Uyuhana
Bikoro bi Tuba
Dati inu tuba Nigburang na rani, nigbura nazi nigino me nan Asere, nigbura nigino me Asere mani. Me mani datti unu tuba mazi nan Ugomo Asere. Vatt timumum, awuzi ahira ameme, daki a barka ire imum sarki me ba. Me mani ivai irani, ivai igino me ya cukuno masaa ma nabu. Masaa mazin nu gido mareu, mareu me daki ma ranga masaa ba. Kadure ka masaa me ka raani sa ka ehzi unee me sa mazi nu bezi anu masaa me. 10 Maa ra anyimo unee me, unee me wa cukuno atari ti meme vat anime unee me waa rusi in me ba. 11 Maa eh ahira anu meme, anu ameme wa nyare me. 12 Vat ibinani andesa waa kabi me, andesa wahemi in niza ni meme maa nya we nikara wa cukuno ahana Asere. 13 Ande besa ayoo inzo a maye ba nani usuro unipum nani unubu, usuro Asere ani. 14 Nigburang niginome na cukuno nipum. Anyimo aru ta ira ni nonzo nimeme, ninonzo ni vana u inde ugino me ahira acoo umeme, gbem ini mum iriri nan kadure. 15 Yuhana maa bezi uni tisa in nikara magu, “Unu ugeme me mani maa buki tize anice nimeme unu guna, 'Desa ma ehze adumo am ma tekum, barki maa rani aje am.”' 16 Barki umyinca umeme taa kabi imum iriri aseser imum iriri. 17 Barki u inko utize atari ti Musa a nya tini urunta nan kadure. ka ciki ahira a Yeso vana Asere cas. 18 Daki a iri uganiya sa uye ma iri Asere ba. Vana u inde Asere me, me sa ma hibi abigiri ba acoo, me mani maa bezi me. 19 Yahaya ma beziwe imumbe samarusa, ine ini ayahudawa watumi ahira ana katuma kudege. Ugomo Asere nannan lawiya uhana urshalima wa ikime nani memani aveni. 20 Manno mabuki kadura, daki mawuzi matara nan weba ma; azomemani ugomo asere ba. 21 Wanna wa ikime wagun me aneni homami iliya me? makabirkawe, “A'a azomemaniba.” Wanno wagunme hamani unu beze tizeme? Manno magunwe, A; a”. 22 Wanno wakuri wa ikime hu aveni barki tikem ukabirka uweme barki tirusi imumbe satidi kabuka andesa tumanduru? Utisa nicce agi aveni? 23 Makabirka we magun mi nigmirangnige sa nitisa anija'a nigusa nyani ugomo asere muriba mushime gusi imumbe sa Ishaya mazinnu boo me.” 24 We me, Afarisiyawa wani watumi we. 25 Wanno wa ikime barki nyanini uzorsanu azohu ugomo asere mani ba a zohu iliya mani ba hume unu bezizzi kadura kagino me? 26 Yahaya makabirka we, magunwe me in gei mani in zorso anabon, uye maluri anyimo ashime sa iteshi me. 27 Memani ma-eze adumo umunu be sa binyimo bakpatak ameme daki mabari in suso ini ma ba. 28 Awuzi anime ubatanya uni uhuru uraba u urdu uni, ahira sa yahaya ma zorso anabon. 29 Unu sana-ahira yahaya ma iri yeso ma eze ahira ameme, yahaya magu,”yaira mi vana ubitan bu gomo asere, desa madi ziki madini munee. 30 Anime ani mabukishi uye ma eze adumo am, memani unaje am barki dati marani aminiba. 31 Dati maruseme ba me abezeme ayumu isaraila ma-ah ma zorsanu in maye. 32 Yahaya kaberka magu ma-ira bibewu bezennu tuzo. Kase kuhurge ka sure a zesare ku cukuno ane gerza numeme. 33 Dati maruseme ba, memani dese matumum in zorso anu in mayi, memani ma bukum dese ma ira bibew ba asere batu bikure bicukunu aneeh numeme memani. Ma zorsa anabu in bibew ba asere. 34 Makure ire in kure beze, unu uginome vana asere mane. 35 Unu sana ahirs yahaya ma lure nan na nakatuma ana ware. 36 Mazen nuhira yeso mazen tanu manno magu irane vana ubetam baasere!” 37 Ahana akztumame ana ware sa wakunna ma rezo adeze, wanno wadusa wa tarse yeso. 38 Yeso magamirka ma iri wazinnu tarsa ume, manno maunwe, “Nyanini izin nu nyarame? Wanno wagun me, hu unu urusa abanga abanname unu unyenkike uciki abanie. 39 Manno magun wae ayeni, i'iri.” Wanno waha waka ira ahira me sa machikin, wanno wahirii negome uhana azumo anazi unu wunjoro. 40 Unu idai ayumo ana wareme sa wakunna tize ti yahaya wanno wa kuri wa tarzi yeso, andarawas mani mazi uhenu u bitrus. 41 Maubi ma uhenu umeme sa bitrus, takem Asere, “Memani asere ma hummaka maturi me. 42 Manno mahan me ahira Ayeso, Yeso ma iri me, magun me hamani saminu vana u yahaya? adi tesawe kefas.” (ni neni bitrus). 43 Sa ahira asana yeso mahiri udusa a manyanga mu galili, abini me ani makem Filibus magun me ano tarsam. 44 Filibus unanu betsaida mani nepeni numeme nan andarawas, nan bitrus. 45 Filibus ma kemnata-ala, magumme ta kem dey sa musa ma nyatike abanga ameme anyimo aka dura be sa ugomo. Asere ma inki men, ana kadura ka asere wa kuri wa nyentika abanga ameme, memani yeso una anu nazere, vana u yusufu. 46 Nata ala magunme ade kem imum ihuma unazarat me filibus magun me aye u'iri. 47 Yeso ma-iri nata-ala ma eze ahira ameme, magu ina nu ana ira'a ni, unu u isara-ile nun ukadura, de besa mazo me ini mum izenze a puru ameme. 48 Nata-ala magunme urusam abane? Yeso ma kabir kame ma gunme udaniya, sa wara akurame filibus matitiwe mamu rusawe. 49 Nata-al ma kabirka me magu, “Una kura huu vana asere mani hurugomo isara'ila mani!” 50 Yeso makabir ka me, “Ma gumme mi maguna huu mairawe akura uzunu bezi kadura, ude ire imum be sa iteki iginome.” 51 Yeso ma bukime ane ani mabuka, “Shi ide ire a zesere a harzena Malika asere wazen nu yize nan na tazu nan vana unuboo.