2
Asuki a wushai Bulus
An ayen kupa n a nishi a wurai, aku n doki n gonoi a Urishelima, Bara̱naba n Taitu a tono mu ta̱. N yan ta̱ nala kpaci Kashila̱ ka wenike mu ta̱ kuwene, u tonuko mu n gono ɗe. Mpa ɗe, n dansa ta̱ n azapige a Atoni utyoku u le. Ma ciga ta̱ n zuwa le a reve akani a ɗa ma̱ri utonusuko Awulawa. Ma ciga ta̱ a kondo manyan ma va̱ ko ma̱ dere. Ma̱ baci dere wa, manyan ma va̱ ma woko ta̱ ma gbani. Kpam an a panai ili iꞌya n tonuko le, a wushuku ta̱. A ma̱tsa̱ gba̱m Taitu uza ɗa soku mu vi u ba u kiɗa kacombi wa, ko an u wokoi Kawulawa ka.* Taitu Kawulawa ka, kpam a tsu kiɗa uza kacombi wa. Shegai aza a Yahuda a tsu kiɗa ta̱ acombi. Adama a nala, ili i majiyan iꞌya an bawu asuki a danai u ka̱na̱ ta̱ a kiɗa Taitu kacombi.
Atoni a kaɓan a roku a uwa ta̱ a asuvu a tsunu ukpawunsi. A tuwa̱ ta̱ tyoku u aza a kakyawunsa tsa̱ra̱ a reve utsa̱ra̱ u kaci u ɗa Yesu Kawauwi u na̱ka̱ tsu. A ka ciga a gonuko tsu agbashi. Ama a nala yi a zuwa ta̱ tsu dansa ukuna u ukiɗa u kacombi. Shegai tsu ꞌyuwain, tsu pana̱ka le wa, ko kenu. Tsa ciga ta̱ ukuna u maci u Kadyanshi ka Shinga u rongo n a̱ɗa̱.
(Aza ɗa ama a bidyai ele ili i roku iꞌya, ko ndya baci aꞌa̱ri, ili i te iꞌya ara va̱, kpaci Kashila̱ ka̱ n kuɗyangi wa.) Adama a nala a fuɗa a savaɗa Kadyanshi ka Shinga ka n yain kuɓari wa. A wene ta̱ Kashila̱ ka na̱ka̱ mu ta̱ manyan ma uyan kuɓari ku Kadyanshi ka Shinga a asu u Awulawa, dere tyoku ɗa u na̱ka̱i Bituru manyan a asu u aza a Yahuda. Kashila̱ ka na̱ka̱ ta̱ Bituru ucira u uyan manyan ma kasuki a asu u aza a Yahuda. Nala dem u na̱ka̱ mu ucira u uyan manyan ma kasuki a asu u Awulawa.
Yakubu, n Bituru, Pini a makpa̱nda̱ ma na mi, Bulus yanka ta̱ kala ka Bituru ka Tsiꞌarama manyan: “Wata, Kefa.” n Yahaya† (aza ɗa ama a revei aꞌa̱ri n kalen cika) a wene ta̱ Kashila̱ ka na̱ka̱ mu ta̱ kune ku pige ku nala ki, kpam a wushai Bara̱naba na̱ mpa tyoku u ayain a manyan kaɓolo n ele. A gbamatangu tsu asuvu tsu lyai kapala n uyan kuɓari a asu u Awulawa, nala kpam ele dem a ka lya kapala n manyan ma le a asu u aza a Yahuda. 10 Ili iꞌya a tonuko tsu tsu yain iꞌya tsu ciɓa n aza a unambi, kpam ili iꞌya ma̱ri n ma̱tsa̱i uyansa iꞌya la vi!
