LUKA
Kawuɍi kǝji Isa Almasiwuye
Luka ruwujǝnadǝ
Linjila Lukayedǝ
Kitawu Luka ruwujǝnadǝ, tima Linjila kǝnyakkuyedǝ wo. Luka lowotor cidi Gǝresse. Ti kǝngayamba mewun yindin Isaye falnja gǝni yaye, Ruhu Alaye tia cakke lawar Isayea tǝn badiduramnjun jǝgane hangallayen cucuwore fangenniya, awo ania sawije kitawunjudǝa ruwuyeno. Lamar ani wakkajanadǝ ku saa dǝwu yindi gai yaye, Ala cakke Linjila adǝ gadejǝnnin har nandero kadio.
______________________________________________________________________
DƎLWU KITAWU ADƎA RUWUDUYE
1
Tiyofalas, Ala ngǝwuro! Amnde ngǝwu gǝrgam kǝla lamarra dawunden wakkajana aniyen ruwuduro ngǝssana, jiɍi am duwon tǝn badiduramnin awo ania simnjan caruna-a mana Alaye sattuwumasoro waljana-adǝ andiro isanosaanadǝ gai. Barganǝmmin, tǝn badiduramnjan awo ani sammaa gakke hangallayen kokorǝkke fakkǝna nangaro, wu ye tayia sawinǝkke niro kitawulan ruwunjǝgǝkki yekko. Ngainin awowa niro njakkarana sammaa tabbatto nonǝmi.
TAMBO-A WURADU-A ISAYE
Lawar tambo Nawi Yahayaye
Jaman Mai Hirudus lardu Yahudiyaye cunodidǝn, ɍiman laa mbeji kǝwu ɍimanna Abiyayen kǝrga, cunju Jakariya. Kamunju ye kaduwu Nawi Harunaye, cunju Alisabatu. Tayi yindiso na Alayen jirewu, wada Kǝmandeye sammaa taldu baworo jaana. Tada cawandǝnni, Alisabatu rakce cambiwawo nangaro, koro tayi yindi kawu ngǝwu jawuna.
Kǝwu Abiyaye sanja dirije kidǝnniya, Jakariya ye kidanju nanɍimanne fuwu Alayen badiyeno. Kǝla ada ɍimannadǝyen kamnja fal Fado Alaye na darajaaro ngawo kaaji cakkoro walawala cade Jakariyaa kǝreyera. 10 Sa kaaji njakkoyen jama samma balballadǝn captana moduwa cadi duwon, 11 malaiya Kǝmandeye laa kǝmboram kaaji njakkoramben daada tiro fǝleyaada. 12 Jakariya tia kirunniya, hangalnju jade karwunju pǝt kamgada. 13 Amma malaiyadǝye tiro: «Jakariya, bare rinǝmmi, Ala moduwanǝm cǝmowona. Kamunǝm Alisabatu niro tada kongwa njǝkkambi, tiro cu Yahaya yakke. 14 Tiramnin jauro karwunǝm kǝjiji, koro tambonjudǝye am kada ye kǝji fanjai. 15 Ti na Kǝmandeyen kam darajaaro walji. Bare diben bi mbal fimaa canni,* 1.15 Bare diben bi mbal fimaa canni - Ala tia jauro cǝdana nangaro. kawu tambimaro Ruhu Alaye tilan dǝgai. 16 Kaduwu Israyilaye kadaa jawal Ala Kǝmanjayero kalakciyi. 17 Tidǝ ro-a kǝnduwo-a Nawi Iliyayelan Kǝmadǝa burwoje ise bawaso-a tadawanjaso-a soloji, am ansiya Alaye ye hangal jirewuyero kalakciyi. Adǝgaima Kǝmadǝro jamaa dabbarjiyi,» yeno. 18 Amma Jakariyaye malaiyadǝro: «Awiawin mana adǝa jirero nokki? Akko wu kiarinǝkkǝna, kamuni ye kǝmurjojǝnadǝ,» yeno. 19 Daji malaiyadǝye tiro: «Wuma Jibǝrilla fuwu Alayen dadumadǝ wo. Tima wua nanǝmbo lawar kǝji adǝa njukkudǝkkoro sunodo. 20 Amma manani yasarammidǝ, har awo ani wakkajaidǝro, mǝdǝk nammǝme mana dimbaworo wallǝmi. Awo wulnjǝgǝkkǝna adǝ sanju cǝdiya, tabbatto wakkaji.» 21 Jama Jakariyaa gurejai ngai duwon, na darajaadǝn jauro tussǝnadǝa ajapkera. 22 Kiluwunniya, mana tayiro njǝddo tiro tiyero. Jamadǝ awo ajabba laa na darajaalan tiro fǝledǝgǝnaro asuyera. Muwamuwan gǝnia, tayiro rakce manajiyiwawo, mǝdǝk napkeno. 23 Kida nanɍimanne sanju kerǝnniya, fadoro wallada.
