Baluwa yandikigwe na
Yuda
Ulongozi
Baluwa ino yokemigwa Yuda mbuli ya twaga da mwandikaji. Yuda koitambula mwenyego kamba ndugu yake Yakobo, mdodo wake Yesu. Avo vivija wanhu wotogola kamba Yuda kakala ndugu yake Yesu (Yuda 1). Hatujuwa bule kamba baluwa ino wandikiligwa kibumbila fulani cha wanhu wamtogole Yesu, lakini mbuli ya vilaguso vilongigwe mna idilagano da umwaka todaha kulonga Yuda kawandikila wanhu wakalile Wayahudi. Hata ivo baluwa ino kawandikila “wose wakemigwe na wanogeligwe na Mulungu Tata na watandigwe mbuli ya Yesu Kilisito” (Yuda 1). Baluwa ino yandikigwa behi na mwaka wa 60 toka kuvumbuka kwa Kilisito.
Kilamuso cha kuwandikila baluwa ino wanhu wose wamtogole Yesu ni kuwazuma sekewawakweleleze wafundiza wavizi (Yuda 4). Yuda kalonga mbuli zilawilile mna dilagano da umwaka mbuli ya kugangamiza kija kiyalongile. Baluwa ino ina mbuli ziigalile na 2 Petulo kamba vija kuwazuma mbuli ya wafundiza wa uvizi (Yuda 4, 2 Petulo 2:1) na mbuli kamba wasenga wa kuulanga na Sodoma na Gomola.
Mbuli zili mkitabu
Tanhu Yuda kowalamusa wasomaji zake (Yuda 1-2).
Abaho kolonga kilamuso cha kwandika nacho acho kuwazuma mbuli ya wafundiza wa uvizi (Yuda 3-4).
Abaho kowazuma wasomaji zake kubitila gaja gawalawilile wanhu mna idilagano da umwaka (Yuda 5-16).
Abaho kowalongela choni cha kutenda viwazumigwe (Yuda 17-23).
Abaho komambukiza baluwa yake kwa kumtogola Mulungu (Yuda 24-25).
1
Niye Yuda, namtumwa wa Yesu Kilisito na mdodo wake Yakobo, nowandikila mweye mose mukemigwe na kunogeligwa na Mulungu Tata na kwikigwa goya na Yesu Kilisito.
Bazi, tindiwalo na unogelwa vikale na mweye ng'hani.
Wafundiza wa uvizi
Mbwiga zangu, niwamba ng'hani kuwandikileni mbuli ya ukombozi wetu tweye wose, nilondeka kuwandikila muladi niwagele moyo muladi mugendelele kuwamba mna ditamanilo, diwagweleligwa wanhu wa Mulungu, mwanza umoja kwa kipindi chose. Kwavija wanhu hawamjuwile Mulungu wengila kwa kinyelegezi hagati yetu, wanhu awo wogalusa usenga wa ng'hekewa ya Mulungu kamba kinhu cha kutendela ugoni na wombela Yesu Kilisito, yeli Mkulu wetu yaiyeka na Mndewa. Wanhu awo nhaguso yao yandikigwa toka mwaka mna Gamaandiko Gang'alile.
Hamoja mbuli zino zose muzijuwa, niye nolonda kuwakumbusa kamba Mndewa kawakombola wanhu wa Izilaeli kulawa mwiisi ya Misili, lakini kumwande kawabananga wanhu wose hawatogole. Kumbukeni wasenga wa kuulanga walondile kuwa wakulu kubanza ukulu uwagweleligwe, avo wazileka kae zao wenyego. Mulungu kaweka mdiziza na kawagodeka minyololo siku zose, na kaweka yawataguse mna isiku ayo ng'hulu. Vivija kumbukeni Sodoma na Gomola, na mabuga geli mmabehi, watenda ugoni na kuihindula wenyego. Wabanangigwa kwa moto haufaga kamba kilaguso kwa wanhu wayagwe.