Bulus ɓongoi Bituru
11 Kain ka te, an Bituru tuwa̱i a Antakiya, n ɓongo yi ta̱ a kapala ka Atoni kpaci u yansa ta̱ ili iꞌya bawu i gain. 12 Ili iꞌya i gita̱i iꞌya na: An u gita̱i u rawai, u lyasa ta̱ kaɓolo n Awulawa a ɗa aꞌa̱ri Atoni. Aku Yakubu suki Atoni a ɗa aꞌa̱ri aza a Yahuda a roku a Antakiya. An a rawai, Bituru doku u lya kpam ilikulya kaɓolo n ele wa, kpaci wa pana ta̱ uwonvo u ili iꞌya ama a nala yi a ka dana a kaci ka ne. 13 Nala dem atoku a ne Atoni aza a Yahuda a tono yi n uyansa ili i maci i kaɓan, hal gba̱m n Bara̱naba tono le dem n uyansa ili iꞌya bawu i gain i na yi.
14 An n wenei a ka tono kpam ukuna u mayun u Kadyanshi ka Shinga wa, aku n dansai n Bituru a kapala ka le gba̱. N danai, “Bituru, avu uza u Yahuda u ɗa, shegai vu yain tyoku u Kawulawa, tyoku u uza u Yahuda wa. Nala baci, niɗa va ciga vu zuwa Awulawa a toni Mele ma aza a Yahuda?
15 “Mpa n avu aza a Yahuda a ɗa a ilimaci, shegai aza a unyushi u cingi tyoku u Awulawa wa. 16 Shegai gba̱ n nala, tsu reve ta̱ tsu woko ta̱ dere a kapala ka Kashila̱ a asu u upityanangu n Yesu Kawauwi, shegai a asu u uyansa ili iꞌya Mele ma danai wa, kpaci uza wa̱ la wa woko dere a kapala ka Kashila̱ a asu u utono Mele wa. Adama a nala tsu wushuku ta̱ n Yesu Kawauwi, tsa̱ra̱ Kashila̱ ka gonuko tsu tsu woko dere adama a upityanangu n Kawauwi.
17 “Aza roku a bidya baci a̱tsu aza a unyushi u cingi a ɗa adama a ɗa tsu pityanangi n Kawauwi tsa̱ra̱ u gonuko tsu tsu woko dere a kapala ka Kashila̱, nala u wenike an Kawauwi ka zuwa tsu tsu yain unyushi u cingi an bawu tsu tonoi mele ma roku ɗa? Aꞌa, nala wa̱ri wa! 18 Shegai n gono baci n tonoi Mele ma n ꞌyuwain vi, ma nusuka ta̱ Kashila̱ mayun. 19 N tono ta̱ Mele kpam a asu u utono Mele vi u ɗa n kuwa̱i, kpam nala zuwa mu ta̱ n rongo n Kashila̱. 20 A wandamgbana mu ta̱ kaɓolo n Kawauwi. Gogo‑na mpa kpam ma̱ri n uma wa, Kawauwi ka ka̱ri n uma a asuvu a va̱. Aꞌayin a ɗa ma̱ri a ikyamba pini na a likimba n wushuku ta̱ n Maku ma Kashila̱. U ciga mu ta̱ kpam u nekei kaci ka ne u kuwa̱i tsa̱ra̱ n yain uma. 21 Ma̱ a asuvu a ama ɗa a ꞌyuwain ukuna u shinga u Kashila̱ wa. Kashila̱ ka wusha tsu baci a asu u Mele, ukpa̱ u Kawauwi gbani ɗa la vi.”

*2:3 Taitu Kawulawa ka, kpam a tsu kiɗa uza kacombi wa. Shegai aza a Yahuda a tsu kiɗa ta̱ acombi. Adama a nala, ili i majiyan iꞌya an bawu asuki a danai u ka̱na̱ ta̱ a kiɗa Taitu kacombi.

2:9 Pini a makpa̱nda̱ ma na mi, Bulus yanka ta̱ kala ka Bituru ka Tsiꞌarama manyan: “Wata, Kefa.”