3
Yesu wa doku ta̱ wa gono
Aza ɗa ma ciga, gogo‑na n koronku ɗa̱ ɗe ikanikorongi i re, kpam a asuvu a ikanikorongi yi n ma̱tsa̱ ta̱ tsa̱ra̱ n zuwa ɗa̱ i yawunsa mai kpam i ciɓa dere. Ma ciga ta̱ i ciɓa i reve kpam n akani a ntsumate ma uwulukpi n caupa, ma ciga ta̱ kpam i ciɓa i reve kpam ili iꞌya Asheku n Kawauwi ka tsunu ka zuwai asuki a tonuko ɗa̱ i yain.
Wa̱ ta̱ n kalen cika i reve a aꞌayin a makorishi a ka yan ta̱ aza a majari, aza ɗa a ka dosuso ukuna u maci, a yain gba̱ ili i cingi iꞌya a ka ciga a yain. A ka dana ta̱, “Utuwa̱ u ɗa u zuwamgbanai wa tuwa̱ vi u ɗa te? Azapige a kagita̱ a kuwa̱ ɗe gba̱, kpam ko ndya wa iꞌa̱ ta̱ tyoku ɗa iꞌa̱ri tun a kagita̱ ka uyan likimba.”
Shegai ama a na yi a zuwa ta̱ kaci ka le a a̱sa̱nsa̱i an tun caupa Kashila̱ ka yain zuba, u wutukpa̱i uyamba a asuvu a mini u zuwai kpam mini ma kyawain uyamba vi n kadyanshi ka ne. An a tsa̱ra̱i a yain aꞌayin, Kashila̱ ka zuwai mini ma nala mi ma wacinsai likimba. Shegai Kashila̱ ka tonuko ta̱ zuba n likimba u gogo‑na a yain pini hal ubana kain ka afada. Pini nala, aku akina a tuwa̱ le, kpam a wacinsa aza ɗa bawu a wushuki n Kashila̱.
Aza ɗa ma ciga, kotsu i a̱sa̱nsa̱ an Kashila̱ ka tsu wene kain ka te yavu ayen kazu ka te wa, u wene kpam ayen kazu yavu kain ka te. Aza roku a bidya ta̱ Magono ma Zuba ma ɓa̱ra̱kpa̱ ta̱ kahu u shaɗangu kazuwamgbani ka ne, shegai nala wa̱ri wa, wa ɓa̱ra̱kpa̱ tyoku ɗa a ka yawunsa wa. Wa̱ ta̱ n ahankuri ara ɗe. Wa ciga ko uza u kuwa̱ wa, shegai wa ciga ta̱ ya dem u kpatala ugono ara ne. 10 Kain ka Asheku ka̱ ta̱ a utuwa̱ ka danda ama tyoku ɗa kaboki ka tsu tuwa̱. Zuba kpam wa kotso ta̱ n mawura̱ ma pige, aku akina a runukpa ko ndya wa. Wa wenike ta̱ ya dem tyoku ɗa a ka toɗugbo likimba n gba̱ ili iꞌya iꞌa̱ri pini kpam a kiɗa̱ga u ɗa ugana.* Akorongi a cau a roku aza ɗa a pura̱i a tagara̱da u 2 Bituru a korongu ta̱ “kpam ili i likimba ya dara̱kpa ta̱ n usuɗugbi u shen cika.”
11 An u wokoi a ka wacinsa ko ndya wa, icun i ama a eni a ɗa ya woko? Adama a nala she i gbashika kpam i na̱ka̱ Kashila̱ tsupige n uma u ɗe. 12 I zuwa aꞌeshi a ɗe a kain ka nala ki i ɓa̱nga̱ ka ka tuwa̱ gogo. Aꞌayin a nala yi a ka wacinsa ta̱ zuba n akina, kpam gba̱ iꞌya iꞌa̱ri pini a akina yi i dara̱kpa. 13 Shegai tsa vana ta̱ zuba u savu n likimba u savu u ɗa Kashila̱ ka zuwamgbanai wa yan, likimba ɗa gba̱ aza ɗa aꞌa̱ri pini a ka yan ili iꞌya Kashila̱ ka danai iꞌa̱ri dere.
Idyani i makorishi
14 Aza ɗa ma ciga, adama a nala, she i rongo na̱ ndishi n shinga n Kashila̱ kpam i yain gba̱ iꞌya ya yan i rongo mai bawu unyushi u cingi a asuvu a aꞌayin a ɗa ya vana ukuna u na u gita̱ vi.
15 Kotsu i ciɓa, Magono ma Zuba uvana u ɗa wa̱ri tsa̱ra̱ ama a tsa̱ra̱ kabala ka a ka tsa̱ra̱ iwauwi. Tyoku ɗa utoku u tsunu Bulus uza ɗa tsa ciga, u koronku ɗa̱ n ureve u ɗa Kashila̱ ka na̱ka̱ yi. 16 Bulus yan ta̱ kadyanshi ka ili i na ki asuvu a gba̱ ikanikorongi iꞌya u korongusi, shegai ili i roku iꞌya u korongi vi i wuyana ta̱ ureve. Aza roku aza ɗa bawu a revei ili n aza ɗa bawu a shamkpai kaci ka le a asu u te a vura̱ ta̱ ikanikorongi i ne yi tsa̱ra̱ i na̱ka̱ kalen ka roku kau. Nala dem a tsu yan n apashi a roku a Tagara̱da u Kashila̱. Pini na kaci ka le ka a ka ronuko uwacinsa.
17 Aza ɗa ma ciga, a rono ɗa̱ ta̱ atsuvu kaku kahu kain ki, i kirana kotsu unyushi u ama a cingi u na u pura̱ ɗa̱ ugboji wa. Shamgbai a asuvu a uwushuku u ɗe, kotsu i rukpa̱ wa. 18 I lyai kelime n ugbama a asuvu a ukuna u shinga n ureve u Yesu Kirisiti Asheku n Kawauwi ka tsunu. A̱sa̱ka̱ tsupige n karinga̱ u woko ara ne n gogo‑na hal ubana. Ami.

*3:10 Akorongi a cau a roku aza ɗa a pura̱i a tagara̱da u 2 Bituru a korongu ta̱ “kpam ili i likimba ya dara̱kpa ta̱ n usuɗugbi u shen cika.”