Bëngbe Bëtsa Cabëngaftaca Entsoyebuambna

Colosenses