Baluwa ilembwîje na
Yuda
Ulongoledi wa baluwa yanga Yuda
Baluwa aino ìlembwije na Yuda. Yuda àlitambulenge mwene kuva nang'e nni nnung'une Yakobo, anavele nnung'une Nang'olo Yesu (Yuda 1). Nanga patukameke ikàva baluwa aino íkudungiwije ipelekejwe kulikuwa fulani lya vanu vankulupîla Yesu, henga kupapatana na namuna chatumidile matunji fulani la malemba kuhaloka Nnilailano lya Kala, yònekana kuva baluwa aino ávalembidile vakúkulupila va Chiyahudi, avala vachemwîje na Nnungu Atata, vanu vatâmwa na Nnungu na kuchungwa na Yesu Kilisto (Yuda 1). Ìnahululika kuva baluwa aino ìlembwije mmwaka wa 60 kutandikila mwaka wavelekwejije Yesu Kilisto.
Makudungilo la Yuda la kuilemba baluwa yake kwa Vakilisto vammalele, lávele kuvaduma uchinga vanahochejwe na mahundo la vakúhunda va kulambila (Yuda 4). Yuda àtana mambo fulani lanahumidile Nnilailano lya Kala, na mana la mambo anelo uchinga alamaihe àlalá lakudungidile kulatangola. Baluwa aino ìvele na mawaso lohe lalandâna na àlalá lavêle m'baluwa yavili yanga Petulo, malinga mahundo layâmba kuvatahuka vakúhunda va kulambilana na malonjedi layâmba malaika na imanga ya Sadoma na Gamola (Yuda 4, 2 Petulo 2:1).
Uinjipihi wa baluwa yanga Yuda
1. Nsitali wa 1-2, Yuda àtandilika baluwa yake kwa kulitambulanga mwene na avala vavalembila baluwa.
2. Nsitali wa 3-4, Yuda àlonjelela ing'anya intendîle avalembile baluwa aino, kuva nni kuvaduma kwamba mahundo la vakúhunda va kulambila.
3. Nsitali wa 5-16, Yuda àhumya mifano fulani ya vanu na mambo fulani latendeke mu Lilailano lya Kala.
4. Nsitali wa 17-23, Yuda àvahaulila namuna chivalembelewa kutenda kupapatana na kupwawa kwa vakúhunda va kulambila.
5. Nsitali wa 24-25, Yuda àmalilila baluwa yake kwa kunnombolela Nnungu.
1
Ntandiliko wa baluwa yanga Yuda
Baluwa aino ìhaloka kwang'une Yuda, ntumishi wanga Yesu Kilisto, nangu ninnung'une Yakobo.
Nangu nìnnembila mwenu muchemwîje na Nnungu Atata, mmanu mutâmwa na Nnungu na muchûngwa na Yesu Kilisto. Nangu ngùyuwa chididi na amani na itamwi viyenjejeke kwenu mwenu.
Vakúhunda vakúlambila
Mmakukulupila avangu unintamwanga namene, nangu ngúkudungidile ninnembilange kuyamba upohi utuukumila hwetu tuvammalele, henga nkwona kuva ngùlembelewa ninnembilange na kunnyuwanga namene muipanyanile ing'ulupa itimidîle, itukamujijwe na Nnungu, hwetu tuvanu vake tuvanaswe. Kwa kuva, pàvele vanu vakámweshimu Nnungu valiinjijîje kwa sili mmwenu. Vanu anevo vàtindinganya ujumbe wa inema ya Nnungu wetu uchinga vapate kutenda usalati, na vànkana Yesu Kilisto, Nkulu wetu na Nang'olo wetu wa weka. Henga chitandilìkè, Malemba Lanaswe lànimaiha hukumu imbevapâta vanu anevo.
Ikànava mùnilamala mwalehu mambo alano lammalele, henga ngùlembela ninkumbusange namuna Nang'olo chanavapohije Vaisilaeli nchilambo cha Misili, na lukoto nkuvaondonganga avala vanahitile kunkulupila. Uchocho, ninkumbusanga kuyamba malaika avala vanalemwije kuchunga saana vyeo vyao, na kuileka kaya yavo ya asili. Nnungu àvavikile malaika anevo nnupi lukulu na kuvahunga mididi ikákaduka vyaka na vyaka akuno uvalindilila liduva alila likulu lya kuhukumu. Vakumbukilange na vanu va imanga ya Sadoma na Gamola na vanu va dimanga dya pepi na dimanga anedyo. Vanu anevo vátendile usalati na mambo lanji la chimmili latindâna na maumbile, na vanu anevo vààva nfano kwa avala vambehukumîwa asabu ya moto ukee na ntululilo.
