13
Malaijo
Bahi muhwenehe kuikalanga kwa kutamwana malinga mmanu ummamo munkulupîla Yesu. Munaluvalile kuvakalibisa vayeni, kwa kuva, kwa kutenda uchocho, vanu vanji vávakalibisije malaika bila kumala. Vakumbukilange avala vahungwîje nnilungu, na mulyone kuva muchi na mwenu mùhungwije pamo na vanang'o. Vakumbukilange avala vabanîhwa, na mwenu mulyone kuva muchi mùnabanihwa.
Ulombi ùlembelewa weshimiwe na vanu vammalele, nnume na mmahe vàlembelewa vakulupike muulombi wavo, kwa kuva, Nnungu àmbevahukumu asabu amalaya na avala valâla ugoni.
Lyongolelange, munààve mmanu mmakutawaliwa na tama ya dihela, henga mutolejwe na vitukutuku vimuvenavyo, kwa kuva Nnungu mwene àhawile kuchidoni, “Mwiko nikambekuluvalila na wala nikambekuleka.”* Makumbuso 31:6 Bahi ing'anya ya anelyo, tùnahulula kutangola bila kuva na lipamba kuva,
“Nang'olo Nnungu njo anguyangâta,
wala nikambeyopa.
Munu àmbengutenda chinu ntwani?” Sabuli 118:6
Vakumbukilange vakúlodya venu, avala vannyanjajijîje lilove lya Nnungu. Lola namuna chivachiikalanga na ntululilo wa maisha lavo, koka muiyeje ing'ulupa yavo. Yesu Kilisto akápindikuka! Nang'e àisalila chihi kuva uyula, lido na nelo na navyaka. Munatwaliwe litwala na mahundo la chiyeni la kila namuna. Kwa kuva, mitima yenu ìlembelewa itaywe dimongo kupitila inema yanga Nnungu, na akee kwa kukamula malaijo lalaîjwa kuyamba chakulya. Mambo anelo lakávafalila chinu chohecho vanu avala valakamûla.
10 Hwetu tùvele na chitala chetu, na makuhani va Chiyahudi vatumîka Mun'gongwe wa Nnungu vakávele na haki ya kulya vitukutuku vihûmywa sadaka nchitala anecho. 11 Kuhani Nkulu àtwala myadi ya vanyama na kuipelekeja Pachinu Panaswe Namene kwajili ya kuihumya kuva sadaka ya kusamehewa masambi. Henga mituhi ya anevo vanyama ìpijwa moto pawelu lipanda. 12 Bahi ing'anya ya anelyo, Yesu nanang'e uchocho, ánibanihwa na kuhwa pawelu nnango wa imanga uchinga avahahule vanu kupitila myadi yake mwene. 13 Bahi tuukanange, tummwenele nang'e pawelu lipanda, akuno utukubali kupata dihoni malinga nang'e chanapete dihoni. 14 Kwa kuva, apano pachilambo nanga patuvele na imanga ya kudumu, henga tùilolela chihi aila iîda. 15 Bahi kwa kupitila Yesu, túnnyumìjè Nnungu sadaka dya kuntumbyanga maduva lammalele, akuno utuyambukila kwa kanya dyetu kuva nang'e nni Nang'olo. 16 Na munaluvalile kutenda lambone na kuyangatana, kwa kuva, sadaka malinga anedyo nni dinkatapalîla Nnungu.
17 Vàpilikane vakúlodya venu na kukamula malaijo lavo. Kwa kuva, vanang'o njo vachûnga disungu dyenu chilo na muhi, na nni vanu vambehûmya isabu ya utumishi wavo muyo mwanga Nnungu. Mukàvapilikana, muchimuvatende vakole madengo lavo kwa kuhangalala na wala akee kwa lihindambi, kwa kuva, vakàtumika kwa lihindambi, nanga faida imumbepata.
18 Bahi muhalije kutuyuwila. Nni muhiu kuva, tùvele na makudungilo lambone mmitima yetu, kwa kuva tùlembela tutende matendo lambone mmambo lammalele. 19 Na asa nìnnyuwanga namene mwenu munguyuwile kwa Nnungu uchinga Nnungu apiyanye unguiha kwenu mwenu.
Kuyuwilwa balaka
20 Nnungu wa amani ànfufwile Nang'olo wetu Yesu, ajukîle kuva Nchunga Nkulu wa angandolo kwa kumwadila myadi yake ya lilailano likávele na ntululilo. 21 Nnungu ankamilisange mwenu mmambo lammalele lambone lamulembelewa uchinga mupate kutênda lalembêla Nnungu. Na kwa kupitila Yesu Kilisto, Nnungu alatende mmitima yetu àlalá lankatapalîla mwene. Yesu atumbyangwe, vyaka na vyaka! Amina.
Malove la ntululilo na disalamu
22 Mmakukulupila avangu, nannyuwanga namene mulapwechele kwa kupililila malove la baluwa aino la kunkamyanga mitima, kwa kuva, nìnnembidile chihi kwa uwananjipi. 23 Nangu ngùlembela mumale kuva, nkúkulupila nnyetu Timoseo tayali ànichimuliwa nnilungu. Akàpiyanya kwida apano, bahi nguchingupapatane nawe panimbeida unannolanga.
24 Vasalimile vakúlodya venu vammalele na vanu vammalele va Nnungu. Na vakúkulupila avenu va ku Italiya na vanang'o vànansalimilanga. 25 Tùnnembelela mwenu mmammalele inema yanga Nnungu ììve pamo na mwenu.

*13:5 Makumbuso 31:6

13:6 Sabuli 118:6