ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃತ್ವ
ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯು ಪೌಲನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ (1:1). ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಕರ್ತನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಪೌಲನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭೆಯು ಪೌಲನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೌಲನ ಜೊತೆಕೆಲಸದವರು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಎಪಫ್ರನೆಂಬವನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರಬಹುದು (4:12,13). ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಅನ್ಯವಾದ, ಹೊಸದಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೊಸ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನ್ಯಧರ್ಮದ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯ ಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬೆರಕೆಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಗಿರುವನೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೌಲನು ಈ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದನು. ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 60 ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಆತನ ಮೊದಲನೆಯ ಸೆರೆವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಸ್ವೀಕೃತದಾರರು
ಪೌಲನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, “ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಹಾಗು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಸಹೋದರರಿಗೆ” (1:1-2), ಎಫೆಸದಿಂದ ನೂರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಲಿಕಸ್ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ (1:4; 2:1).
ಉದ್ದೇಶ
ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದುರ್ಪದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣ, ನೇರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಪರಮಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುರ್ಪದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು (1:15; 3:4), ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವೋನ್ನತನು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು (3:5; 4:6) ಮತ್ತು ಸಭೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪೌಲನು ಇದನ್ನು ಬರೆದನು (2:2-5).
ಮುಖ್ಯಾಂಶ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಮಾಧಿಪತ್ಯ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೌಲನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ — 1:1-14
2. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಪೌಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತ — 1:15-23
3. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಭಾಗ — 1:24-2:5
4. ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ — 2:6-15
5. ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ ಪೌಲನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ — 2:16-3:4
6. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ ವಿವರಣೆ — 3:5-25
7. ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಂದನೆ — 4:1-18
1
ಪೀಠಿಕೆ
* 1 ಕೊರಿ 1:1ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸುವಿನ 2 ಕೊರಿ 1:1ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿರುವ ಪೌಲನೂ ಮತ್ತು 2 ಕೊರಿ 1:1; ಕೊಲೊ 1:1; ಫಿಲೆ. 1; ಇಬ್ರಿ. 13:23ಸಹೋದರನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನು, ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವ § ಎಫೆ 1:1; ಫಿಲಿ. 1:1ದೇವಜನರಿಗೆ ಹಾಗು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ * ನಂಬುವವರಾದನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, ರೋಮಾ. 1:7; ಎಫೆ 1:2ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಫೆ 1:15, 16; ಫಿಲಿ. 4:5ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗು ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. § 2 ತಿಮೊ. 4:8; 1 ಪೇತ್ರ. 1:4; ಕೊಲೊ 1:23; ಅ. ಕೃ. 23:6ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿರಿಸಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಿರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ * ಯೋಹಾ 15:5-16; ಫಿಲಿ. 1:11ಫಲಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕೊಲೊ 1:23; ಕೀರ್ತ 98:3; ಮತ್ತಾ 24:14ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಫಲಕೊಟ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕನೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜೊತೆಸೇವಕನೂ ಆದ ಕೊಲೊ 4:12; ಫಿಲೆ. 23ಎಪಫ್ರನಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. § ರೋಮಾ. 15:30ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಪ್ರೇರಿತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನು ಆತನೇ.
ಹೀಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ * 2 ಥೆಸ. 1:11ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ, ನೀವು ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೊ 4:5; ಎಫೆ 1:8ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 10  ಎಫೆ 1:17ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, § 2 ಕೊರಿ 5:9; ಎಫೆ 5:10ಸಕಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ * ಎಫೆ 4:1ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ದೈವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 11  ಎಫೆ 3:6,17ಆತನ ಮಹಿಮಾ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಹೊಂದಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಫೆ 4:2 ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ, ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 12 ದೇವಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ § ಅ. ಕೃ. 26:18 ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 13 ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಧಕಾರದ ಅಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ * ಎಫೆ 1:6ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನ 2 ಪೇತ್ರ. 1:11ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು. 14  ಎಫೆ 1:7ಈ ಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯಾಯಿತು.
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ
15 ಕ್ರಿಸ್ತನು § 1 ತಿಮೊ 1:17ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ * 2 ಕೊರಿ 4:4ಪ್ರತಿರೂಪನೂ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತ 89:27; ಜ್ಞಾ. 8:24-31; ರೋಮಾ. 8:29 ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೇಷ್ಠಪುತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 16 ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಅದೃಶ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲಿ, ಎಫೆ 1:21ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಾಗಲಿ, ದೊರೆತನಗಳಾಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಆತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. § ಯೋಹಾ 1:3; ರೋಮಾ. 11:36; 1 ಕೊರಿ 8:6ಸರ್ವವೂ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 17  * ಯೋಹಾ 1:1; 8:58ಆತನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದಾತನು, ಆತನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವು ಒಂದಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ. 18  ಎಫೆ 1:2-23ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತನು ತಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕ 3:14ಆತನೇ ಆದಿಸಂಭೂತನು, ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೊದಲಿಗನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ § ಅ. ಕೃ. 26:23; 1 ಕೊರಿ 15:20; ಪ್ರಕ 1:5ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವನು ಆತನೇ. 19 ಏಕೆಂದರೆ * ಕೊಲೊ 2:9; ಯೋಹಾ 1:16; ಎಫೆ 1:23ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 20 ಮತ್ತು ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಫೆ 2:14ತಾನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, 2 ಕೊರಿ 5:18; ಎಫೆ 1:10ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ತನ್ನ ಕುಮಾರನ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು.
21 ಇದಲ್ಲದೆ § ಎಫೆ 2:12,21ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರು ನಿಮ್ಮ * ತೀತ 1:16ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ದ್ವೇಷಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಿರಿ. 22 ಈಗಲಾದರೋ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾ. 7:4ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಾರೀರಿಕ ಮರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ದೋಷಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ, 1 ಕೊರಿ 1:8ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ § ಯೂದ. 24; ಎಫೆ 5:27ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 23  * ಮಾರ್ಕ 16:15; ಅ. ಕೃ. 2:5ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೊಲೊ 1:5,6ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕದಲಿಹೋಗದಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ಇದೇ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಸಭೆಗಾಗಿ ಪೌಲನ ಸೇವೆ
24 ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. 2 ಕೊರಿ 1:5; 2 ತಿಮೊ. 1:8; 2:10ಕ್ರಿಸ್ತನ § ಹಿಂಸೆಯಾತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆತನ * ಎಫೆ 4:12ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ. 25 ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವ. 24 ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಸೇವಕನಾದೆನು. ಎಫೆ 3:2ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 26  § ಎಫೆ 3:9; ರೋಮಾ. 16:25-26ಈ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ, ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. 27  * ಎಫೆ 1:18; 3:16-17ಈ ಮರ್ಮದ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವು ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ಕೊಲೊ 2:2ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ಈ ಮರ್ಮವು ಏನೆಂದರೆ ಮಹಿಮೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವ 1 ತಿಮೊ. 1:1; ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬುದೇ. 28 ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸಾರುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ, ಸಕಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ § ಮತ್ತಾ 5:48ಪ್ರವೀಣರನ್ನಾಗಿ * ವ. 22 ನೋಡಿರಿ. ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 29  ಎಫೆ 1:19ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಸುವ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಸ್ಕರವೇ ಶ್ರಮಿಸಿ ಕೊಲೊ 2:1; 4:12ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ.

