^
Para Rasul
Pembukakan
Gusti Yésus munggah nang swarga
Para rasul pada ngentèni
tekané Roh Sutyi
Matias kepilih dadi gantiné
Yudas Iskariot
Tekané Roh Sutyi
Tembungé rasul Pétrus
Mundaké pasamuan Kristen
Uripé wong-wong nang pasamuan sing ndisik déwé
Wong lumpuh diwaraské
Tembungé rasul Pétrus
nang Gréja Gedé
Rasul Pétrus lan rasul Yohanes dityekel
Rasul Pétrus lan rasul Yohanes nang ngarepé Kruton Agama
Wong pasamuan pada ndonga njaluk kekendelan
Urip bebarengan nang pasamuan
Lelakoné Ananias lan Safira
Lelakon-lelakon sing nggumunké
Para rasul dityekel lan disetrap
Milih wong pitu sing kudu ngurusi kabutuhané wong pasamuan
Stéfanus dityekel
Tembungé Stéfanus
Stéfanus dipatèni
Pasamuan nang kuta Yérusalèm disiya-siya
Kabar kabungahan bab Gusti Yésus kasebar nang kuta Samaria
Lelakoné Simon
Filipus lan pengurus duwit
sangka negara Etiopi
Saulus kepetuk karo Gusti Yésus
Saulus dibaptis karo Ananias
Saulus nggelarké kabar kabungahan nang kuta Damaskus
Saulus nang kuta Yérusalèm
Rasul Pétrus nambani Enéas
Rasul Pétrus nangèké Dorkas
sing wis mati
Kornélius
Rasul Pétrus nampa weweruh sangka Gusti Allah
Rasul Pétrus lan Kumendan Kornélius
Tembungé rasul Pétrus
Wong-wong sing nang omahé Kornélius nampa Roh Sutyi
Laporané rasul Pétrus marang pasamuan nang kuta Yérusalèm
Pasamuan nang kuta Antioki
Rasul Yakobus dipatèni lan
rasul Pétrus dityekel
Rasul Pétrus metu sangka setrapan
Patiné ratu Hérodès
Barnabas lan Saulus dipilih
karo Roh Sutyi
Barnabas lan Saulus nang pula Siprus
Barnabas lan Paulus nang
kuta Antioki, bawah Pisidi
Rasul Paulus lan Barnabas
nang kuta Ikonium
Rasul Paulus lan Barnabas
nang kuta Listra
Rasul Paulus lan Barnabas balik nang kuta Antioki
Begandringé para rasul
nang kuta Yérusalèm
Putusané rembukané para rasul
Rasul Paulus pisah karo Barnabas
Timotius mèlu rasul Paulus lan Silas
Rasul Paulus diweruhi bab wong sangka Masedonia
Nang kuta Filipi
Rasul Paulus lan Silas dilebokké nang setrapan
Nang kuta Tèsalonika
Nang kuta Béréa
Nang kuta Aténe
Rasul Paulus nang kuta Korinta
Rasul Paulus mulih
nang kuta Antioki
Apolos nang kuta Efése lan Korinta
Rasul Paulus nang kuta Efése
Lelakoné anak-anaké Sekéfa
Gègèran nang kuta Efése
Rasul Paulus lunga nang bawah Masedonia lan negara Grik
Nang kuta Troas
Sangka kuta Troas budal
nang kuta Milétus
Rasul Paulus pamitan marang pinituwané pasamuan Efése
Rasul Paulus budal
nang kuta Yérusalèm
Rasul Paulus kepetuk karo Yakobus
Rasul Paulus dityekel
nang Gréja Gedé
Rasul Paulus ngekèki katerangan
Rasul Paulus ngomongké bab panggilané sangka Gusti Yésus
Wong Ju nggawé komplot arep matèni rasul Paulus
Rasul Paulus diboyong
nang kuta Sésaréa
Kelahané wong-wong Ju
bab rasul Paulus
Tembungé rasul Paulus nang ngarepé gramang Féliks
Rasul Paulus nang ngarepé Féliks lan Drusila
Rasul Paulus njaluk digawa
nang nggoné ratuné
Rasul Paulus nang ngarepé
ratu Agripa lan Bèrniké
Rasul Paulus nang ngarepé
ratu Agripa
Rasul Paulus budal nang kuta Rum
Keterak angin banter
lan ombak gedé
Kapalé kandas lan rusak
Nang pula Malta
Sangka pula Malta budal
nang kuta Rum
Nang kuta Rum