuke ju̱ nuṉkanam iwiaaku pujusminiaitjai. 25 Kame tuke pujustatjai nékajai. Núnisnak atumja̱i̱ pujakun Yus nekas enentáimtakrum naṉkaamas waraakrum tuke katsua̱ruk tusan yáiṉtatjarme. 26 Nu asamtai wi atumja̱i̱ pujakui Jesukrístu yumiṉsarum shiir warastatrume.
27 Kristu chichame̱ ti peṉker asamtai atumsha aya péṉkera nuke túratarum. Wi atumja̱i̱ pujaknasha tura yajá pujaknasha átum ti shiir túrarmena nuna antuktinian wakerajai. Ashí shuar uwempratin chichaman nekaawar umirkarat tusarum chikichik enentáiji̱a̱i̱ kakaram ajastarum. 28 Atumí nemasri̱sha ishichkisha sapijmiamtikramkara̱i̱ṉ. Nu túrakrumin nu shuar emesratniunam weena nusha tura átum uwempratniusha paant nekanattawai. Núnisaṉ atí tusa Yus túraiti. 29 Krístunu asarum Nii nekas enentáimtustinniasha tura Niiniu asarum wáitsatniusha Yus anenma asa tsaṉkatramkaitrume. 30 Yus-Chicham pamparat tusar maimetek ti takáa asar wáitiaji. Wi nuik ti takasmaj nu nekamarme. Tura yamái tuke takaaj nusha ántarme.