Ukanikorongi u Ire u
Bituru
Ukukpa̱ u kadyanshi
Ukanikorongi u ire u ɗa u wuta̱i ara Bituru ubana a asu u Atoni aza ɗa a wacuwai a asu kau‑kau u ɗa na vi.
A asuvu a ukanikorongi u na vi, Bituru tonuko ta̱ ayain a ka̱neshi, Kashila̱ ka kirana ta̱ n aza ɗa a korongi Tagara̱da u Kashila̱, adama a nala u gan ta̱ Katoni dem ka reve Tagara̱da u Kashila̱ mai. U toɗugbuso ta̱ kpam u da, a ka yan ta̱ awenishiki a kaɓan, u wenikei kpam tyoku ɗa a ka reve ili i maci n i kaɓan. A makorishi u da a zuwa uma a aꞌayin a ɗa Kawauwi ka gono.
Awenishiki a kaɓan n uwenishike u kaɓan u ɗa pini ushani gogo‑na. Adama a nala, u ka̱na̱ ta̱ Atoni a reve Tagara̱da u Kashila̱ mai. Tsu kondo baci a Tagara̱da u Kashila̱, tsa wene ta̱ an Asheku Kawauwi wa gono ta̱, adama a nala a ɗa tsa̱ri n uzuwa u uma u ɗa bawu uza roku wa fuɗa wa wusha tsu u ɗa vi.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Idyani n kavasu (1:1-2)
Tyoku ɗa Atoni a Asheku a gain a rongo (1:3-15)
Tsupige tsu Kawauwi (1:16-21)
Ntsumate n awenishiki a kaɓan (2:1-22)
Ugono u Asheku mayun ɗa (3:1-18)
1
Ukukpa̱ u kadyanshi
Mpa Simo Bituru, kagbashi ka Yesu Kirisiti Kawauwi, kasuki ka ne ka dem ma̱ri. Gba̱ ɗe ɗa ma koronku, eɗa̱ aza ɗa iꞌa̱ri n upityanangu tyoku ɗa tsa̱ri n u ɗa. Upityanangu u nala tani wa̱ ta̱ n kalen cika, kpaci Kashila̱ n Yesu Kawauwi alya a na̱ka̱ tsu u ɗa adama a ukuna u maci u le.
Ma ciga ta̱ Kashila̱ ka wenike ɗa̱ ukuna u shinga na̱ ndishi n shinga cika aꞌayin a ɗa baci iꞌa̱ri a ureve Yesu n i revi, kpaci aya Kashila̱ n Asheku a tsunu.
Ili iꞌya i zuwai tsa̱ri n uzuwa u uma
An ureve u Yesu u tsunu wa̱ri a ulya kapala, u yanka ta̱ ucira u tsugono u ne manyan tsa̱ra̱ u na̱ka̱ tsu gba̱ iꞌya tsa ciga, kpam tsu rongo tyoku ɗa wa yankpa Kashila̱. U isa̱ tsu ta̱ tsu tuwa̱ tsu wushi tsupige tsu ne, tsu wushi kpam ukuna u shinga u ne. N ucira u pige u nala u ɗa kpam u na̱ka̱ tsu kazuwamgbani ka pige ka pige n ka shinga ka shinga. U zuwamgbana ta̱ u da a ka zuwa tsu ta̱ tsu lai a asuvu a ukuna u cingi u ɗa u kyawan tsu u ɗa uyawunsa u ukuna u cingi u tsu tuko. U zuwamgbana ta̱ kpam u da ya woko ta̱ tyoku u Kashila̱.
Adama a nala, cinda i wokoi tyoku u Kashila̱, kotsu i ka̱ka̱ tsa̱ra̱ i doku ukuna u shinga a asuvu a upityanangu u ɗe. Uma u ukuna u shinga u tsu zuwa ɗa̱ ta̱ i doku ureve u Kashila̱ cika. Ureve u Kashila̱ u tsu tuko ta̱ uka̱na̱ u kaci. Uka̱na̱ u kaci kpam u tsu tuko ta̱ akawunki. Akawunki yi kpam a tsu zuwa ɗa̱ ta̱ i rongo gba̱ adama a Kashila̱. Ya rongo baci nala, ya yan ta̱ n uciga u atoku. A makorishi kpam ya yan ta̱ n uciga u maci a asu u ama gba̱. I lya baci kelime n udoku u ili i shinga i na yi, ya ɓishinka ɗa̱ ta̱ uwoko aza a gbani n aza a ndishi n gbani, i yain kpam ili i shinga ushani adama a ureve u Asheku Yesu Kawauwi. Shegai aza ɗa a kpa̱ɗa̱i uyan ili i shinga i na yi arumba̱ a ɗa, ko kpam a ka wene mai wa. A a̱sa̱nsa̱ ta̱ an Kashila̱ ka za̱i uma u cau u le u unyushi u cingi.
