1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃತ್ವ
ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಪೌಲನು, ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು 1 ತಿಮೊಥೆಯನ ಗ್ರಂಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, “ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು” (1 ತಿಮೊ. 1:1). ಆದಿ ಸಭೆಯು ಇದನ್ನು ಪೌಲನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 62-64 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪೌಲನು ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ ತಿಮೊಥೆಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮಕೆದೋನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದನು. (1 ತಿಮೊ. 1:3; 3:14,15).
ಸ್ವೀಕೃತದಾರರು
ಪೌಲನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಗಡಿಗನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನು ಆಗಿದ್ದ ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ತಿಮೊಥೆಯನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಮೊಥೆಯನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಭೆಯು 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದುಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ದೇಶ
ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಮೊಥೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲು (3:14-15) ಮತ್ತು ತಿಮೊಥೆಯನು ಈ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು. ಈ ವಚನಗಳು 1 ತಿಮೊಥೆಯನ ಪುಸ್ತಕದ ಪೌಲನ ಉದ್ದೇಶದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭವೂ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿರುವ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಭಾಗವು ಪೌಲನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯಾಂಶ
ಯುವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆದೇಶಗಳು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆಗಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು — 1:1-20
2. ಸೇವೆಗಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳು — 2:1-3:16
3. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು — 4:1-6:21
1
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ * 1:1 ಕೊಲೊ 1:27ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ 1:1 2 ಕೊರಿ 1:1ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು 1:2 ತೀತ 1:4ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, § 1:2 2 ತಿಮೊ 1:2; 2 ಯೊಹಾ 3; ಯೂದ 2ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಸುಳ್ಳುಬೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಾನು ಮಕೆದೋನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಎಫೆಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ, * 1:3 1 ತಿಮೊ 6:3 ಗಲಾ 1:6,7ನೀವು ಬೇರೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂತಲೂ, 1:4 1 ತಿಮೊ 4:7; 2 ತಿಮೊ 4:4; ತೀತ 1:14; 2 ಪೇತ್ರ 1:16ಕಲ್ಪಿತಕಥೆಗಳಿಗೂ, ಕೊನೆಮೊದಲಿಲ್ಲದ ವಂಶಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಾರದೆಂತಲೂ, ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದೇನೆ. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳೂ, 1:4 ತೀತ 3:9ವಂಶಾವಳಿಗಳೂ § 1:4 1 ತಿಮೊ. 6:4 ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. * 1:5 2 ತಿಮೊ. 2:22ಶುದ್ಧಹೃದಯ, 1:5 1 ಪೇತ್ರ. 3:16, 21ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, 1:5 2 ತಿಮೊ 1:5ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬಿವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವಾಜ್ಞೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು § 1:6 ತೀತ 1:10ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಾವು ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ, * 1:7 1 ತಿಮೊ 6:4; ಕೊಲೊ 2:18ತಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಇಂಥದೆಂದು ತಿಳಿಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1:8 ರೋಮ 7:16ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು 1:9 ಗಲಾ 5:23ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಕ್ರಮಗಾರರು, ಅವಿಧೇಯರು, ಭಕ್ತಿಹೀನರು, ಪಾಪಿಷ್ಠರು, ಅಪವಿತ್ರರು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು, ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರು, ನರಹತ್ಯಮಾಡುವವರು, 10 ಜಾರರು, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು, ನರಚೋರರು, ಸುಳ್ಳುಗಾರರು, ಅಸತ್ಯವಾದಿಗಳು, § 1:10 2 ತಿಮೊ 4:3; ತೀತ 1:9; 2:1; 1 ತಿಮೊ 6:3; 2 ತಿಮೊ 1:13; ತೀತ 1:13, 2:2ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಈ ಮೊದಲಾದ ಅನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 11 ಈ ಬೋಧನೆಯು * 1:11 1 ತಿಮೊ 6:15ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದ 1:11 2 ಕೊರಿ 4:4ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. 1:11 ತೀತ 1:3,4; ಗಲಾ 2:7ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸೇವೆಯು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
12-13  § 1:12-13 ಆ. ಕೃ 9:22; ಫಿಲಿ 4:13; 2 ತಿಮೊ 4:17ನನಗೆ ಬಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದವನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ದೂಷಕನೂ, * 1:12-13 ಆ. ಕೃ 8:3ಹಿಂಸಕನೂ, ಕೇಡುಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೆಂದು ಎಣಿಸಿ, 1:12-13 2 ಕೊರಿ 3:6ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ 1:12-13 ಆ. ಕೃ. 3:17ತಿಳಿಯದೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ § 1:12-13 1 ಕೊರಿ 7:25; 2 ಕೊರಿ 4:1ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು; 14 ಆದರೆ * 1:14 ರೋಮ 5:20ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ 1:14 ಲೂಕ 7:47, 50; 1 ಥೆಸ. 1:3ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿಸಿತ್ತು. 15  1:15 ಮತ್ತಾ 9:13; ಯೋಹಾ 3:17; ರೋಮ 4:25ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು § 1:15 1 ತಿಮೊ 3:1; 4:9; 2 ತಿಮೊ. 2:11; ತೀತ 3:8ನಂಬತಕ್ಕದ್ದಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಾಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿಯೂ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ * 1:15 1 ಕೊರಿ 15:9 ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ರಮುಖನು. 16 ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ, ತನ್ನ ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿರಬೇಕೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದನು. 17  1:17 ಪ್ರಕ 15:3; 4:9,10ಸರ್ವಯುಗಗಳ ಅರಸನೂ, 1:17 1 ತಿಮೊ 6:15,16; ರೋಮ 1:23ಅಮರನೂ, § 1:17 ಯೋಹಾ 1:18; ಕೊಲೊ 1:15; ಇಬ್ರಿ 11:27; 1 ಯೋಹಾ 4:12ಅದೃಶ್ಯನೂ ಆಗಿರುವ * 1:17 ಯೂದ 25ಏಕ ದೇವರಿಗೆ ಘನವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.
18 ಮಗನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನೇ, 1:18 1 ತಿಮೊ 4:14ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, 1:18 1 ಕೊರಿ 9:7; 2 ಕೊರಿ 10:4; 2 ತಿಮೊ 2:3,4ನೀನು ಅವುಗಳಿಂದ ಧೈರ್ಯಹೊಂದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 19  § 1:19 1 ತಿಮೊ 3:9 ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು. ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಒಡೆದು, ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. 20  * 1:20 2 ತಿಮೊ 2:7; ಹುಮೆನಾಯನೂ 1:20 1 ತಿಮೊ 4:14ಅಲೆಕ್ಸಾಂದರನೂ ಇಂಥವರೇ. ಇವರು ದೇವದೂಷಣೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ 1:20 ಕೊರಿ 5:5ಇವರನ್ನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು.

