5
Kuchilema chilambo kwa ing'ulupa
Munu woheyo akulupîla kuva, Yesu nni Kilisto,* Kilisto mana lake atandolwejîje na Nnungu. munu aneyo àjukile kuva mwana wa Nnungu, na munu woheyo antâmwa Atata Nnungu, àvatamwa na vana vake mwalehu. Bahi ikàva tùntamwa Nnungu na kudikamula amuli dyake, anepo tùnamala kuva tùnavatamwa vana vanga Nnungu. Kwa kuva, kuntamwa Nnungu nni kudikamula amuli dyake. Na amuli dyake dikántemya munu, kwa kuva munu woheyo ajukîle kuva mwana wa Nnungu ànachilema chilambo. Na hwetu tùnichilema chilambo kwa ing'ulupa yetu. Dachi, nnani achilêma chilambo? Nni munu akulupîla kuva Yesu nni Mwana wa Nnungu.
Ushahidi umwâmba Yesu Kilisto
Yesu Kilisto njo aidîle kwa medi la ubatiso wake na kwa myadi yake. Wala nanga panaidile chihi kwa medi, ila áidile kwa medi na myadi. Na Umumu Wanaswe ànashuhudila anelo, kwa kuva Umumu nni wa uhiu. Kwa kuva, pàvele mashahidi vatatu, Umumu Wanaswe na medi na myadi. Anevo vammalele vànapatana. Hwetu tùnaukubali ushahidi wa vanu, henga ushahidi wa Nnungu nni nkulungwa namene. Na Nnungu àninshuhudila Mwanawe. 10 Munu woheyo ankulupîla Mwana wanga Nnungu àvele na ushahidi anewo muntima mwake. Henga munu woheyo akánkulupila Nnungu, aneyo àntenda Nnungu kuva nkúlambila, kwa kuva, nanga paukulupidile ushahidi Nnungu wannyumijije Mwanawe. 11 Na auno njo ushahidi wene kuva, Nnungu àtwing'ile umi ukee na ntululilo, na umi anewo ùpatikana kwa kulundanywa kwetu na Mwanawe. 12 Munu ahwenêha kukamulana na Mwana wa Nnungu, aneyo àvele na umi anewo, na munu akáhweneha kukamulana na Mwana wa Nnungu, aneyo akee na umi.
Malove la ntululilo
13 Nìnnembilanga malove anelo mwenu munkulupidîle Mwana wanga Nnungu uchinga mupate kumala kuva mùvele na umi ukee na ntululilo. 14 Na hwetu nanga patuyopa kummwenela Nnungu, kwa kuva tùnimala kuva tukànnyuwa chinu chohecho kupapatana na chalembela nang'e, ànatupilikanila. 15 Na ikàva tùnimala kuva ànatupilikana patunnyuwa, bahi tùnimala kuva tuchitupate àlalá latunnyuwa.
16 Munu akàmwona nkúkulupila nnyake watenda sambi ikámpelekeja kukuhwa, àlembelewa annyuwile kwanga Nnungu, na Nnungu achiamwing'e munu aneyo umi. Chinu anecho chìvayamba avala vatênda sambi ikávapelekeja kukuhwa. Kwa kuva, pàvele sambi impelekêja munu kukuhwa, henga nangu nikáhaula kuva àlembelewa ayuwe kwajili ya sambi aneyo.
17 Kila chitendo chikee cha haki nni sambi, henga pàvele sambi ikámpelekeja munu kukuhwa.
18 Hwetu tùnimala kuva, avala vajukîle kuva vavana vanga Nnungu nanga pavahweneha kutenda sambi, kwa kuva Mwana wanga Nnungu ànavachunga, na Nanchindenga nanga pahulula kuvagusa.
19 Tùnimala kuva, hwetu tùjukile kuva tuvana tùvá Nnungu, na chilambo chammalele chìtawaliwa na Nanchindenga.
20 Uchocho, tùnimala kuva, Mwana wa Nnungu àniida, nanang'e àtupele ding'ano dya kummala Nnungu wa uhiu. Na hwetu tùnilundanywa na Nnungu wa uhiu kwa kulundanywa kwetu na Yesu Kilisto Mwanawe. Aneyo njo Nnungu wa uhiu na umi ukee na ntululilo.
21 Mmanavangu unintamwanga, linyemyange kudiabudu disanamu.

*5:1 Kilisto mana lake atandolwejîje na Nnungu.