10 Ama a va̱, adama a nala, u ka̱na̱ ta̱ i doku uyan ili iꞌya ya wenike an Kashila̱ ka isa̱ ɗa̱ mayun, i wenike kpam an u ɗanga̱sa ɗa̱ i woko ama a ne. I yan baci nala ya ta̱ɗa̱tsa̱ wa, ya rukpa̱ tani wa. 11 Kashila̱ kpam ka wusha ɗa̱ ta̱ mai a asuvu a tsugono tsu Yesu Kirisiti Asheku n Kawauwi ka tsunu.
Zuwai atsuvu a asu u akani a Kashila̱
12 I reve ɗe ili i na yi, kpam iꞌa̱ri kushani a ukuna u mayun n ucira. Gba̱ n nala ma ciga ta̱ n rongo ɗa̱ uciɓusuka ili i na yi. 13 Wa lobono ta̱ n rongo ɗa̱ uciɓusuka ili i na yi hal she kain ka n kuwa̱i. 14 Kpam Asheku Yesu Kawauwi u wenike mu ɗe a ka ɓa̱ra̱kpa̱ wa ma kuwa̱ ta̱. 15 Adama a nala, ma ma̱tsa̱ ta̱ n wene n wenishike ɗa̱ ili i na yi mai. Ma ciga ta̱ i ciɓa ko u ɓa̱ra̱kpa̱ baci an n lazai.
16 An tsu tonuko ɗa̱ tyoku ɗa Asheku a tsunu Yesu Kawauwi a ka gono n ucira, itete i ugboji iꞌya uza roku u yain iꞌya tsa dansa wa. Tsu wene ta̱ tsupige tsu ne mayun n aꞌeshi a tsunu. 17 Kashila̱ Tata u na̱ka̱ yi ta̱ tsupige tsa a ra̱ɗa̱gba̱ yi kpam an u isa̱ yi n kala̱ga̱tsu a asu u Ucira n Tsupige, u da, “Maku ma va̱ ma na vi, uza ɗa ma ciga cika, kpam ma pana ta̱ kayanyan n eyi.” Mat. 17:5; Mak. 9:7; Luk. 9:35. 18 Tsa̱ ta̱ pini a zuba u masasa ma uwulukpi ma nala mi kaɓolo n Yesu aꞌayin yi, kpam tsu pana ta̱ kala̱ga̱tsu ki ka dansai a zuba.
19 Gba̱ ikuna i na yi i zuwa tsu ta̱ tsu doki tsu wushuki ili iꞌya ntsumate n danai vi mayun ɗa. Adama a nala she i gonuko ugboji a asu u kadyanshi ka le ki i woko yavu macikalu ma ma wantukpa a karimbi. Lyayi kelime n i yanyi ili i na yi hal kain ka Kawauwi ka wenikei kaci ka ne kpam katyashi ka ne ka wantukpai a atakasuvu a ɗe.* Idani i na n Tsiheline iꞌya, “She aꞌayin a ɗa kain ka wansai kpam katala ka kpasani ka ꞌya̱nga̱i a katakasuvu ka vunu.” 20 Ili iꞌya i lakai gba̱, u ka̱na̱ ta̱ i reve aꞌayin a ɗa baci ntsumate n yain kadyanshi a Tagara̱da u Kashila̱, ara le ɗa ka wuta̱i wa. A ka fuɗa ta̱ a ka reve idani i Tsiheline pini na n kalen ka na dem, “U ka̱na̱ ta̱ vu reve an uza wa̱ la wa reve akani a ntsumate n kaci ka ne wa.” 21 Ntsumate mi a tsu yan kadyanshi adama a ɗa an ele a ka ciga a dansa wa. Nala wa̱ri wa. Kulu Keri ka ku tsu zuwa le a dansa akani a Kashila̱.

1:17 Mat. 17:5; Mak. 9:7; Luk. 9:35.

*1:19 Idani i na n Tsiheline iꞌya, “She aꞌayin a ɗa kain ka wansai kpam katala ka kpasani ka ꞌya̱nga̱i a katakasuvu ka vunu.”

1:20 A ka fuɗa ta̱ a ka reve idani i Tsiheline pini na n kalen ka na dem, “U ka̱na̱ ta̱ vu reve an uza wa̱ la wa reve akani a ntsumate n kaci ka ne wa.”