4
ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದ ಜೀವನ
ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ * 4:1 1 ಕೊರಿ 11:2:ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಷ್ಟೆ. ಅದುದರಿಂದ 4:2 ಎಫೆ 4:1:ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡೆದು 4:2 ಕೊಲೊ 1:10:ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು § 4:2 ಫಿಲಿ. 4:9:ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಿರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. * 4:3 ರೋಮಾ. 6:19, 22; 1 ಕೊರಿ 1:30; 2 ಥೆಸ. 2:13; 1 ತಿಮೊ. 2:15; ಇಬ್ರಿ. 12:14:ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನಂದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ. 4:3 1 ಕೊರಿ 6:18:ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾದರಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು. 4-5  4:4-5 ಕೀರ್ತ 79:6; ಗಲಾ. 4:8:ದೇವರನ್ನರಿಯದ § 4:4-5 ಎಫೆ 4:17:ಅನ್ಯಜನರಂತೆ * 4:4-5 ರೋಮಾ. 1:26:ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಘನತೆಯಿಂದಲೂ 4:4-5 ಅಥವಾ, ಸ್ವಂತ ಘಟವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲು. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 4:6 1 ಕೊರಿ 6:8:ಯಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಕೇಡು ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ § 4:6 ರೋಮಾ. 13:4; 12:19:ಕರ್ತನು ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ಕರೆಯದೆ * 4:7 1 ಥೆಸ. 4:3; 1 ಪೇತ್ರ. 1:15:ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ಹೀಗಿರಲು 4:8 ಲೂಕ 10:16:ಈ ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ 4:8 1 ಯೋಹಾ 3:24; 4:13:ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ದೇವರನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
§ 4:9 ಇಬ್ರಿ. 13:1 ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ * 4:9 1 ಥೆಸ. 5:1:ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, 4:9 ಯೋಹಾ 13:34:ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀವೇ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 10  4:10 1 ಥೆಸ. 1:7:ಮಕೆದೋನ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದೇನೋ ನಿಜವೇ. ಆದರೂ ಸಹೋದರರೇ, § 4:10 1 ಥೆಸ. 3:12:ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು * 4:11 2 ಥೆಸ. 3:11; 1 ಪೇತ್ರ. 4:15:ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕದೆ 4:11 ಜ್ಞಾ. 17:14:ಸುಮ್ಮಗಿದ್ದು, 4:11 2 ಥೆಸ. 3:12:ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, § 4:11 ಅ. ಕೃ. 18:3; ಎಫೆ 4:28:ಕೈಯಾರೆ ಕೆಲಸಮಾಡಿ ದುಡಿಯಿರಿ. 12 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನೀವು * 4:12 ಮಾರ್ಕ 4:11; 1 ಕೊರಿ 5:12, 13; ಕೊಲೊ 4:5; 1 ತಿಮೊ. 3:7:ಹೊರಗಿನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಪುನರಾಗಮನ
13 ಸಹೋದರರೇ, ನಿದ್ರೆಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದು, 4:13 ಎಫೆ 2:12:ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುವ ಇತರರಂತೆ 4:13 ಯಾಜ 19:28; ಧರ್ಮೋ 14:1; 2 ಸಮು 12:20-23; ಮಾರ್ಕ 5:39:ದುಃಖಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. 14 § 4:14 1 ಕೊರಿ 15:13; 2 ಕೊರಿ 4:14; ಪ್ರಕ 1:18:ಯೇಸು ಸತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ * 4:14 ಅಥವಾ, ದೇವರು ನಿದ್ರೆ ಹೋದವರನ್ನು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನೊಡನೆ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿದ್ರೆಹೋದವರನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಆತನೊಡನೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ 4:14 1 ಕೊರಿ 15:18:ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ. 15 ನಾವು ಕರ್ತನ ಮಾತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 4:15 1 ಥೆಸ. 2:19:ಕರ್ತನು ಪುನರಾಗಮಿಸುವವರೆಗೆ § 4:15 1 ಕೊರಿ 15:51:ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷದೊಡನೆಯೂ, * 4:16 ಯೂದ. 9:ಪ್ರಧಾನದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ, 4:16 ಮತ್ತಾ 24:31; 1 ಕೊರಿ 15:52:ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ 4:16 ಮತ್ತಾ 16:27; 2 ಥೆಸ. 1:7:ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವನು. § 4:16 1 ಕೊರಿ 15:23; 2 ಥೆಸ. 2:1; ಪ್ರಕ 14:13:ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು. 17 ಆ ಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ * 4:17 ದಾನಿ. 7:13; ಅ. ಕೃ. 1:9:ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಫಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾಕಾಲವೂ 4:17 ಯೋಹಾ 12:26:ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆವು. 18 ಆದಕಾರಣ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ 4:18 1 ಥೆಸ. 5:11:ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

