6
Mmuku n isheku i le
Eɗa̱ mmuku, gorimukoi isheku i ɗe kpaci eɗa̱ aza a Asheku a ɗa, kpam ili i shinga iꞌya i gain i yain iꞌya gai la vi. Mele ma kagita̱ ma ma̱ri a asuvu a Mele Kupa ma ma korusoi n kazuwamgbani ka ka danai, “Na̱ka̱ tata na̱ mma u vunu tsupige.” Kpam kazuwamgbani ka na: “Vu na̱ka̱ baci tata na̱ mma u vunu tsupige, ili dem ya wala vu ta̱ derere, kpam va ɓa̱ra̱kpa̱ ta̱ a likimba u na.”
Isheku, kotsu i zuwa mmuku n ɗe n yain upan wa. A una̱ u nala, kiranai n ele, na̱ka̱ le adooki kpam i wenishike le a ure u ɗa Asheku a ka ciga.
Agbashi n azakuwa a le
Eɗa̱ agbashi, gorimukoi azakuwa a ɗe a ɗa aꞌa̱ri pini naha a likimba. Pana le uwonvo i na̱ka̱ le karinga̱ i gbashika le kpam mayun tyoku ɗa ya gbashika Kawauwi. Ma̱tsa̱i manyan cika a aꞌayin dem, shegai kotsu i yain tsa̱ra̱ i zuwa azakuwa a ɗe a pana kayanyan aꞌayin a ɗa a ka wundya ɗa̱ koshi wa. Shegai i yain iꞌya i lai la, i yain manyan ma ɗe n atakasuvu a ɗe gba̱, tyoku ɗa Kashila̱ ka ciga, kpaci eɗa̱ agbashi a Kawauwi a ɗa iꞌa̱ri. Yanyi manyan ma ɗe n maza̱nga̱, yavu Asheku a ɗa ya yanka, shegai ama koshi wa. Ciɓai, Asheku a ka tsupa ta̱ manyan ma shinga ma ya dem u yain, ko kagbashi ko uza ɗa bawu wa̱ri kagbashi.
Eɗa̱ azakuwa, kiranai n agbashi a ɗe dem mai. Kotsu i dana ili iꞌya ya zuwa le a pana uwonvo wa. Ciɓai, azakuwa n agbashi gba̱ aꞌa̱ ta̱ n Uzakuwa u te a zuba, kpam u tsu yanka ta̱ ya dem una̱ u te.
Icanga i kuvon i Kashila̱
10 Akani a va̱ a makorishi a ɗa na: gbamai n ucira u Asheku u ɗa wa̱ri n ugbonguro cika kain dem, kpaci iꞌa̱ ta̱ kaɓolo n eyi. 11 Kasoje ka tsu foɓuso ta̱ icanga i kuvon adama a kuvon. Nala dem, u ka̱na̱ ta̱ i foɓuso gba̱ ili iꞌya Kashila̱ ka na̱ka̱ ɗa̱, tsa̱ra̱ aꞌayin a ɗa baci Kala̱pa̱nsi ka ciga ka la̱pa̱na̱sa̱ ɗa̱, kotsu i fuɗa i shamgba n ucira a uwanda̱sa u ne. 12 Kuvon ku tsunu n ama icun i tsunu ɗa wa, shegai n ityoni i cingi iꞌya na̱ ngono n le n ucira kau‑kau u likimba u karimbi u na, kpam tsa yan ta̱ kuvon n ucira u cingi u ɗa wa̱ri a kalishi. 13 Adama a nala, ukai gba̱ icanga i kuvon iꞌya Kashila̱ ka na̱ka̱ ɗa̱. Tsa̱ra̱ i suma a kain ka cingi wa. Ya yan ta̱ kuvon hal ubana a makorishi, kpam i rongo kushani n ucira. 14 Adama a nala, foɓusoi kaci ka ɗe! I dansa ukuna u mayun maco. Wa̱ ta̱ tyoku u kagbawatsu ka cuku ka vuma sirai a cuku, tsa̱ra̱ u foɓuso kaci ka ne u yain manyan. Yanyi ili iꞌya iꞌa̱ri derere, kpaci uyan ili iꞌa̱ri derere iꞌa̱ ta̱ tyoku u matogo ma urim ma ma ka̱ngu iꞌya ya sawa ɗa̱. 15 Lyayi kapala n uwushukusu n Kadyanshi ka Shinga ka ka tsu na̱ka̱ ndishi n shinga. Kpam ka woko ta̱ tyoku u akpata a aꞌene a ɗe, kpam ya woko ta̱ ufoɓusi mai. 16 Ili i roku iꞌya kpam na: lyayi kelime n upityanangusu n Yesu Kawauwi. Upityanangu u ɗe wa woko ta̱ tyoku u mara̱ga̱ ma uka̱ngusu aya a akina a ɗa uza u cingi vi wa takusu utuwa̱ ara ɗe. 17 I reve baci bawu mala̱la̱ an Kashila̱ ka wauwa ɗa̱, wa̱ ta̱ tyoku u makun ma kuvon ma ma tsu ka̱ngu kaci ka ɗe. Kpam i foɓuso i yain manyan n Kadyanshi ka Kashila̱. Wa̱ ta̱ tyoku u burundu u ɗa Kulu Keri ku na̱ka̱ ɗa̱. 18 Aꞌayin a ɗa baci i yain ili i na yi, yanyi kavasu i foli Kashila̱ ka ɓa̱nga̱ ɗa̱ a ili dem maco tyoku ɗa Kulu Keri ku tonoi n a̱ɗa̱. Kpam ya yan baci kavasu ki, i rongo ufoɓusi. Rongoi uyansa kavasu maco adama a ama a Kashila̱.
19 Yanka numu dem kavasu, tsa̱ra̱ Kashila̱ ka na̱ka̱ mu idani i maci iꞌya ma dana n gita̱ baci kadyanshi, tsa̱ra̱ n dansa bawu uwonvo kpam n tonuko ama akani a ɗa Kashila̱ ka wenike tsu gogo‑na a Kadyanshi ka Shinga. 20 Yesu Kawauwi u ɗanga̱sa mu ta̱ n woko kasuki ka ne, n yain kuɓari ku Kadyanshi ka Shinga ka ne, kpam ili iꞌya i zuwai gogo‑na a sira mu n ikani a kuwa ku aꞌali ɗa gai la vi. Yanyi kavasu tsa̱ra̱ aꞌayin a ɗa baci ma yan Kadyanshi ka Shinga ki, n dansa bawu uwonvo tyoku ɗa u gain.
Idyani i makorishi
21-22 Ma ciga ta̱ i reve tyoku ɗa tsa̱ri n ili iꞌya tsa yansa. Ɗa i zuwai ma suku Tikiku ara ɗe. Utoku u tsunu u ɗa uza ɗa tsa ciga, kpam dem u gbashika ta̱ Asheku mai. Wa tonuko ɗa̱ ta̱ ili iꞌya ya gita̱sa̱ n a̱tsu, kpam wa gbamatangusu ɗa̱ ta̱ atakasuvu.
23 N yan ta̱ kavasu tsa̱ra̱ Kashila̱ Tata n Asheku Yesu Kawauwi u na̱ka̱ ɗa̱ ndishi n shinga, n uciga, kpam u na̱ka̱ Katoni dem upityanangu! 24 A̱sa̱ka̱ Kashila̱ ka wenike tsishinga tsu ne a asu u aza ɗa gba̱ a ka ciga Asheku Yesu Kawauwi ka tsunu n uciga u ɗa bawu wa kotso.