^
2 CORINTO
Noquen huetsabo qui Pablonen joi raanai
Pablonen hisin tenenih
Corinto janin Pablo cayamaho
Hohchaya hihpahoni joni yohuanquihinti
Troas janinxon Pablonen masa shinanai
Criston hahxonah sirijaquin shinanaibo
Papan hahxontijahi joi behnabo
Shinancoinax jihueti
Hihbo qui hinamehtax jahuen baque sca
Non Papan xobo quescapahbo jai
Jaton shinan ponteti jai
Yohuashihxonma non Papa hinanti
Tito, jahuen hahberabetibo
Noquen huetsabo yanapannoxon coriqui tsinquihibo
Papan raantixon Pablonen yohiti hahtipahi
Papan raantibocamahibo Pablonen yohihi
Papan yonotixon Pablonen tenenih
Jismaxon Papan yohinih
Jatohon Pablonen hihti shinanai
Quirica queyonoxon hihti yohihi