*4:1 4:1 1 ಕೊರಿ 11:2:

4:2 4:2 ಎಫೆ 4:1:

4:2 4:2 ಕೊಲೊ 1:10:

§4:2 4:2 ಫಿಲಿ. 4:9:

*4:3 4:3 ರೋಮಾ. 6:19, 22; 1 ಕೊರಿ 1:30; 2 ಥೆಸ. 2:13; 1 ತಿಮೊ. 2:15; ಇಬ್ರಿ. 12:14:

4:3 4:3 1 ಕೊರಿ 6:18:

4:4-5 4:4-5 ಕೀರ್ತ 79:6; ಗಲಾ. 4:8:

§4:4-5 4:4-5 ಎಫೆ 4:17:

*4:4-5 4:4-5 ರೋಮಾ. 1:26:

4:4-5 4:4-5 ಅಥವಾ, ಸ್ವಂತ ಘಟವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲು.

4:6 4:6 1 ಕೊರಿ 6:8:

§4:6 4:6 ರೋಮಾ. 13:4; 12:19:

*4:7 4:7 1 ಥೆಸ. 4:3; 1 ಪೇತ್ರ. 1:15:

4:8 4:8 ಲೂಕ 10:16:

4:8 4:8 1 ಯೋಹಾ 3:24; 4:13:

§4:9 4:9 ಇಬ್ರಿ. 13:1

*4:9 4:9 1 ಥೆಸ. 5:1:

4:9 4:9 ಯೋಹಾ 13:34:

4:10 4:10 1 ಥೆಸ. 1:7:

§4:10 4:10 1 ಥೆಸ. 3:12:

*4:11 4:11 2 ಥೆಸ. 3:11; 1 ಪೇತ್ರ. 4:15:

4:11 4:11 ಜ್ಞಾ. 17:14:

4:11 4:11 2 ಥೆಸ. 3:12:

§4:11 4:11 ಅ. ಕೃ. 18:3; ಎಫೆ 4:28:

*4:12 4:12 ಮಾರ್ಕ 4:11; 1 ಕೊರಿ 5:12, 13; ಕೊಲೊ 4:5; 1 ತಿಮೊ. 3:7:

4:13 4:13 ಎಫೆ 2:12:

4:13 4:13 ಯಾಜ 19:28; ಧರ್ಮೋ 14:1; 2 ಸಮು 12:20-23; ಮಾರ್ಕ 5:39:

§4:14 4:14 1 ಕೊರಿ 15:13; 2 ಕೊರಿ 4:14; ಪ್ರಕ 1:18:

*4:14 4:14 ಅಥವಾ, ದೇವರು ನಿದ್ರೆ ಹೋದವರನ್ನು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನೊಡನೆ.

4:14 4:14 1 ಕೊರಿ 15:18:

4:15 4:15 1 ಥೆಸ. 2:19:

§4:15 4:15 1 ಕೊರಿ 15:51:

*4:16 4:16 ಯೂದ. 9:

4:16 4:16 ಮತ್ತಾ 24:31; 1 ಕೊರಿ 15:52:

4:16 4:16 ಮತ್ತಾ 16:27; 2 ಥೆಸ. 1:7:

§4:16 4:16 1 ಕೊರಿ 15:23; 2 ಥೆಸ. 2:1; ಪ್ರಕ 14:13:

*4:17 4:17 ದಾನಿ. 7:13; ಅ. ಕೃ. 1:9:

4:17 4:17 ಯೋಹಾ 12:26:

4:18 4:18 1 ಥೆಸ. 5:11: