Layang marang bangsa Ibrani sing nurut Gusti Yésus Kristus
1
Gusti Allah ngetokké pituturé lantaran Anaké
Para sedulur, kowé kabèh wis ngerti nèk ing jaman mbiyèn Gusti Allah wis ping okèh ngetokké pituturé marang para mbah-mbahané awaké déwé liwat para nabi lan nganggo patrap sing werna-werna. Nanging ing jaman anyar iki Gusti Allah ngetokké pituturé liwat Anaké, yakuwi Gusti Yésus Kristus. Ya lantaran Anaké iki Gusti Allah nggawé langit lan bumi lan Gusti Allah wis netepké Anaké mau, supaya nduwèni lan ngwasani sembarang sing ènèng. Gusti Yésus kuwi sloroté kamulyané Gusti Allah lan tyap gambaré kenyataané Gusti Allah. Ya Gusti Yésus iki sing ngrumati sembarang nganggo tembungé sing kebek karo pangwasa. Sakwisé rampung ngresiki manungsa sangka dosané, Gusti Yésus terus njagong nang swarga nang tengené Gusti Allah sing kwasa déwé.
Anaké Gusti Allah ngungkuli
para mulékat
Mulané saiki pangwasané Gusti Yésus kuwi duwur banget ngungkul-ungkuli pangwasané para mulékat, tunggalé waé karo Jenengé, sing gedéné ngungkuli para mulékat sing namung ngladèni. Awit Gusti Allah ora tau ngomong ngéné marang mulékat sapa waé:
“Kowé lan Kowé déwé dadi Anakku.
Ing dina iki
Aku netepké nang ngarepé jagat
nèk Kowé dadi Anakku
sing ngwasani sembarang.”
Lan uga:
“Aku slawasé bakal dadi Bapakmu
lan Kowé slawasé bakal dadi Anakku.”
Dongé Gusti Allah arep ngongkon Anaké mbarep teka nang jagat, Dèkné ngomong ngéné:
“Mulékat kabèh kudu nyembah Dèkné!”
Bab para mulékat Gusti Allah ngomong ngéné:
“Kaya angin lan geni lunga-teka,
mengkono uga para mulékat
lunga-teka manut tembungku.”
Nanging Gusti Allah ngomong ngéné bab Anaké:
“Kowé Gusti Allah,
Kowé sing dadi ratu slawas-lawasé.
Kowé ngwasani nganggo kabeneran.
Kowé seneng marang barang sing bener
lan sengit marang barang sing ala.
Mulané Gusti Allah, Gusti Allahmu
miji Kowé dikèki pangkat
sing duwur déwé,
ngungkuli liya-liyané nang swarga.
Mengkono kuwi Gusti Allah
marakké Kowé bungah.”
10 Uga Gusti Allah ngomong ngéné marang Anaké:
“Kowé Gusti, Kowé
sing nggawé bumi kawit wiwitané
lan langit uga gawéanmu.
11 Kabèh kuwi bakal ambruk,
bakal lungset lan suwèk
kaya salin lawas.
Nanging Kowé ora bakal malih,
Kowé ènèng terus.
12 Kaya enggoné kowé nglempit
salin sing lawas dibuwang
lan diganti karo sing anyar,
mengkono uga bakalé langit lan bumi.
Nanging Kowé ora malih,
Kowé ènèng terus, slawas-lawasé.”
13 Gusti Allah tau ngomong marang mulékaté ngéné:
“Kéné njagong nang tengenku,
mungsuhmu kabèh
bakal tak dadèkké
antyik-antyikané sikilmu.”
14 Dadiné saiki tyeta banget nèk mulékat-mulékat kuwi kabèh namung roh-roh sing ngladèni Gusti Allah, sing dikongkon ngladèni wong-wong sing bakal nampa keslametan.