GALATABO
Galatabo qui Pablonen raanni joi
1
Galacia mehabo qui Pablonen joi raanai
Hea Pablo tah hen Papan raanti joni qui. Jaabaanbi shinanxon ta hea jahuen raanti hihti tsoanbi yohiyamanishqui. Papan jato shinanmaha yohiyamarihbiquin. Noquen Papa Dios betan noquen Hihbo Jesucristonen yohihah tah hen jahuen raanti qui. Hihquipi bi Papan teehihmaribihah ta jaanbi hea yohinishqui. Hea manahi noquen huetsabo betan tah hen mato yohihi, Galacia mai meha noquen huetsabon. ¿Papan shinanya man siripi jihueyamahin? Noquen Hihbo Jesucristonen shinan hinanah man siripi jihueyamahin? Nea tiroma nete queha noque bihinihniyanoxon ta noquen hohcha copi mahuanishqui, Jascahue noquen Papa Diosen jaah. Hahxon tah min noque jai Papan hahqui jihuenahue.
Huetsa hahan hohcha potati joi yamahi, Cristona huesti
Papan ta matohon shinanxon Cristo raanxon Heen baquebo sca hihnahue janishqui. Jan jascajaquin hahxonah bi tah man histon jaa jenehax huetsa joi qui mahnejaquescai. Rahte tah hen jai, man jascaraiya. Man hahqui mahnetai ta Criston joi ma qui. Caibaan ta mato tiromajahiqui. Criston joi siri ta mato huetsa shinanmacatsihcaniqui. Non mato yohini joi huetsajacatsihquin huetsa joi sca non mato yohihi jaiya, noque hani chihi perehihnatai qui noque potanon. Papan yonotinin que bi huetsajaquin jan yohihiya, hani chihi perehihnatai qui jaa potanon. Mato yohixon bi tah hen hahquirihbi yohihi: Non mato yohini joi huetsajacatsihquin huetsa joi sca mato yohihibo jaiya, hani chihi perehihnatai qui Papan jato potanon.
10 ¿Jascajaquin hen mato yohihi tsoa queenaiya hen yohihin? ¿Jonibo queenai hin? ¿Papa queenai nan? ¿Jonibaan costanai quescari hea yohuanai nan? Jonibaan costanai joi yohinicahax cahen Cristo hahxonnica jayamahan.
Criston Pablo jahuen raanti jani
11 Hen mato yohinon, nincanahue, hea huetsabaan. Hen mato yohini joi siri ta jaabaanbi shinanax jonibo yohuanai ma qui. 12 Noquen xenibo yohuanai ma ta qui, tsoanbi ta hea jaa joi haxemayamanishqui. Jesucristonbi ta hea yohinishqui, hea jahuen yohinica hihnon.
13 Judio joi nincanica hihparixon hen hahpahoni tah man chanihah nincanihqui. Jato hihti tiromajanoxon tah hen Papan baquebo chibanpahonihqui. Tiromaja tah hen jato japahoniqui, Papan joi nincacaibo queyocatsihquin. 14 Heen xenibaan joi hihti nincanicacatsihxon tah hen coshin teexon hehbe haxehibo hean mahuinbahinnihqui, jato yohinicascanoxon. 15 Jascapahax bi tah hen pontenihqui. Heen maman hea bihnon ta Papa Diosen hea janenishqui, jahuen raanti hen janon. Hani sca hen jaiya ta hehon shinanxon hea yohinishqui, jahuen baque hehqui raanxon. Jaatian sca tah hen pontenihqui. 16 Hehqui cainxon ta hea yohinishqui judiomabo hean jahuen joi siri yohihi canon. Hea yohihah tah hen manataxma caniqui, tsoabi yohuanquihnoxon manayamaquin. 17 Caibo jahuen raantibo rihbi neateman jan yohini tah hen Jerusalen janin jisi cayamaniqui. Arabia main tah hen caniqui. Jano canish tah hen Damasco jema janin joribiniqui.
18 Noquen Hihbaan hea yohini pecaho quimisha bari hihquish tah hen Jerusalen janin sca caniqui, Pedro jisi. Rabe semanan tah hen hahbetan janiqui. 19 Papan raanti huetsa tah hen jisyamaniqui, Jacobo huesti, noquen Hihbaan jochica. 20 Huishaxon hen mato yohihi ta hihcoinai siri qui. Hen tah hen quesayamahi. Papan ta honanihqui.
21 Jaa pecaho tah hen Siria mai janin caniqui, Cilicia mai janin rihbi. 22 Judea mai janinha noquen huetsabaan ta hea jisyamanishqui. 23 Hea jisxonma ta joi res nincacannishqui, Noque tiromajapahonixon bi ta rahma Papan joi yohiscaiqui, jaa joi queyocatsihpahonixon. Hea pontéscai yohihah ta nincanishqui. 24 Hea noquen Hihbaan teemascai honanax ta Hihti siri bi res tah min qui Papan, hihcannishqui.