*1:1 1 ಕೊರಿ 1:1

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1; ಕೊಲೊ 1:1; ಫಿಲೆ. 1; ಇಬ್ರಿ. 13:23

§1:2 ಎಫೆ 1:1; ಫಿಲಿ. 1:1

*1:2 ನಂಬುವವರಾದ

1:2 ರೋಮಾ. 1:7; ಎಫೆ 1:2

1:3 ಎಫೆ 1:15, 16; ಫಿಲಿ. 4:5

§1:5 2 ತಿಮೊ. 4:8; 1 ಪೇತ್ರ. 1:4; ಕೊಲೊ 1:23; ಅ. ಕೃ. 23:6

*1:6 ಯೋಹಾ 15:5-16; ಫಿಲಿ. 1:11

1:6 ಕೊಲೊ 1:23; ಕೀರ್ತ 98:3; ಮತ್ತಾ 24:14

1:7 ಕೊಲೊ 4:12; ಫಿಲೆ. 23

§1:8 ರೋಮಾ. 15:30

*1:9 2 ಥೆಸ. 1:11

1:9 ಕೊಲೊ 4:5; ಎಫೆ 1:8

1:10 ಎಫೆ 1:17

§1:10 2 ಕೊರಿ 5:9; ಎಫೆ 5:10

*1:10 ಎಫೆ 4:1

1:11 ಎಫೆ 3:6,17

1:11 ಎಫೆ 4:2

§1:12 ಅ. ಕೃ. 26:18

*1:13 ಎಫೆ 1:6

1:13 2 ಪೇತ್ರ. 1:11

1:14 ಎಫೆ 1:7

§1:15 1 ತಿಮೊ 1:17

*1:15 2 ಕೊರಿ 4:4

1:15 ಕೀರ್ತ 89:27; ಜ್ಞಾ. 8:24-31; ರೋಮಾ. 8:29 ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

1:16 ಎಫೆ 1:21

§1:16 ಯೋಹಾ 1:3; ರೋಮಾ. 11:36; 1 ಕೊರಿ 8:6

*1:17 ಯೋಹಾ 1:1; 8:58

1:18 ಎಫೆ 1:2-23

1:18 ಪ್ರಕ 3:14

§1:18 ಅ. ಕೃ. 26:23; 1 ಕೊರಿ 15:20; ಪ್ರಕ 1:5

*1:19 ಕೊಲೊ 2:9; ಯೋಹಾ 1:16; ಎಫೆ 1:23

1:20 ಎಫೆ 2:14

1:20 2 ಕೊರಿ 5:18; ಎಫೆ 1:10

§1:21 ಎಫೆ 2:12,21

*1:21 ತೀತ 1:16

1:22 ರೋಮಾ. 7:4

1:22 1 ಕೊರಿ 1:8

§1:22 ಯೂದ. 24; ಎಫೆ 5:27

*1:23 ಮಾರ್ಕ 16:15; ಅ. ಕೃ. 2:5

1:23 ಕೊಲೊ 1:5,6

1:24 2 ಕೊರಿ 1:5; 2 ತಿಮೊ. 1:8; 2:10

§1:24 ಹಿಂಸೆ

*1:24 ಎಫೆ 4:12

1:25 ವ. 24 ನೋಡಿರಿ.

1:25 ಎಫೆ 3:2

§1:26 ಎಫೆ 3:9; ರೋಮಾ. 16:25-26

*1:27 ಎಫೆ 1:18; 3:16-17

1:27 ಕೊಲೊ 2:2

1:27 1 ತಿಮೊ. 1:1;

§1:28 ಮತ್ತಾ 5:48

*1:28 ವ. 22 ನೋಡಿರಿ.

1:29 ಎಫೆ 1:19

1:29 ಕೊಲೊ 2:1; 4:12