1 San Juan
1
Cristo, chë nÿetsca tescama yomna ts̈abe vida ents̈anga chamotsebomnama amá
Bënga cbontsëbuabiamná chë Bëngbe Bëtsá ndabiajana inétsoyebuambnabiama, chë nÿetsca tescama yomna ts̈abe vida ents̈anga chamotsebomnama iuamabiama, chë Bëngbe Bëtsá cabá quem luare ndëma orscana ya yojamnabiama. Bëngbe matscuas̈ë́ngaca chabe oyebuambnayana fsënjouena y bëngbe bomínÿeca cha tonjama soyënga fsënjinÿe. Aíñe bënga cha fsënjinÿe y bëngbe cucuáts̈eca fsënjábojajo. Cha bë́ngbents̈e tonjanonÿná y fsënjáninÿe; chíyeca bënga chabiama cbontsëtsëtsná y cbontsabuayiyná, nda sempre vida yobomna y nda chë nÿetsca tescama yomna ts̈abe vida ents̈anga chamotsebomnama iuama. Chana, chë Taitá Bëngbe Bëtsáftaca inamna, pero mora bë́ngbioye s̈ojinÿanÿé. Bënga ts̈ëngaftanga cbontsabuayiyná nts̈amo tifjinÿe y tifjouencá, ts̈ëngaftanga cánÿiñe mo canÿacá bë́ngaftaca chas̈motsemnama. Bënga cánÿiñe mo canÿacá fsëndmëna chë Taitá Bëngbe Bëtsáftaca y chabe uaquiñá Jesucrístoftaca. Bënga quem soyënga ts̈ëngaftanga cbontsëbuabiamná, bëngbe oyejuayana corente bëtscá chaotsemnama.
Bëngbe Bëtsá endmëna chë ents̈angbiama binÿnayá
Mënts̈á entsemna nts̈amo Jesucrístbents̈ana tifjouencá y chca ts̈ëngaftanga cbontsabuayiyná: Bëngbe Bëtsábeñe lempe binÿniñe, lempe ts̈abá endmëna, y chábeñe tondaye ndoñe chca quenátsmëna. Bënga tmojtsichamo cháftaca cánÿiñe mo canÿacá fsë́ntsemna ca, pero cabá ndoñe Bëngbe Bëtsabe cucuats̈iñe, chë binÿniñe tmontsemna, y chca, bacna soye juabnayënga y amënga tmojtsiyena, asna, bënga mojtsebostero y ndoñe montsama nts̈amo ndegombre yomncá. Pero bënga chë binÿniñe tmojtsiyena, ts̈abe soye juabnayënga y amënga nts̈amo Bëngbe Bëtsá iuamcá, as nÿetscanga cánÿiñe mo canÿacá mochántsemna, y chabe uaquiñá Jesucristbe uabuáshanana buíñeca, Bëngbe Bëtsá bëngbe bacna soyënga sempre s̈ochántsabuajuanaye, y echanjama bënga chabe delante ts̈abá chamotsatsmënama.
Bënga bacna soyënga ndoñe queftsátsbomna ca tmojtsichámëse, chca cabënga jtsenoíngñayana y ainaniñe chë ndegombre soyënga ndoñe tmonjóyëngacñe; pero bënga ndegombre bacna soye amënga fsëndmëna ca, Bëngbe Bëtsá tmojauyanëse, cha bënga s̈ochanjínÿanÿiye cachá chë nts̈amo s̈ojiytsas̈ebuachecá amá y nÿetsca soyënguiñe ts̈abá amá yomnama; y chca, nÿetsca bëngbe bacna soyënga s̈ochanjáperdonaye y nÿetsca bacna soyënga s̈ochanjábuajuanaye. 10 Bënga tmojtsichamo, bacna soyënga ndoñe chibiatsma ca, chca bënga muattsichamo mo Bëngbe Bëtsá canÿe bostero cuaftsemncá, y nts̈amo Bëngbe Bëtsá bënga s̈ojauyancá ainaniñe ndoñe tmonjóyëngacñe.