Vivo ili kwa wanhu wano, wao walota nzozi, ng'huli zao zifitizigwa, wenyego wowehula udahi wa Mulungu na kuviliga viumbe ving'alile kuulanga. Lakini hata Mikaeli msenga mkulu wa kuulanga hatendile vivo bule, viyaibamilile na Mwenembago mbuli ya lukuli lwa Musa. Mikaeli hamuligile Mwenembago, lakini kalonga, “Mndewa mwenyego yakuzume!” 10 Lakini wanhu wano woliga kinhu chochose hawakijuwile, wobanangigwa kwa mbuli zizija wazijuwile kwa nzewele zao, kamba wanyama viwojuwa kwa nzewele zao. 11 Wanhu awo wogaya! Kwavija wakweleleza mbuli ziyasang'hane Kaini. Mbuli ya kulonda sente waigala wenyego muimhome iija ya Balaamu. Walema kamba viyalemile Kola vivija na wao wonangigwa kamba viyanangigwe heyo. 12 Kwa mbuli zao zigela kinyala zootenda wofitiza nyimwilinyimwili zenu za kuinogela. Waigala na mawingu gelibule mvula gohembelusigwa na beho. Wao waigala na mibiki ihuluke, na hailela matunda, mibiki ing'oligwe mizizi na ifa. 13 Wanhu awo waigala na ng'humbi ng'hulu ya bahali, na sang'hano zao zogela kinyala kamba mihovu. Wao waigala na nhondo zitanga tanga zikigwe hanhu aho hali na ziza kulu da mazuwa gose.
14 Henoko, lukolo lwa saba toka Adamu, kalagula mbuli ya wanhu awo kalonga, “Mndewa kokwiza hamoja na magana kwa magana ga wasenga zake wang'alile, 15 kuwatagusa wanhu wose na kuwakoboza wanhu wose iwolema kumtegeleza kwa sang'hano zao zihile ziwatendile bila kumgesa Mulungu, na kwa mbuli ya ulonzi wao wose wihile wamulongile heyo!”
16 Siku zose wanhu wano wonung'unika na kuiyalala, wokweleleza kusulukila kwao kwihile, woitapa wenyego na kuwatogola ng'hani wanhu wayagwe muladi wapate kiwolonda.
Kuzumigwa na mafundizo
17 Lakini mweye mbwiga zangu, kumbukeni gaja gamulongeligwe baho umwaka na watumigwa wa Mndewa wetu Yesu Kilisito. 18 Wawalongela, “Mzisiku za uhelelo, wolawilila wanhu na wowazeha, wanhu wokweleleza kusulukila kwao kwihile bila kumgesa Mulungu.” 19 Wanhu awo wotenda mweye muigole, wanhu wolongozigwa na kusulukila kwa wanhu wa mwiisi ino, weliduhu Loho wa Mulungu. 20 Lakini mweye mbwiga zangu, igangamizeni wenyego mna ditamanilo jenu ding'alile. Mpuleni Mulungu kwa nguvu ya Loho wake. 21 Gendeleleni muunogelwa wa Mulungu, kuno mombetela Mndewa wetu Yesu Kilisito, kwa bazi jake kowagweleleni ugima wa mazuwa gose.
22 Woneleni bazi wanhu weli na shaka. 23 Wakomboleni muumoto wanhu wayagwe. Woneleni bazi wanhu wayagwe kwa kuitiganya, lakini vihileni hata viwalo vao vifitizigwe kwa kusulukila kwao kwihile.
Yuda komtogola Mulungu
24 Kumwake heyo yodaha kuwakaliza sekemugwe na yodaha kuwagala haulongozi wake kuno mung'ala na bila kitala na ndeng'helelo ng'hulu. 25 Kwa Mulungu yaiyeka yeli Mkombola wetu, ukulu una heyo na nguvu na udahi, kubitila Mndewa wetu Yesu Kilisito kulawa ng'holo zose, sambi na siku zose! Ona.