MARKUS
Kawuɍi kǝji Isa Almasiwuye
Markus ruwujǝnadǝ
Linjila Markussedǝ
Kitawu Markus ruwujǝnadǝ, tima Linjila kǝnyindiyedǝ wo. Ti Markusdǝ kǝngayamba mewun yindin Isaye falnja gǝni yaye, Biturus-a kǝngayamba gadedǝ-aa jauro nojǝna. Tayiyen ti ye lawar Isayedǝa fangeno. Tussǝnni ngawon Ruhu Alaye tia cakke taldu bawoaro awo ania kǝla kǝndǝgai Isayen ruwuyeno. Lamar ani wakkajanadǝ ku saa dǝwu yindi gai yaye, Ala cakke Linjila adǝ gadejǝnnin har nandero kadio.
______________________________________________________________________
DABBARDA KIDA ISAYE
1
Nawi Yahayaye Isaro jawal dabbarduwu
(Mat 3.1-12; Luk 3.1-20; Yah 1.19-28)
Akko badiduram kawuɍi kǝji Isa Almasiwu Tada Alayeyedǝ. Kuren curo kitawu Nawi Ishayayen ruwuwadadǝ gai:
 
«Nin fuwunno kǝngayammi nodǝkke
niro jawalnǝm cassai. 1.2 Mal 3.1
Tidǝ kam laa karaan kowo sapce:
“Kǝmandero jawal dabbargǝnowo,
koduramnju cǝkko dewo!”
cǝne wormaji.» 1.3 Ish 40.3
 
