4
Bahi ing'anya Yesu Kilisto àmbeida, na ing'anya ya ufalume wake, nangu nìkuamulisa wako muyo mwa Nnungu na mwa Yesu Kilisto ambevahukûmu vanu vumi na vahwîle, ulihubili Lilove lya Nnungu. Ùùve tayali kuhubili muuhiku wohewo, uhiku ufâla na ukáfala. Ukalipile na udume na kuvakamya vanu mitima. Tendanga anelo kwa namuna ya ilindilidi yammalele na kwa mahundo lakatapele. Kwa kuva, mahiku lachilakamole, lavambehita vanu kulapilikanila mahundo la uhiu. Henga ing'anya ya ditama dyavo vene, vàmbelitahija vakúhunda vohe vambevahûnda mambo àlalá lavalembela kulapilikana. Vàmbehita kuupilikanila uhiu, na badala yake vàmbedipilikanila dinano dya kulambila. Henga wako ùlembelewa ùùve meho mmambo lammalele, upililile ibaniki na ukole madengo lako la kuyanjaja Malove Lambone, na uutimilise mwalehu utumishi wako.
Kwa kuva, nangu vino ngùvele tayali kuhumywa muchi sadaka ya chikimbilo, na uhiku wa kuhwa kwangu ùnihwika. Nangu ǹnipanyana ing'ondo yambone, na masindano ǹnilamalila na ing'ulupa ǹniichunga. Vino ǹnikondejwa litaji lya ushindi, ing'anya ngùikele kwa kutenda àlalá lalalembela Nnungu. Nang'olo Yesu, Nkúhukumu wa haki, achianing'e litaji anelyo nniduva alila lya kuuya kwake. Na akambening'a chihi nangu weka, henga chalumo na avala vammalele valindilîla kwa inyota, kwonekana kwake pambehumila.
Malaijo lanji
Tumbama namene kwida kwang'une upehi. 10 Kwa kuva, Dema àninguleka nkuhwena ku Sesalonike, ing'anya ánilatamwa namene mambo la nchilambo achino. Na Kileske àpite ku Galatiya, na Tito àpite ku Dalumatiya. 11 Luka weka nni avêle apano chalumo na nangu. Bahi pumbeida ntwale Mako, koka uide nawe, kwa kuva, nang'e achiangufale mmadengo langu. 12 Nangu ǹnintuma Tikiko ku Efeso. 13 Na pumbeida ngunyakulile likoti lyangu lingulekile ku Tolowa kwanga Kalipo, na unjakulile na vitabu, asa avila vya limbende.
14 Ayula nkúhana uvanchema Isikanda àngutendedile mambo lohe la kuhakalanga. Nang'olo achiannipe kupapatana na àlalá latendile. 15 Na wako umomo lichunge na aneyo munu, ing'anya àniutahuka namene ujumbe wetu.
16 Pangulitetedile kwa mwanda ntandi, wala nanga munu kananga yumo ánavele m'bali wangu, vammalele váninguleka. Nangu nìnnyuwa Nnungu anavavalangile likosa anelyo. 17 Henga Nang'olo áimidile m'bali wangu, nkungutaya dimongo, uchinga ngupate kuyanjaja Malove Lambone chiilembelewa uchinga vanu vammalele vakávele Vayahudi vapate kulapilikana. Na áningupoha kuhaloka muhukumu ya kuhwa. 18 Nang'olo achiangupohe kuhaloka mmabaya lammalele na kungupelekeja salama mu Ufalume wake wa kulihunde. Nang'olo atumbyangwe vyaka na vyaka. Amina.
Disalamu dya ntululilo
19 Nsalimile Pilisila na Akila chalumo na vanu va nng'ande mwanga Onesifolo. 20 Elasto áisalidile ku Kolinso, na Tilofimo nínnekile ku Mileto, ing'anya ánauula.
21 Bahi tumbama uchinga ukamole akuno kabla lakànambihwika mahiku la chipwepwe. Ebulo na Pude na Lino na Kilaudiya chalumo na vakúkulupila vammalele, vànakusalimila.
22 Nang'olo ààve pamo na isungu yako. Nangu nìnnyuwilanga inema ya Nnungu ììve pamo na mwenu.