Papru
RÚMANMAYA̱ SHUARAN
papí akuptukma
1
Papru Rúmanmaya̱ Yus-shuaran áatramania nu
Wi Papru Jesukrístu takarniuitjai. Núnisaṉ Yus achirak ni Shiir Chichame̱n etserkat tusa akatar akuptukmiayi.
Nu Chichamun Yus yaunchu “akupkattajai” tímiayi. Núnaka Yúsnan etserin Yus-Papinium paant ujakarmiayi. Nu Chichamnum Yus ni Uchiri̱n áujmatui. Aya̱shi̱ji̱a̱i̱ṉkia Tawit weeanum akiiniamiayi. Tura ni tishiir wakaní̱ji̱a̱i̱ṉkia Yusa Uchirí̱nti. Tura ti kakarmaiti. Jakamunmaya̱ nantakmiaja̱i̱ nekas Yusa Uchirí̱a nu, paant nekanamiayi. Niisha ii Uuntri̱ Jesukrístuiti. Ni túramuja̱i̱ Yus shiir enentáimturuk nu Shiir Chichaman etserkat tusa akuptukmiayi. Núnisaṉ ashí nuṉkanmaya̱ shuar nu chichaman umirkar Jesusa náari̱n shiir awajsarat tusa akuptukmiayi. Atumsha nuyá shuaraitrume. Tura Jesukrístunu ajasarat tusa Yus achirmakuitrume.
Ashí Yus aneamutirmincha Rúmanam matsatrum nuna ju̱ papin áateajrume. Yus ti péṉker awajtamsatniun wakerutmarme. Ii Aparí̱ Yussha ii Uuntri̱ Jesukrístusha waitnentramainia ásar imiatkinchanum ti shiir pujustinian yainmakarti.
Papru Ruma péprunam irautinian wakerimiania nu
Émkasha, átum Yus nekas enentáimtamun ashí nuṉkanam áujmatenan nekaan Jesukrístun pachisan Yúsan ti shiir yumiṉsajai. Tuke enentáirja̱i̱ Yusa Uchirí̱n ashí shuarnum etsertajai. Túrakui wi atumin ti Yus aneamutirmincha Rúmanam matsatrum nuna ju̱ papin áateajuke áujtamun Yus nékarui. 10 Ashí tsawant ni wakerutakuiṉkia íitjarum tusan Yúsan seajai. 11 Nekas íitniun wakerajrume. Nui̱ jean wakanmin yaiṉkian Yusja̱i̱ kanakchamin ajasúk tusan wakerajrume. 12 Kame atumsha tura wisha Yus nekas enentáimtuinia asar mai ikiakánai ajatai tusan wakerajai.
13 Yatsurú, tuke íitjarum tusan wakerimjiarme. Túrasha iyatsjarme. Kame Yus-Chichaman ujaakun chíkich shuarnuma áintsaṉ atumí̱i̱ncha Yus kakaram takasman wáinkiatniun wakerajai. 14 Wikia Yus akuptuku asamtai ashí shuaran ujákártiniaitjai. Unuimiaruncha tura unuimiarchancha, ti nékainia nunasha tura nékachuncha, métekrak ujakartiniaitjai. 15 Tuma asan atumniasha Rúmanam pujarmena nunasha Uwempratin Chichaman ujaitjarum tusan pujajai.
Uwempratin Chicham kakarmaiti
16 Nu Shiir Chicham Yusa kakarmari̱ji̱a̱i̱ ti kakaram asa ashí shuaran uwemtikramniaiti. Tuma asamtai natsantatsjai. Nekas Israer-shuarnasha tura chíkich shuarnasha núnisaṉ uwemtikramniaiti. 17 Nu chichamnum Yus enentáimsamia nu páantaiti. Jú̱iti: Áyatik Yúsan nekas enentáimtuiniakui Yuska “péṉkeraitme” tíminiaiti. Yus-Papiniumsha núnisaṉ tawai: “Yúsan nekas enentáimta nuna Yus “péṉkeraitme” tutai tuke Yusja̱i̱ shiir wekasattawai.” Tu áarmaiti.