24 Ngawo kawu aniyen kamunju Alisabatu curo ngoyeno. Kǝndawu uwuro kuwulero kǝlanju cakke karwunjun: 25 «Akko ser Kǝmande sǝddǝna. Kawu anin kanjimaɍinju wuro fǝlesiye dawu amben nanguni cuttuluwuna,» yeno.
Lawar tambo Isaye
26 Alisabatu curo ngojǝnaye kǝndawu arakkua Ala malaiya Jibǝrillaa bǝla Najarat cani cidi Galileyedǝro cunode 27 na fero kǝlayakku laa tǝmajinju 1.27 tǝmajinju - Kǝla ada yaudiyayen Meram jiremaro kamu Isuwuye, amma koro yaye ti-a rokko dǝganni. kaduwu Mai Daudaye laa cunju Isuwuyero leyeno. Ferodǝ cunju Meram. 28 Malaiyadǝ na Merambero ise tiro: «Wuse, ni Kǝmande jauro barga dǝmnjǝgǝnamadǝ! Kǝmadǝ ni-a rokko,» yeno. 29 Merambe hangalnju kǝla lewa adǝyen jauro cije awi maananjuro kǝlanju cuwori duwon, 30 malaiyadǝye tiro: «Meram, bare rinǝmmi, Ala niro barga dǝmnjǝgǝna. 31 Akko curo ngonǝme tada kongwa yambǝmi, tiro cu Isa yakke. 32 Ti kam darajaaro walje tia Tada Mai Samemayelan bowojai. Ala Kǝmande tiro kǝrmai kaarinju Mai Daudayedǝa ci. 33 Adǝgaima jama Yakubayea 1.33 jama Yakubaye - Israyilawu. har abadaro cunodi, kǝrmainju ye tǝmmaro ceriwawo.» 34 Daji Merambe malaiyadǝro: «Awiawin attǝ yoji, wu ngaltema kwa nokkǝnidǝ?» cǝne tia kiworo. 35 Malaiyadǝye tiro: «Ruhu Alaye kǝlanǝmbo jǝpciye kǝnduwo Mai Samemaye nia fofou gairo jannji. Adǝ nangaro tada tayir nilan tambidǝa *Tada Alayelan bowojai. 36 Akko kǝraminǝm Alisabatu ye nankǝmurjonjun curo ngojǝna. Kamu rakce cambiwawo canidǝ, kǝrma curonju kǝndawu arakkuyea. 37 None, awima Alaro tiyeri bawo!» 38 Merambe: «Wu kanji Kǝmandeye. Kǝla mananǝmben wakkajo!» yeno. Daji malaiyadǝ tia kolje sapkadan.
______________________________________________________________________
Kalmaram: Tada Alaye
Bargaande Isa Alaa Bawanjulan bowoyeno. Kǝmande Ala ye Isa Almasiwudǝa Tadanjulan bowoyeno. Nonowo, Aladǝ adamgǝna gǝni, tidǝ ruhu, maananjudǝ tiyinju bawo. Tambo Isayedǝ, kǝnduwo Ruhu Alaye fero kǝlayakku kwa nojǝnniro jǝpciye curo ngoje Isaa kembo. Adǝgainin Isa kambo walyeno. Kam fi yaye dunia adǝn bawa adamgǝna cǝdana, amma tambonju jauro ajabba nangaro Isa bawa adamgǝna cǝdanni. Nawi Adamdǝ, Ala tia alakkeno, koro andi samma ye adamgǝna ti gai, amma Bargaande Isa Alayen kadio. Adǝma nangaro Isaa Tada Alayelan bowojai.
______________________________________________________________________
Nangi rǝpta Merambe Alisabaturo
39 Yim anin Meram cije duwaduwan bǝla cidi Yahudaye curo kauwa kura kurayen dǝgana laaro leje 40 fado Jakariyayero ngaye Alisabaturo salamgeyeno. 41 Alisabatu salamnjudǝa fangenniya, tada curonjuyedǝ moji kido. Ruhu Alaye Alisabaturo jǝpciye 42 kowo dunoaro sapce: «Curo kamuwayen nima bargaa wo, tada curonǝmbedǝ ye bargaa! 43 Koro awiro gǝle Kǝmande wuro ser sǝdde, har ya Kǝmaniye naniro isidǝ? 44 Akko salammǝmdǝa fangekkǝniyama, tada curoniyedǝ karwukǝjiro moji kido. 45 Awo Kǝmande niro wulnjǝgǝnadǝ wakkajiro mǝrsanǝmmadǝ, barganǝm!» yeno.
Aiya Merambe
46 Daji Merambe:
 
