Uyohana Utuba
Bikoro bi Inde
Ige me sa ya rani datti utuba, ige sa ta kunna, ti iri ina aje aru, ti guguzuno, ti dari in tari turu, abanga atize ti ivai. Abanga ivai igino me apoki ani barki ti iri, ti cukuno unu rusa, ti buu shi tize ti ivai igbem, igesa ira ahira aco, ti ge me sa a bukin duru. Imumu gebe sa ta kunna ti kuri ti iri, ine ini ti boo shi, barki shi cangi itarsi duru kadure utarsa uru ugino me nan ka coo ani, avana umeme Yesu. Ta nyertike shini, barki iriba irum iru me i myinca. Tize me ta zigeme sa ta kunna ahira ameme, ine ini ti boo shi Asere masaa mani, maree mara ahira ameme ba kocin. Ingi ta guna haka nan me ti kur ti ciki anyimo maree, macico mani ti zini, ti da boo kadure ba. Ingi ti ciki a masaa kasi sa me mazi masaa, ti zi nigome, maye ma vana umeme Yesu ma kpici madini maru. Ingi ta guna tizon duru in madini apum aru ba, ti ranga ace, kadure kazo me anyimo aru. Ingi ta poko madini Asere ma zome in ma'aye ba, mazini iriba isheu, madi kpicin duru madini maru vat. 10 Ingi ta guna da ta wuza imumu imadini ba, ta kurzo me una macico, tize ta Asere ti zoo me ahira aru.