2 TIMOTEO
Timoteo qui Pablonen raanni joi, jahuen rabe sca
1
Timoteo qui Pablonen raanai
Hea Pablo tah hen Jesucriston raanti joni qui, jascajahue Papan hea janí. Non jihuenon Papan yohini quescabijaquin ta Jesucriston noque teehihmahihqui. Jaa joi yohinica tah hen qui. Mihon shinanxon tah hen nea quirica huishaxon mihqui raanai, heen baque Timoteon. ¿Papan shinanya min jihueyamahin? ¿Mihon shinanxon noquen Hihbo Jesucristo betan Papan sirijaha min jointi siripax jihueyamahin?
Cristo qui hinamehxon caibo sca yohiti
Ponte jihueti honanax jascarihbi jihuehahnan tah hen heen xohtabaan hahpahoni quescajaquin noquen Papahon shinancoinai. Hahxon tah min jaa jai Papan, hih tah hen jai, mia yocaxonbahinaxon mia yocaxonshinaquin. Hea jahuiya min benani shinanrihbixon tah hen mia hihti jiscatsihqui, hihti jenimanoxon. Papan joi min nincacoinai tah hen shinanrihbihi. Miin chichi Loidanen pari nincacoinni quescabijaquin tah min nincacoinai. Miin mama Eunicinin rihbi nincacoinni quescabijaquin tah min mian rihbi nincacoinscai. Honancoin tah hen jai.
Jaa copi tah hen mia yohirihbihi, min shinanbehnoyamanon hihxon. Noquen Papa hen yocacaiya ta Papan mia tee hinannishqui jahuen joi yohiti shinan min bihnon. Jaa shinan behnajahue. Raqueti shinan ta Papan noque hinanyamahihqui. Coshiti shinan caya ta noque hinannihqui, joni huetsahon shinanti shinanbo rihbi, teneti shinan rihbi. Jascapahbo shinanbo ta noque hinanihqui. Noquen Hihbaan joi yohiti qui hihtimahyamahue. Noquen Hihbo copi hen sipo xoboho tsahoxonai bi hea shinanax hihtimahyamahue. Noquen Hihbaan joi copi mia tiromajahibaan bi tenehue, Papan mia coshijahah. Papan ta noque teehihmanishqui. Non jihuecoinscanon ta noque quenanishqui. Non sirijaquin hahcai copima bi jaabi queenxon noque teehihmaquin. Jahuen shinanya non jihueyaxahnon hihxon Criston noque teehihmanon ta Papan yohinishqui, neateman bi res. 10 Jan jascajahi non honanscanon hihxon ta noque teehihmanica Jesucristo main jomanishqui. Non mahuayamascanon bi queyoyamanox mananon hihxon ta jahuen joi siri noque honanmanishqui.
11 Jaa joi siri yohinica hea janon hihxon ta hea caisnishqui. Jahuen raanti joni rihbi hea janon. Jahuen joi siri nincamanicah rihbi hea janon. 12 Jaa copi tah hen nescari hohmis hohmisai. Hohmis hohmisax bi tah hen hihtimahyamahi. Jaa hen shinancoinai tsoa quin tah hen honanai. Jahuen joi siri hen yohinon ta hea raannishqui. Casticani sca jonoxon caman jan yohini quescabijati jan hahtipahi tah hen honanai.
13 Jesucriston mia joni huetsahon shinanti shinan hinanah bihnixon jan yohini rihbi nincacoinax jihuehue. Mia tah hen joi coinbo yohinihqui. Jaa joibo shinani jihuehue. 14 Dios Yoshin ta noque betan hihquiqui. Jaan ta mia yohinishqui, noquen Hihbaan joi min yohinon hihxon. Jaa joi huetsajaxonma jeneyamanoxihhue.
15 Hea yanapancatsihyamaxon ta Asia janinhahbaan jatihibichin hea jenebahinhoxqui. Min tah min honanscai. Figelonen bocabi hea potabahinquin. Hermogenesnen bocabi hea potabahinquin. 16 Onesíforo, jaabo tah hen Papa yocaxonai, jatohon jan hihti shinannon. Hicha coti ta Onesíforonen hea yanapanpahonishqui, hen sirijaquin sca shinannon. Hea sipo xoboho tsahotai bi ta hea jisi joti qui hihtimahyamanishqui. 17 Hihtimahxonma bi Roma jema janin nocoxon, hea bena benaquin, hea meranoxon caman. 18 Efeso jema janinxon rihbi ta hea hihti yanapannishqui. Jaa tah min sirijaquin honanai. Noque bichi joxon tian noquen Hihbaan hahan hihti shinanxon hahxonti tah hen yocaxonai.