5
Noque huetsabo yohiti joi non jai
Jaa copi tah hen mato janin jai pastorobo hen hihti yohihi, hahbe pastoroxon. Tiromajahahbaan bi Criston tenehi jisnixon, jano Papan jihuemayaxihqui janin hea rihbi hihtihi hihxon rihbi, mato hihti yohiquin. Papan mato coiranmahi jahuen baquebo coirannahue. Yonohahma bi queenxon res coiranquin, Papa queenai quescajaquin. Coriqui bihnoxonma bi hihti hahxoncatsihquin jato coiranquin. Jato yononicaxonma bi man jihuetai quescapi jaahbo hihxon Papan baquebo coirannahue. Noquen quiquin coirannica joxon sca ta mato queyoyosma xababo hinanyaxihquiqui.
Chini baquebo sca tah hen yohihi: Maton pastorobo nincanahue. Caibo hihqui quescari man mato rihbi shinan pishinai honanax shinanhahnannahue jatihibi sca. Shinanya tah hen qui hihquibo pantexon bi ta jaton shinan pishinai honanaibo Papan jahuen shinan hinanihqui. Jaa copi jan mato coshin mehemis hihxon man pishincoinai honannahue, hihti shinancoinya sca jan mato hueniyaxahnon. Man hahan masa shinanai jatihibi jaa yocanahue. Matohon ta shinanihqui.
Pahenaxma coirameti jihuenahue. Maton sinatah yoshin ta hino notsihihcamahi nichiqui, tsoa sca pipan hihqui. Jaan mato tiromamacatsihquiya jahuen shinan bihyamanahue, Cristo jeneyamaquin. Man tenehi quescajaribiquin ta maton huetsabaan rihbi tenehihqui jatihibi janinxon. Jaa nincaxon tenenahue. 10 Man basima tahni jascapa tenehiya ta Papan mato coshijatihiqui. Jaa ta jatihibi shinan hihbo qui. Man Criston jihuetahbohax hahbetan sca jahuen shinanya man jascabi sca jihueyaxihqui hihxon mato quenanixon ta Papanbi mato coshijatihiqui, coshi shinan hinanquin. 11 Jaa ta jascabi Hihbo qui. Jahuentianbi queyotima jahuen yohuan. Jascari rahan.
Hahan quirica queyoti
12 Silvano ta noquen huetsa siri qui, hean shinanah. Hahbetan tah hen nea quirica pishca mato qui raanai. Papan shinanai joi coin mato sirijaquin yohinoxon tah hen huishahi. Papan shinanai quescabijanahue.
13 Babilonia jema janinhah noquen huetsabaan ta Papan caisaiboribixon mato qui joi raanihqui, Man jascabi jayamahin hahquin. Heen baque Marcosnen rihbi ta mato qui jascajaquin joi raanihqui. 14 Noquen huetsabo behchinani hicocananannahue, jatohon shinani.
Mato Cristonahbo jatihibi man jointi sirinon hihxon tah hen Papa yocacai.