*1:1 1:1 ಕೊಲೊ 1:27

1:1 1:1 2 ಕೊರಿ 1:1

1:2 1:2 ತೀತ 1:4

§1:2 1:2 2 ತಿಮೊ 1:2; 2 ಯೊಹಾ 3; ಯೂದ 2

*1:3 1:3 1 ತಿಮೊ 6:3 ಗಲಾ 1:6,7

1:4 1:4 1 ತಿಮೊ 4:7; 2 ತಿಮೊ 4:4; ತೀತ 1:14; 2 ಪೇತ್ರ 1:16

1:4 1:4 ತೀತ 3:9

§1:4 1:4 1 ತಿಮೊ. 6:4

*1:5 1:5 2 ತಿಮೊ. 2:22

1:5 1:5 1 ಪೇತ್ರ. 3:16, 21

1:5 1:5 2 ತಿಮೊ 1:5

§1:6 1:6 ತೀತ 1:10

*1:7 1:7 1 ತಿಮೊ 6:4; ಕೊಲೊ 2:18

1:8 1:8 ರೋಮ 7:16

1:9 1:9 ಗಲಾ 5:23

§1:10 1:10 2 ತಿಮೊ 4:3; ತೀತ 1:9; 2:1; 1 ತಿಮೊ 6:3; 2 ತಿಮೊ 1:13; ತೀತ 1:13, 2:2

*1:11 1:11 1 ತಿಮೊ 6:15

1:11 1:11 2 ಕೊರಿ 4:4

1:11 1:11 ತೀತ 1:3,4; ಗಲಾ 2:7

§1:12-13 1:12-13 ಆ. ಕೃ 9:22; ಫಿಲಿ 4:13; 2 ತಿಮೊ 4:17

*1:12-13 1:12-13 ಆ. ಕೃ 8:3

1:12-13 1:12-13 2 ಕೊರಿ 3:6

1:12-13 1:12-13 ಆ. ಕೃ. 3:17

§1:12-13 1:12-13 1 ಕೊರಿ 7:25; 2 ಕೊರಿ 4:1

*1:14 1:14 ರೋಮ 5:20

1:14 1:14 ಲೂಕ 7:47, 50; 1 ಥೆಸ. 1:3

1:15 1:15 ಮತ್ತಾ 9:13; ಯೋಹಾ 3:17; ರೋಮ 4:25

§1:15 1:15 1 ತಿಮೊ 3:1; 4:9; 2 ತಿಮೊ. 2:11; ತೀತ 3:8

*1:15 1:15 1 ಕೊರಿ 15:9

1:17 1:17 ಪ್ರಕ 15:3; 4:9,10

1:17 1:17 1 ತಿಮೊ 6:15,16; ರೋಮ 1:23

§1:17 1:17 ಯೋಹಾ 1:18; ಕೊಲೊ 1:15; ಇಬ್ರಿ 11:27; 1 ಯೋಹಾ 4:12

*1:17 1:17 ಯೂದ 25

1:18 1:18 1 ತಿಮೊ 4:14

1:18 1:18 1 ಕೊರಿ 9:7; 2 ಕೊರಿ 10:4; 2 ತಿಮೊ 2:3,4

§1:19 1:19 1 ತಿಮೊ 3:9

*1:20 1:20 2 ತಿಮೊ 2:7;

1:20 1:20 1 ತಿಮೊ 4:14

1:20 1:20 ಕೊರಿ 5:5