Nawi Yahaya Kasalama fǝlediye karaan jamaro kawuɍi kasala tuwaye biwuwa gawurduye cǝddi kǝrga. Adǝgaima am lardu Yahudiyaye-a bǝrni Jerujalembe-a samma nanjuro isane biwunja wuljane curo bǝrǝm Jordaniyen tayiro kasala tuwaye kiddo. Yahayaye kajǝmunjudǝ kanduɍi kaɍimoyen caaada, canjanju ye ngirin tikkerǝna. Kǝmbonju ye kawi-a kǝmagǝn-a. Jamaro kawuɍi cǝdde: «Kam laa wua kǝnduwon kosǝna je sunonjuye ngunǝme wuiduma tikkǝni ngawonin isi. Wudǝ ingilan nayiro kasala ngeddǝkko, amma tidǝ Ruhu Alayelan nayiro kasala njaddi,» yeno.
Ruhu Alaye Isaro jǝptuwu-a Yiwulisse Isaa jaraptu-a
(Mat 3.13-17; 4.1-11; Luk 3.21-22; 4.1-13)
Yim anin Isa bǝla Najarat cidi Galileyedǝn cije bǝrǝm Jordaniyero ise Nawi Yahaya tiro kasala kiddo. 10 Isa ingidǝlan kiluwunniyama, same farakko fǝrǝmde Ruhu Alaye alama bullam gai tiro jǝpciyi kiro. 11 Koro samelan kowo nukce: «Nima Tadani wo, njǝraakkǝna. Niramnin jauro karwuni kǝjijǝna!» yeno. 12 Sadǝman Ruhu Alayedǝ tia cakke karaa dǝɍiro kiluwo. 13 Karaadǝn kawu fidewuro Yiwulis tia jarapci kǝrga. Ti bundiya karaaye-a rokko, malaiyawa ye tiro ngissagai.
KIDA ISAYE CIDI GALILEYEN
Isaye kidanju badidu
(Mat 4.12-17; Luk 4.14-15)
14 Ngawo Nawi Yahayaa kosoro casakkǝnayen, Isa cidi Galileyero walde jamaro kawuɍi kǝji Alaye wulduwu badiyeno. 15 Tiye: «Sadǝ cǝdǝna, nodo bargaa Alaye del karǝnjǝna! Tǝmmowo, kawuɍi kǝji Alayedǝa kasaddowo!» yeno.
Isaye fuwurawanju burwoyea bowodu
(Mat 4.18-22; Luk 5.1-11)
16 Yim laa Isa ci bǝrǝm Galileyea jǝgai duwon, Siman-a yanjugǝna Andarawus-a buni taramnja bǝrǝmdǝro fijagai kiro. Tayidǝ buni tawu. 17 Isaye tayiro: «Arowo wua sǝgaiwo, nayia kam tawuro njadǝkki,* 1.17 kam tawu - Am duwon am gadea Isaa gawuro waljaro majaidǝ. » yeno. 18 Sadǝman buni taramnja koljane tia geya.
19 Koro gana fuwuyenniya, Yakuba tada Jabadiye-a yanjugǝna Yahaya-a curo maarayen buni taramnja caassai kiro. 20 Sadǝman tayia bowoje cijane bawanja Jabadi-a kidawunju-aa curo maaradǝyen koljane tia geya.
Isaye kam karuwaa isangaduwu
(Luk 4.31-37)
21 Daji Isa-a fuwurawanju-a bǝrni Kafarnaambero kadira. *Yim tustuye kidǝnniyama, Isa dandallo ngaye jamaa alamdu badiyeno. 22 Jamadǝ alamdunjudǝa ajapkera, dalilnjudǝ alamdunjudǝ malǝmba Attaurayedǝ gai gǝni, kǝnduwoaro manaji nangaro. 23 Sa adǝn curo dandalnjadǝyen karuwama laa burwu cakke: 24 «A! Isa kam Najaratte, awi lambonǝm andiro? Andia siduwuro wa kadim? Nia asunjǝkkǝna, nima Tayir Alayedǝ wo!» 1.24 Tayir Alayedǝ - Biwubawoma, am gade-a gade. yeno. 25 Amma Isa sedandǝro jǝkkade mana dapciye: «Cinǝm jange kamdǝa kolle luwe!» yeno. 26 Daji sedandǝ burwu dunoa cakke kamdǝa jǝjǝkce kolje kiluwo. 27 Tayi samma ajapcane amanjaro: «Attǝ awi? Alamdu jiɍi bǝɍin, diye! Kǝnduwoaro sedansoro wada ciya, jagai!» cani. 28 Sadǝman lawar Isaye cidi Galileye ngaro tatargaada.
______________________________________________________________________
Kalmaram: Yim tustuye
Ala same-a dunia-a kawu arakkulan alakkeno. Kawu tulurre kidǝnniya, kidanju alaktuye cerǝnadǝro, Ala tuskeno. Kawu tulurredǝro tagǝnasso barga dǝpciye kaanjuro kido.
Ci Nawi Musayen Ala wada Israyilawuro ce curo mawuyen kawu arakkuro kida cado, amma kawu tulurredǝ bare kida cadǝnni, yim adǝ tussa tiro ambǝccaa yeno. Jama Israyilawudǝ sǝbdua yim tustuyero kedo.
Jaman Bargaande Isa Almasiwuyen wurawa adinwu kǝwu Farisawaye awo ngǝwusoro kida cane jamaro yim tustuyea dio dapcaana, har bare am dondisoa yim tustuyea isangajaganni cani.
______________________________________________________________________
Isaye am ngǝwua isangaduwu
(Mat 8.14-17; Luk 4.38-44)
29 Dandaldǝn keluwunniyama, Isa-a Yakuba-a Yahaya-a rokko fado Simanne-a Andarawusse-aro leyera. 30 Ya kǝsai Simannedǝ dondi bowada, kange tia cǝdana. Daji Isaro lawarnju wulyeyeranniya, 31 nanjuro leje mukkonju cǝdane tia kisango. Kangedǝ tia kolje, ti ye tayia sosadu badiyeno.
32 Yim adǝa kǝngal kikkurunniya, am dondi-a karuwamaso-a sammaa na Isayero kewudo. 33 Am bǝrnidǝye samma ci fadodǝyen captana duwon, 34 Isa am kada kasuwa jiɍi jiɍia isangayeyeno, koro sedanna kada duyeno. Amma sedannadǝro manadu amarjǝgǝnni, ti wunduro nojana nangaro.
35 Wajǝnanjua suwa lǝp Isa tawaje culuwe na wunduma baworo leje nadǝn moduwa kido. 36 Siman-a amanju-a ye tia madaro keluwo. 37 Kewandǝnniya, tiro: «Am samma nia manjai,» yera. 38 Isaye tayiro: «Bǝlawa gadero leniyo, amnja yero mana Alaye yiddǝkko! Adǝma nangaro kadikko,» yeno. 39 Adǝgaima Isa bǝla bǝlaro leje dandalnjan ambo mana Alaye wuljiyi, sedanna ye duji ngai duwon, cidi Galileye sammaa diriyeno.
Isaye kam barasua isangaduwu
(Mat 8.1-4; Luk 5.12-16)
40 Kam barasua laa na Isayero ise tungurumje tia lowoje: «Raammaa, rangǝme wua isangasǝgǝme tayirro wallǝkki,» yeno. 41 Isa kamdǝa njunoje mukko sajiye tia leje: «Raakkǝna, tayirro walle!» yeno. 42 Sadǝman barasudǝ tia kolje tayirro walyeno. 43 Daji Isa tiro marmarea cǝdde tia salamgeno. 44 Tiro: «Bare awima wundumaro wulgǝmmi, amma lene ɍimandǝro fǝledǝgǝne. Tayirro wallǝmmadǝ, sadaa Nawi Musa wuljǝnadǝa de, jamaro shedaro waljo!» yeno. 45 Adǝ yaye kamdǝ leje ngǝwuro manaje lawardǝa ndarasoro tataryeyeno, har Isa bǝla fimaro rakce federo ngayiwawo, sai karaa wunduma bawolan dǝgai. Koro jama ndarasoyen yaye nanjuro isai.

1:2 1.2 Mal 3.1

1:3 1.3 Ish 40.3

*1:17 1.17 kam tawu - Am duwon am gadea Isaa gawuro waljaro majaidǝ.

1:24 1.24 Tayir Alayedǝ - Biwubawoma, am gade-a gade.