16
Nchango kwajili ya vanu vankulupîla Yesu va ku Yelusalemu
Hambi kuyamba aula nchango kwajili ya vanu vankulupîla Yesu va imanga ya ku Yelusalemu, na mwenu tendanga uchocho malinga chinilalaijije makuwa la vanu vankulupîla Yesu la chilambo cha ku Galatiya. Kila liduva lya Jumapili, kila munu mmwenu àlembelewa ahapule dihela kadiki kupapatana na chapata koka akondye, uchinga munalembelewe kutenda nchango kwa mwanda umo uhiku aula unimbekuva nangu ng'amwèlè. Na nangu panimbeida, nìmbeveng'a baluwa dya kuvamaiha vanu vamumbevatandola mmwenu, uchinga vapelekeje dinujo dyenu ku Yelusalemu. Na ikàlembelewa na nangu nguhwene, bahi, vànapapatana na nangu.
Makudungilo la Paolo
Nguchinguide unannolanga mwenu bada ya kupitila chilambo cha ku Makedoniya, kwa kuva ngùkudungila kupitila ku Makedoniya. Panjika nìmbeikala pamo na mwenu kadiki, na ikàhululika nìmbeikala na mwenu mpaka kumalilika mahiku la chipwepwe, uchinga mupate kunguyangata kuhweneha na mwanda wangu kwoheko kunimbehwena. Kwa kuva, nikátamwa kwonana na mwenu kwa kupita chihi, henga Nang'olo akàtamwa, ngùlolela kuikala na mwenu kadiki.
Henga nìmbeikala apano pa Efeso mpaka palimbehwika liduva lya sikukuu ya lichela, ivachema Pentekoste. Kwa kuva, apano ngùpete wasa nkulu wa kukola madengo lavêle na mana, ikànava vanu vangutahûka vàvele vohe.
10 Henga Timoseo akàida kwenu, mpwechelange saana uchinga anayope mmwenu, kwa kuva nang'e àkola madengo la Nang'olo muchi nangu nimwene. 11 Bahi anapwawe munu wa kunhebula, henga nnyangatange ahwenehe na mwanda wake kwa amani, uchinga ahulule kuuila kavila kwang'une, kwa kuva mbènkunnindilila, nang'e pamo na vakulupîla avetu vanji.
12 Na kunnyamba nkúkulupila nnyetu Apolo, nangu ǹninnyuwa namene aide kwenu mwenu, nang'e pamo na vakulupîla avetu vanji, henga akanatamwije kwida vino, ila àmbeida pambepata wasa.
Malove la ntululilo
13 Mùùve meho, na imilanga dedede muing'ulupa, mulikamyange na mulihwingihe. 14 Tendanga mambo lammalele kwa kutamwana.
15 Mmakukulupila avangu, mwenu mùnimmala Stefana pamo na vanu va nng'ande mwake, vanang'o nni vanu vatandi kunkulupila Yesu nchilambo cha Akaya, anevo vànilihumya kuvatumikila vanu vankulupîla Yesu. Bahi nannyuwanga namene, 16 vapilikanile vanu malinga anevo, na vammalele vatumîka mmadengo alano kwa kutumbama.
17 Nanani nahangalala kwa kupwawa kwa Stefana na Folitunato na Akaiko apano, kwa kuva kupwawa kwavo kùvele muchi kupwawa kwenu. 18 Vàniuhangalaja ntima wangu na mitima yenu mwalehu. Bahi vàeshimu vanu malinga anevo.
19 Makuwa lammalele la vanu vankulupîla Yesu la chilambo cha ku Asiya lànansalimila. Akila na Pilisila pamo na vanu vankulupîla Yesu vakojâna nng'ande mwavo, vànansalimila namene, ing'anya hwetu nni utuvamo kwa kulundana na Nang'olo. 20 Vakúkulupila avetu vammalele va apano, vànansalimilanga. Na mwenu uchocho, pamusalimiana langujanga kutamwana chinnungu.
21 Aino nni salamu inguilemba kwa nkono wangu nimwene, nangu Paolo. 22 Ikàva munu woheyo akántamwa Nang'olo, alanike! Nang'olo wetu, ida! 23 Inema yanga Yesu Nang'olo ììve pamo na mwenu. 24 Nantamwanga mwenu mmammalele, ing'anya hwetu nni utuvamo kwa kulundana na Yesu Kilisto.