2
N tonuko ta̱ kaci ka va̱, “Ma doku ma tuwa̱ ara ɗe wa, kpaci an n tuwa̱i ara ɗe caupa vi n zuwa ta̱ gba̱ ɗe unamgbukatsuma̱.” Shegai ma zuwa ɗa̱ baci unamgbukatsuma̱, ya wa zuwa mu n pana kayanyan? Eɗa koshi, kpam eɗa aza ɗa n zuwai unamgbukatsuma̱. Iꞌya gai i zuwai n koronku ɗa̱ nala a ukanikorongi u ɗa n sukunku ɗa̱ vi. Ma ciga n kyawan ɗa̱ wa, kpaci ugawunsa n a̱ɗa̱ wa zuwa mu ta̱ ukpa̱ɗa̱ u upana u kayanyan. Kpam eɗa ama ɗa u gain i zuwa mu upana u kayanyan. Ili iꞌya i zuwai ma ciga n pana kayanyan iꞌya tsa̱ra̱ eɗa̱ dem i pana kayanyan. Aꞌayin a ɗa n koronku ɗa̱ caupa vi, ma̱ ta̱ n kadambula n ukpa̱ɗa̱ u upana u kayanyan a asuvu a katakasuvu ka va̱ hal n koronku ɗa̱ n meshi a aꞌeshi a va̱ cika. N koronku ɗa̱ tsa̱ra̱ n zuwa ɗa̱ unamgbukatsuma̱ wa, shegai koronku ɗa n koronku ɗa̱ tsa̱ra̱ i reve an ma ciga ɗa̱ cika.
Cimbusuka̱i atoku unyushi u cingi
Uza roku a asuvu a ɗe u zuwa mu baci unamgbukatsuma̱, mpa u zuwai utyoku u va̱ wa. Gba̱ ɗe ɗa u zuwai unamgbukatsuma̱, kpam ya dem wa̱ ta̱ n tyoku ɗa wa pana u ɗa. Ma ciga n dansa cika wa. Uɓolomgbono u kaci u ɗa aza roku a ɗe ushani a yain a yan yi mavura ma ma gain a na̱ka̱ yi vi, ma rawa ta̱. Shegai gogo‑na u gan ta̱ i cimbusuka̱ yi i na̱ka̱ yi ndishi n katakasuvu tsa̱ra̱ kotsu i zuwa yi u rongo n unamgbukatsuma̱ hal upityanangu u ne u rukpa̱ wa. Ma folo ɗa̱, wenike ni an ya ciga yi. Koronku ɗa ma koronku ɗa̱ tsa̱ra̱ n kondo ɗa̱, kpam n wene ko ya pana uwenishike u va̱. 10 I cimbusuka̱ baci vuma nala vi, mpa dem n cimbusuka̱ yi ta̱. N cimbusuka̱ yi baci (an baci unyushi wa̱ri pini), yan ɗa n yain nala tsa̱ra̱ n yanka ɗa̱ ukuna u shinga a ucira u Kawauwi. 11 Tsa̱ra̱ Kanangasi* Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi. ka lyai kelime n u la tsu ugboji wa, kpaci tsu reve ta̱ afoɓi a Kanangasi utuwa̱ ara tsunu.
Kuɓari ku Bulus a Taruwasa
12 An n rawai a Taruwasa tsa̱ra̱ n yain kuɓari ku Kadyanshi ka Shinga ka Kawauwi, n cina ta̱ cina Asheku a foɓuso ɗe ure adama a manyan mi. 13 Shegai n dambula ta̱ cika, kpaci n wene utoku u tsunu Taitu wa. Pini nala, n tonukoi aza ɗa aꞌa̱ri pini vi, “U yan tsu ben.” Aku n lazai ubana a Masidaniya.
Ulya u kaci adama a Kawauwi
14 Tsu cikpa ta̱ Kashila̱ cika! Aya u zuwa tsu tsu woko agbashi a ne kpam u tonoi n a̱tsu a kapala adama a ulya u kaci u Kawauwi. Kashila̱ ka ɓa̱nga̱ tsu ta̱ dem tsu tamburuka ureve u Kawauwi ko nte wa tyoku u ili i magula̱ni.† 15 Uma u tsunu wa̱ ta̱ tyoku u magula̱ni ma Kawauwi ka na̱ka̱ Kashila̱, ma kpam ma tambura a asu u ama ɗa Kashila̱ ka wauwusa hal n ama ɗa a ka kuwusa̱. 16 A asu u aza ɗa a ka kuwusa̱, magula̱ni mi ma woko le ɗe ka̱wa̱n ka ukpa̱. Shegai a asu u aza ɗa aꞌa̱ri n uma, magula̱ni mi ma woko le ɗe magula̱ni ma uma. Ya wa fuɗa wa canga ara̱ji a ukuna u nala vi? 17 Tsa̱ tyoku u ama ɗa a tsu yan kuɓari ku kadyanshi ka Kashila̱ tsa̱ra̱ a tsa̱ra̱ ikebe wa. Nala tsa̱ri wa. Shegai uma̱tsi u ɗa tsa̱ri u uwoko atsumate a Kashila̱, kpam a asuvu a ucira u Kawauwi tsu tsu dansa ta̱ akani yi a kapala ka Kashila̱.

*2:11 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.