^
ಮಲಾಕಿಯನು
ಸ್ವಜನರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರೀತಿ
ಅಶುದ್ಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು
ಅಯೋಗ್ಯ ಯಾಜಕರ ಖಂಡನೆ
ಅವಿಧೇಯ ಗೃಹಸ್ಥರ ಖಂಡನೆ
ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಸನ್ನಿಹಿತ
ದಶಮಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ
ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಖಂಡನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮುಂದಿನ ಉತ್ಸಾಹ
ಯೆಹೋವನ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ದಿನ
ಎಲೀಯನ ಬರುವಿಕೆ