6
Ɓa̱nga̱mgba̱na̱i
Ama a va̱, uza roku a asuvu a ɗe wa yansa baci unyushi u cingi, eɗa̱ aza ɗa iꞌa̱ri n ucira a asuvu a Kulu i gonuko vuma nala vi a ure u shinga. Shegai i yain u ɗa ben. Kotsu i kirana, tsa̱ra̱ eɗa̱ dem i cigi i yain icun i ili i cingi i nala yi wa. Ɓa̱nga̱i atoku aꞌayin a ɗa baci aꞌa̱ri n ucanga u ara̱ji. I yan baci nala, ya yan ɗe la vi ili iꞌya Kawauwi ka ciga ɗa̱ i yain. Uza roku wa wundya baci eyi wa̱ri n kalen kpam nala tani wa̱ri wa, kaci ka ne ka koshi wa yinsa̱. A̱sa̱ka̱ ya dem weɓele nwalu n ne. Dere ɗa baci ma̱ri yi, u lapa makamba n manyan ma ne. Shegai kotsu u ra̱tsana̱ka manyan ma ne n ma ama wa. U ka̱na̱ ta̱ ya dem u canga ucanga u ne.
Uza ɗa baci dem wa rotsongusu uwenishike u Kashila̱, u peci gba̱ ili i shinga iꞌya wa̱ri n iꞌya n kawenishiki ka ne.
Kotsu i yinsa̱ kaci ka ɗe wa: kotsu i wene yavu ya fuɗa ya yanka Kashila̱ majari wa. Ama a tsu kapa ta̱ ili iꞌya a cei. Uza ɗa baci u cei a asu u uyawunsa u cingi u uciga u kaci u ne, uyawunsa u cingi u ne wa zuwa yi ta̱ u kuwa̱. Shegai uza u ce baci tsa̱ra̱ u zuwa Kulu ku pana kayanyan, ka na̱ka̱ yi ta̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. Kotsu tsu wowo n uyan ili iꞌya iꞌa̱ri i shinga wa, tsa ca ta̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku aꞌayin a ɗa a gain, tsu a̱sa̱ka̱ baci wa. 10 Adama a nala, a̱sa̱ka̱ tsu yanka ya dem ili i shinga aꞌayin a ɗa baci tsa̱ri n kabala, hal gai aza ɗa aꞌa̱ri atoku a tsunu Atoni.
Adooki a Bulus a makorishi
11 I wene ta̱ iɗyani i pige iꞌya n yain an n koronku ɗa̱ n kukere ku va̱.
12 Aza ɗa a tsu ciga a zuwa aza a Yahuda a pana kayanyan, alya a ka ma̱tsa̱ ɗa̱ i kiɗa acombi. A ka pana ta̱ uwonvo u ɗa aza a Yahuda a ka zuwa le upana u ikyamba, mawandamgbani ma Kawauwi ma baci koshi a ka tono. 13 Aza ɗa a kiɗai acombi yi, ele kaci ka le a tono Mele mi wa, shegai a ciga ta̱ a kiɗa ɗa̱ acombi tsa̱ra̱ a yain ara̱ɗi adama a ili iꞌya a ma̱tsa̱ ɗa̱ i yain. 14 Mpa gai, ma ciga n yain ara̱ɗi a ili i roku wa, she ukpa̱ u Asheku a tsunu Yesu Kawauwi a mawandamgbani. Adama a mawandamgbani ma nala mi, n tsu yansa kpam ili tyoku ɗa aza a likimba u na a tsu yansa wa. Kpam a reve ko ndya i zuwai n tsu yansa nala wa. 15 Wa̱ri n kalen wa ko a kiɗa vu kacombi, ko bawu a kiɗa vu. Ili i kalen iꞌya vuma wushi uma u savu a asu u Kashila̱. 16 Kashila̱ ka na̱ka̱ ta̱ ndishi n shinga a asu u aza ɗa a tonoi akani a na, kpam wa zuwuka le ta̱ una̱ u shinga. Wata, ama a nala yi alya ama a maci a Kashila̱.
17 Ili iꞌya i bidyai n gogo‑na, kotsu i a̱sa̱ka̱ ko uza u damgbara̱sa mu n ukuna u nala wa. Alani a ɗa ma̱ri n a ɗa a ikyamba i va̱ a rawa ta̱ a wenike an uza u Yesu u ɗa ma̱ri.
18 Ama a va̱, a̱sa̱ka̱ ukuna u shinga u Asheku Yesu Kawauwi ka tsunu u rongo n a̱ɗa̱ gba̱. Ami.