Aentsu tunaari̱
18 Shuar nekas chichaman nakitrar yajauchin túrataj tusar suriimiainiawai. Túrawar tuke tunaarintin áiniawai. Nu shuaran Yus ti kajerkar ti asutiátniun nayaimpinmaya̱ paant awajsaiti. 19 Tura nu shuarka ashí Yusna nekaamnia nuna Yus paant awajsa asamtai péṉker nékainiawai. 20 Kame yámankamtaikniumia̱ Yus wáinchataitiat ni najanamuri̱ji̱a̱i̱ ju̱ka paant nekaamniaiti: Nekas Yus asa tuke kakarmaiti. Nusha ti paant asamtai nu shuar tsaṉkurnarchartatui. 21 Yúsan nékainiayat shiir awajsacharmiayi tura yumiṉsacharmiayi. Tuma ásar aya ántra nunak enentáimtuiniak ni enentái̱ tunaaja̱i̱ piakai. 22 Tura ti nekajai tuíniayat enentáimcha núnin ajasarai. 23 Túmainiak jákachmin Yus imiá shiira nuna iniaisar shuar jakamnia nakumkamun shiir awajenawai. Tura nu arant nanamtinniasha napincha kuntinniasha yajasmancha nakumkar nuna shiir awajenawai.
24 Nu asamtai imiá yajauch enentáimiainiakui “áanik asati” tímiayi Yus. Túramtai ti natsanmainian túrunainiawai. 25 Yusna imiá nekasa nuna nakitrar antsu wait-chichaman anturkar nuna túrin áiniawai. Tuke Yúsak shiir awajsatniun iniaisar antsu ni najanamun tikishmatainiak shiir awajenawai. “Antsu tuke Yúsak shiir awajnastí” tajai.
26 Nuna túrin ásarmatai Yus natsanmainia nuna wakeruktinian tsaṉkatkarmiayi. Túramtai nuwa̱sha áishmaṉja̱i̱ tsaniṉtinian nakitrar nuamtak yajauch awajnainiawai. 27 Núnisaṉ áishmaṉsha nuwa̱ja̱i̱ tsaniṉtinian iniaisar nuamtak áishmaṉkak tsanirmanainiawai. Ti wakerunainiak ti natsanmainia nuna yajauch túrunainiawai. Tura yajauch túruiniak ni aya̱shi̱ wáitsatniunak sumamawarmiayi.
28 Tura tuke Yúsan nakitiainia asamtai ti yajauch enentáimiainiak peṉké túrachminia nuna túrawarti tusa Yus tsaṉkatkarmiayi. 29 Nu shuar ti tunaaja̱i̱ piaku áiniawai. Tsanirmausha aya kuítniak wakerincha tura yajauch awajin áiniawai. Nu arantcha awakmakun kajerniusha maṉkartincha tuke máanaincha anaṉkartincha péṉkercha awajkartincha, tsanumniusha áiniawai. 30 Nu arantcha chikichnasha yajauch áujmatin áiniawai. Yúsnasha nakitiainiawai. Áimniusha áiniawai. Tura “péṉkeraitjai” tiar naṉkaamantu enentáimtumainiawai. Tunáa túratniun e̱a̱iniawai. Aparí̱ncha nukurí̱ncha umirainiatsui. 31 Enentáincha áiniawai. Tana nuna umichu áiniawai. Aneṉkartichu ásar waitneṉkartichu áiniawai. Tsaṉkurcha áiniawai. 32 Yuska “Shuar nuna túrinkia jákatniuiti” taman nékainiayat tuke túrukin wénawai. Tura nu arantcha chíkich yajauch túramtai ti shiir wararenawai.