2
Itamwi ikávabagula vanu vanji
Mmakukulupila avangu, kwa kuva mùnkulupila Nang'olo wetu Yesu Kilisto avêle na ukulu, bahi mùlembelewa munavabagule vanu vanji. Kwa nfano tuhaule uvila, munu yumo àinjidile pamakojano lenu akuno awètè pete ya sahabu na dinguwo dikatapêle, na upopo nkuinjila mmahuvani akuno awètè mahanjala. Na mwenu nkumpwechela chikatapele ayula munu awête dinguwo dikatapêle na kunnyaulila kuva, “Ikala apano pakatapêle,” henga nkunnyaulila ayula mmahuvani kuva, “Wako imila apala,” au “Ikala pahi, pepi na madodo langu.” Dachi, chinu anecho chikálanguja kuva mùnabagulana, na kwa kutenda uchocho mùlojwa na mawaso lahakalenge?
Mmakukulupila avangu unintamwa, pilikananga! Nnungu àvatandwele amahuvani va chilambo achino kuva vakúpata va ing'ulupa, na kuva amapala va Ufalume wavaahidite Nnungu vanu avala vantâmwa. Henga mwenu mùvataya dihoni amahuvani. Dachi, vakúpata akee njo vam'banîha mwenu? Dachi, vakúpata akee njo vampelekêja mwenu nnukumbi lwa hukumu? Dachi, vakúpata akee njo vantongolêla lahakalenge Nang'olo wenu wambone, Yesu Kilisto?
Mùtenda chikatapele ikàva mùitimisa sheliya ing'ulu ya Ufalume wa Nnungu ilembwîje Mmalemba Lanaswe ihaûla kuva, “Ntamwe nnyako malinga chiulitamwa umwene.” Henga ikàva mùvabagula vanu vanji, bahi mùtenda masambi na Sheliya ìnanhukumu, kwa kuva, mùniilumula. 10 Ata kuiva munu àdikamula amuli dyammalele dya Sheliya, nkuileka chihi amuli imo, aneyo ààva na hatiya ya kudilumula amuli dyammalele. 11 Kwa kuva, ayula ahawîle kuva, “Unalale ugoni,” njo uyoyo ahawîle kuva, “Unawalale.” Bahi ikàva wako ukálele ugoni, henga ùniwalala, bahi wako ùilumwile Sheliya ya Nnungu. 12 Bahi tangola na utende muchi vanu vambehukumîwa kwa Sheliya itwîng'a uhulu. 13 Kwa kuva, Nnungu nanga pambemmikila chididi munu ayula akávavikila chididi vanu vanji. Henga chididi chìishinda hukumu.
Ing'ulupa na matendo
14 Mmakukulupila avangu, dachi munu àmbepata faida ntwani akàhaula kuva àvele na ing'ulupa, henga akáilanguja kupitila vitendo vyambone? Dachi, ing'ulupa ya namuna aneyo ìnahulula kumpoha? 15 Kwa nfano tuhaule kuva, nkúkulupila nnyako àvele na uhou na àsikikidile chakulya. 16 Dachi, pàmbekuva na faida ntwani ikàva munu yumo mmwenu ànnyaulila kuva, “Hwena kwa amani, kayote moto na kusiba,” bila kumwing'a vitukutuku vyasikikidile? 17 Bahi uvila njo chiivele, ing'ulupa weka bila vitendo, ìnihwa mwalehu.
18 Henga munu ànahulula kuhaula kuva, “Wako ùvele na ing'ulupa na nangu ngùvele na vitendo.” Nangu nìmbennyang'ula kuchidoni, “Ngulanguje ing'ulupa yako bila vitendo, na nangu nguchinikulanguje ing'ulupa yangu kwa vitendo.” 19 Wako ùnakulupila kuva pàvele Nnungu yumo. Sawa! Henga ata anamindenga na vanang'o vànakulupila uchocho, na vànatetemela kwa kuyopa.
20 Wako uwalivelu! Dachi, wako ùlembela umaihwe kuva ing'ulupa bila vitendo ikemana? 21 Anakulwetu Iblahimu ávalangiwije kuva wambone pameho panga Nnungu kupitila vitendo vyake kwa kunhumya Isaka mwanawe ààve sadaka muha chitala. 22 Uvenkulola namuna ing'ulupa na vitendo chivikodile madengo pamo. Matendo lake láikamilishije ing'ulupa yake. 23 Bahi kupitila anelo, nkutimila Malemba Lanaswe làhaula kuva, “Iblahimu ánkulupidile Nnungu, na kwa kutenda uchocho Nnungu nkummalangila kuva wambone pameho pake.”* Ntandiliko 15:6 Na nang'e nkuchemwa nnyanjawake Nnungu. 24 Bahi munu àvalangiwa kuva wambone pameho panga Nnungu kupitila vitendo na akee kupitila ing'ulupa yake.
25 Yávele uchocho ata kwanga Lahabu, mmahe kahaba. Nnungu ámmalangidile kuva wambone pameho pake kupitila vitendo vyake, kwa kuva, ávapwechedile vapelelesi va Isilaeli na kuvatoloha kupitila indila inji.
26 Kwa kuva, mmili bila imumu ùnihwa, uchocho ing'ulupa bila vitendo ìnihwa.

*2:23 Ntandiliko 15:6