^
SANTIAGO
Jabisnibo qui Santiagon huishahi
Papan hinanai shinan
Noque tiromajahahbaan bi teneti
Nincacoinaibaan shinancoinai
Coriquiyahpabo hashoan siri hihqui non shinantimahi
Nincacoinaibaan hahxonti jai
Non tiroma yohuantima
Shinanquin sirijahibo
Mai meha shinanya non jatimahi
Noquen huetsa qui tiromahi yohuantima
Non janoxihquibo non honanyamahi
Coriquiyahpabo yohiti
Tenexon Papa yocati