Uchocho, vanu anevo valiinjijîje kwa sili nnikuwa lyenu vàitaya uhakwa miili yavo na kulatahuka mamulaka la Nnungu na kuvitongolela lahakalenge viumbe vya kulihunde vivêle na ukulu. Na maono lavo njo lávatèndà vatende uchocho. Henga ata Mikaili, malaika nkulu pachitahukana na Ibilisi kuyamba mmili wanga Musa wala nanga panalingile kunnyukumu kwa kuntongolela lahakalenge, henga áhawile kuchidoni, “Nang'olo mwene akukalipile!” 10 Henga vanu anevo vàlatangolela lahakalenge mambo lavakamaite. Vàvele muchi anyama vakávele na ding'ano, vàpapata chihi àlalá lávalembèlà, bahi ing'anya ya anelo, vànaondongwa. 11 Ole wavo vanu anevo! Kwa kuva, vàipapete indila uila ya Kaini, na vàlitendile likosa ulila lyanatendile Balamu lya kutamwa namene dihela. Vàntahwike Nnungu muchi Kola chanatahwike na vàmbeondongwa muchi Kola chanaondongwije. 12 Vanu anevo pavakamola n'ding'ole dyenu dya itamwi vààva na hatali ing'ulu malinga mayanga la m'bahali lakáonekana. Vànalya na kusiba pamo na mwenu bila kwona dihoni. Vanang'o vàvele muchi mahunde lapepelûhwa bila kutonya imbula. Vàvele muchi milandi ikápa vihepo, ipukutîke mahamba, milandi idobolewîje na kuhwa mwalehu. 13 Na matendo lavo la dihoni làonekana muchi chihulu cha mawimbi makulu la m'bahali. Vanu anevo vàvele muchi dinondwa diukîle n'dindila dyake, na Nnungu tayali ànivavikila nafasi dyavo nnupi lukulu, vyaka na vyaka.
14 Henoko, munu wa chívelèkwà cha saba kutandikila cha Adamu, ánihumya unabii kuvayamba vanu anevo kuva, “Pilikananga, Nang'olo àvenkwida chalumo na maelufu la malaika vake vanaswe, 15 únavahukùmù vanu vammalele na kuvaasibu vanu vakámweshimu Nnungu ing'anya ya matendo lavo lammalele lahakalenge lávatendèngè na ing'anya ya malove lammalele lahakalenge la vanu vavêle na masambi lavantongoledile Nang'olo.”
16 Vanu anevo vàhweneha chihi kuhinginika na kuvatangolela vanu vanji lahakalenge. Vàikala kwa kupapata ditama dyavo dibaya. Vàtangola malove la kulyona na kuvalombolela namene vanu vanji uchinga vapate faida yavo vene.
Kupilila
17 Henga mmakukulupila avangu unintamwanga, kumbukilanga àlalá lavanannyaulidile machedo mitume va Nang'olo wetu Yesu Kilisto. 18 Vánnyaulidile kuva, “Mmaduva la ntululilo vàmbeida vanu vambentendêla mang'wanyu Nnungu, vanu vaikâla kwa kupapata ditama dibaya.” 19 Vanu anevo njo vavatênda vanu vanji vayavanyike, na nni vanu vapapâta chiilembela miili yavo, na nni vanu vakávele na Umumu wa Nnungu. 20 Henga mwenu mmakukulupila avangu unintamwanga, lihwingihange muing'ulupa yenu yanaswe namene na kuyuwa kwa dimongo dya Umumu Wanaswe. 21 Hwenehanga kulichunga muitamwi yanga Nnungu akuno umulolela kwa hamu chididi cha Nang'olo wetu Yesu Kilisto, ambemwing'ânga mwenu umi ukee na ntululilo.
22 Vavikilange chididi vanu avala vavêle na lipamba muing'ulupa. 23 Vapohange vanu vanji kwa kuvayokola mmoto. Henga kwa vanu vanji, vavikilange chididi akuno umulyongolelanga mwenu mmene kwa kuchimwa na masambi lavo lahakajânga maisha lavo muchi dinguwo divêle na malambwadi chidinnyakajanga munu.
Kuyuwa kwa kulombolela
24 Alombolewe Nnungu Mpohi wetu ing'anya ya Nang'olo wetu Yesu Kilisto! Nnungu weka njo ahulûla kunchunganga uchinga munayanguke na kumwimijanga muyo mwa ukulu wake akuno mukávele na chilema na umuhangalala namene. 25 Kutandikila anepo patandi chilambo kabla chikànambiumbwa na vino na vyaka na vyaka, Nnungu njo mwene ukulu na eshima na dimongo na mamulaka! Amina.