APUKARÍPSIS
Jesukrístu Juáṉkan paant iniaktusma
1
Jesukristu paant awajsamu
Jú̱ áarman Jesukrístun Yus ujakmiayi. Wárik túrunatta nuna ni shuari̱n ujakarat tusa ujakmiayi. Tuma asamtai Jesukrístu ni suntari̱n akupak ashí winia paant awajtursamai. Wisha Juáṉkaitjai. Yus timia nunasha tura Jesukrístu ujatkamia nunasha tura wi íismaj nunasha ti paant aya nekasa nuna tájai. Peṉké wáitratsjai.
Jú̱ papin áujea nu shuarsha tura núnisaṉ ju̱na ántana nusha nekas enentáimtuiniakka shiir ártatui. Ukunam átatna nuna ujaawai tura jeatemayi.
Juaṉ siati péprunam Yus-shuar írunun ju̱na áateawai
Wi, Juaṉ, Asia nuṉkanam siati (7) péprunam Yus-shuar írunun ju̱ papin áateajai. Yus anenma asa imiatkinchanum shiir pujustinian yainmakarti. Nu Yus tuke yaunchu pujuyayi. Núnisaṉ yamaisha pujawai. Tura nuke winittiawai. Akupin pujutainium Yusa Wakani̱ siati naka pujurainia nusha shiir yainmakarti. Núnisaṉ Jesukrístu shiir yainmakarti. Nii tana nu imiá nekasaiti. Niisha emka jakamunmaya̱ yamaram iwiaakmaja̱i̱ nantakniuiti. Tura ju̱ nuṉkanmaya̱ akupniu Uuntri̱nti. In anenma asa ni numpe̱ja̱i̱ ii tunaari̱n nijiatramkaitji. Túrutma akupin awajtamsaitji. Tura ni Apari̱ Yúsnan pujursarat tusa anaitiamkaitji. Nii ti kakaram asa tuke shiir awajnasti. Núnisaṉ atí.
Wats, Krístuka yuraṉmiji̱a̱i̱ winittiawai. Tura íjiuarmia nusha tura ashí shuarsha nuna wáinkiartatui. Túrawar ashí sapijmiainiak úutiartatui. Maa, nekas nunis átatui.
Krístuka “yámankamtaiknumia̱ amúamunmasha ashí nérenniuitjai, tawai. Wisha A rétranmaya̱ Y rétranam ashí retra áintsaitjai” tawai ti kakaram Uunt Kristu. Tuke yaunchu pujuyayi. Núnisaṉ yamaisha pujawai. Tura nuke ataksha winittiawai.
Kristu ti shiir wincha ajasun Juaṉ wainkiamiania nu
Wi Juaṉ atumja̱i̱ métek waitia asan atumí yachi̱ntjai. Núnisaṉ nayaimpiniam, Yus akupeana nui̱, métek jeattaji. Tura katsuntrar nákastinian Jesukrístu mái métek súramji. Yus-Chichamnasha tura Jesukrístu timiancha étsereakun naya̱antsa ajapén atentramunam Pátmus nuṉkanam sepunam apujsamua núnisaṉ pujumjai. 10 Tumai tumiṉ tsawantai̱ Yusa Wakani̱ pujurtakui winia úkuruiní̱ kakantar untsumman antukmajai. Kachu umpúamua núnis ti kakarmauyayi.
11 Tura turutmiai “Wiitjai. Yámankamtaiknumia̱ amúamunam ashí nérenniuitjai. Wisha A rétranmaya̱ Y rétranam ashí retra áintsaitjai, tímiai. Tuma asamtai wáinmena ju̱, papinium áaram Asia nuṉkanam siati péprunam Yus-shuar írunna nui̱ akuptukarta. Ju̱ peprunam akupkarta: Ipisiusha, Ismirnasha, Pírkamusha, Tiatirasha, Sártissha, Piratírpiasha, tura Rautiséasha.” Tu turutmiai.
12 Túrutkui yaki túruta tusan apaja̱san íikman siati shirikip ikiutain kuriji̱a̱i̱ najanamun wainkiamjai. 13 Tura nui̱ ajapén Aents Ajasua núninan wajan wáinkiamjai. Tura pushirí̱sha nawe̱a timiai nuntuaru entsaruyi. Emenmamke̱sha kúriniak netsepnum emenmamauyi. 14 Tura ni muuke̱ intiashí̱sha murikiu uré̱ nijiamua núnisaṉ tura micha núnisaṉ ti puju chí̱a̱rauyi. Tura ni ji̱i̱sha jiya núniskeyi. 15 Ni nawe̱sha ti wincha asa jiru yaṉkutaku jiamua áinis néwar ajarmiayi. Ni chichame̱sha ti kakaram asa uunt entsa téter ajá áintsauyi. 16 Ni untsuuri̱ni̱ siati yaan takakuyi. Tura ni wene̱nia̱sha puniá áinis tsakatskat mai ere awajsamu jíinmiai. Ni yapi̱sha etsa ti etsantuk íischamnia núnisauyi.
17 Nuna wáinkian jaka áintsanak nawe̱e̱n iniaarmajai. Túrasha ni untsuurí̱ uweje̱n awaa̱ntrus turutmiayi, “Ashamkaip. Wiitjai. Yámankamtaiknumia̱ amúamunmasha tuke pujuwitjai, timiai. 18 Wikia tuke iwiaakuitjai. Jakamiajai tura nantakin jákashtinian tuke iwiaaku pujajai. Jákatniuncha tura jaka pujuinia nuna yawiri̱n takakkun nérenniuitjai, timiai. 19 Tuma asamtai wáinkiamna ju̱sha, yamái wáinmena nusha, tura ukunam átatna nusha aartá, timiai. 20 Wáinmena nu jú̱nisaiti. Siati shirikip-ikiutai kúrik wainkiam nu, siati péprunam Yus-shuar írunun nakumeawai. Tura winia untsuurui̱ni̱ siati yaa wainkiam nu, siati péprunmaya̱ Yus-shuaran wáinniun nakumenawai, turutmiai.