«Karwuni Kǝmandea jajakci,
47 roni Ala Njǝkkayimanilan kǝji fanji.
48 Wu kanjinjudǝa curo nantalaaniyen§ 1.48 nantalaani - Ti talaa ye, kǝlanjua awimaro ngojǝnni ye. surune ngurnosǝna.
Na adǝn fuwun am jaman sammaye wua bargaalan bowosai,
49 Mai Kǝnduwoma ser kura wuro sǝddǝna nangaro.
Cunju darajaa.
 
50 «Jaman kureyen tai jaman ngusoro
kanjimaɍinju am tia rijanaro fǝlejiyi.
51 Kǝmande mukkonjun kǝrmai fǝleje,
am karwunjan rokuraa tarjǝna.
52 Maiyaso kǝrmailan cǝsaye sǝlje,
talaawaso yea darajaaro cǝdǝna.
53 Am kǝnanjaasoa awo ngǝlan ambaje,
gaɍiwuwaso yea mukko dea dujǝna.
54 Kǝmande kanjimaɍinju fǝledu koljǝnni,
kanjinju Israyilaa banajǝgǝna,
55 amwurawande Nawi Ibrahim-a kaduwunju
har abada-aro wuljǝgǝnadǝ gai.»
 
56 Meram fado Alisabatuyen kǝndawu yakku gairo napkenniya, fannjuro wallada.
Tambo Nawi Yahayaye
57 Alisabatu sanju njamboye kidǝnniya, tada kongwa kembo. 58 Am fannjuye-a kǝmaskiyanju-a ser kura Kǝmande tiro cǝddǝnadǝa fangeranniya, karwukǝjinja tiro fǝleyeyera. 59 Kawu wuskua jama kajanjuro kadiranniya, tiro cu bawanju Jakariyaye njakko mayera, 60 amma yanjuye: «A’a, tia Yahayalan bowojai,» yeno. 61 Tayiye tiro: «Wunduma curo kǝramiyanǝmben cu adǝa bawo!» yera. 62 Daji muwamuwan bawanjuro cu fi tadadǝro cakkiya cǝraworo keworo. 63 Jakariya allo cuwore tilan “Cunju Yahaya” ruwuyenniya, tayi samma ajapkera. 64 Sadǝman Jakariya ci ye cuwande, tǝlamnju ye wuide, Alaa cungoriaro mana badiyeno. 65 Daji kǝmaskiyanja samma riyera, koro lawar adǝ cidinja Yahudiyaye kauwa kura kuraa sammaro tatargaada. 66 Jama adǝa fanjana samma karwunjan rojana, amanjaro: «Tadaana adǝ, awiro gǝle walji?» cani. Fagatto mukko Kǝmandeyedǝ* 1.66 mukko Kǝmandeye - Kǝrmainju. tilan kǝrga.
Nawinawi Jakariyaye
67 Daji Ruhu Alaye Jakariyaro jǝpciye nawinawi cǝde:
 
68 «Ala Kǝma Israyilawuyedǝa yungoriyo!
Nguwu jamanjuyero ngaye tayia merujǝna,
69 andiro curo kaduwu kanjinju Mai Daudayen Njǝkkayima kǝnduwoa galasaana.
70 Kǝmande kuren ci nawiyanju kǝrejǝnayen wuljǝnadǝ gai,
71 mukko kǝladowande-a waduwunde samma-ayen samoye
72 amannju bargaa koljǝnnilan amwurawandero kanjimaɍinju fǝlejiyi.
73 Akko kansi duwon bawande Nawi Ibrahimbo jǝbbunadǝ:
74 Mukko kǝladowandeyen andia samoyiya, andi ye ridu bawoaro rangiye tia gaiye
75 fuwunjun nanmumin-a jire-alan kawunde samman tiro ambǝtkǝiye.
 
76 «Ni ye tadanidǝ, nia nawi Mai Samemayen bowonjai.
Kǝmadǝn fuwunno lenǝme tiro jawal dabbargǝmi,
77 jamanjuro biwunja gawurduyen njǝkkawodǝa isanogǝmi.
78 Ala Kǝmande kanjimaɍima ye, serma ye nangaro,
cakke Nur Kudoma nandero samelan ise
79 am duwu-a kaudi karmoye-alan dasaanadǝa wassi,
koro andiro jawal nanlewayedǝa fǝlesagai.»
 
80 Adǝgaima tadadǝ wuraji ye, Ruhu Alayen dunoaji ye, har yim jama Israyilayero fǝledǝgǝnaro karaan kǝrga.

*1:15 1.15 Bare diben bi mbal fimaa canni - Ala tia jauro cǝdana nangaro.

1:27 1.27 tǝmajinju - Kǝla ada yaudiyayen Meram jiremaro kamu Isuwuye, amma koro yaye ti-a rokko dǝganni.

1:33 1.33 jama Yakubaye - Israyilawu.

§1:48 1.48 nantalaani - Ti talaa ye, kǝlanjua awimaro ngojǝnni ye.

*1:66 1.66 mukko Kǝmandeye - Kǝrmainju.